Wat is samenwerken?

Samenwerking omschreven

Organiseren tussen organisaties is een vorm van organiseren waarbij mensen uit autonome organisaties ertoe overgaan duurzame afspraken te maken en zo delen van het werk op elkaar af te stemmen.

Het leidt tot een diversiteit aan samenwerkingsrelaties met een duurzame intentie, maar wel eindig samenwerken.

Organiseren tussen organisaties...

Dit is iets anders dan samenwerken tussen individuen in afdelingen, teams of projecten. Maar die samenwerking tussen individuen is zeker relevant. Uiteindelijk gaat het namelijk altijd om samenwerking tussen mensen!

... is een vorm van organiseren...

Er is sprake van doelgerichtheid, mensen moet er energie in willen steken, het moet betekenis en waarde hebben, het vraagt om de inzet van resources en het leidt tot resultaten. Een samenwerking ontwikkelt ook een eigen dynamiek. het gaat om een eigen doelstelling en strategie, specifieke besturing, procesinrichting, toedeling van resources en een eigen managementstijl.

... waarbij mensen ...

Bestuurders, managers, professionals zijn vaak nauw bij samenwerkingsverbanden betrokken. Daarmee is samenwerken altijd mensenwerk, met alle dynamiek die daarbij hoort.

... uit autonome organisaties ...

Samenwerking gaat dus over het vrijwillig loslaten van 'beetjes' autonomie in de verwachting dat het loslaten voordelen oplevert. Dit maakt samenwerken tussen organisaties zo'n boeiend terrein. Er is geen directe besturing: het gaat om belangen, wederzijdse beïnvloeding, communiceren, onderhandelen en vertrouwen op de goede intentie van de ander. Binnen organisaties zijn beheersing en onzekerheidsreductie belangrijke dogma's die op gespannen voet kunnen staan met samenwerken tussen organisaties.

... op basis van duurzame afspraken ...

Samenwerking is gebaseerd op impliciete of expliciete afspraken die allerlei vormen kunnen aannemen. Ze kunnen formeel zijn en vastgelegd in complexe juridische contracten. Ze kunnen zelfs de vorm aannemen van een nieuwe organisatorische entiteit (een joint venture, coöperatieve vereniging). Er kan sprake zijn van informele afspraken, mondelinge afspraken; soms is er spraken van niet meer (of minder!) dan psychologische contracten.

... met een diversiteit aan samenwerkingsrelaties ...

Samenwerkingsrelaties kunnen verschillende vormen aannemen. Zo zijn er allianties waarbij organisaties een nieuwe omgeving creëren waarin risico's, kosten en opbrengsten worden gedeeld. Er zijn bijvoorbeeld netwerken waarin autonome organisaties krachten bundelen om specifieke belangen en doelen te dienen.

... met een duurzame relatie, maar wel eindig...

Een eenmalige koop op een markt beschouwen wij niet als een samenwerkingsrelatie: er is immers geen duurzame intentie. Als de ene organisatie de andere overneemt en de overgenomen organisatie haar autonomie opgeeft, is dat naar ons oordeel ook geen samenwerkingsrelatie, omdat het initiatief in beginsel een permanente intentie heeft. Alles wat ertussenin zit, beschouwen wij in principe als een samenwerkingsrelatie.

samenwerkingskunde-samenwerkingsmodel