Hoe kies ik voor de juiste aanbestedingsprocedure?
  1. kennisbank
  2. Contracteren en aanbesteden
  3. Hoe kies ik voor de juiste aanbestedingsprocedure?

Het soort aanbestedingsprocedure

Het selecteren van een Opdrachtnemer kan op heel uiteenlopende manieren gebeuren, waarbij het nogal wat uitmaakt of er sprake is van een publieke of een private opdrachtgever.

Deze laatste zijn in principe geheel vrij in de keuze op welke wijze een opdrachtnemer wordt geselecteerd.

Wanneer het gaat om publieke opdrachtgevers die tevens voldoen aan de definitie van “aanbestedende dienst” zoals die is omschreven in de Europese aanbestedingsrichtlijnen (die voor Nederland zijn omgezet in de Aanbestedingswet 2012), gelden hiervoor gedetailleerde regels: het aanbestedingsrecht. Voor de toepassing van deze regels is allereerst van belang om wat voor soort opdracht het gaat (zijn de Europese aanbestedingsregels überhaupt op het type opdracht van toepassing en zo ja, gaat het om werken, leveringen of diensten) en wat de omvang daarvan is. Onder de relevante drempelbedragen zijn nationale regels van toepassing en daarboven wordt het regime grotendeels bepaald door uit Europa afkomstige regelgeving.

Contracteren-en-aanbesteden-soort-aanbestedingsprocedure
Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet gelden er ook wettelijke regels voor niet-Europese, nationale aanbestedingsprocedures. Hierna wordt ervan uit gegaan dat er steeds sprake is van een Europese aanbesteding. Dit zal voor (infrastructurele) bouwprojecten in de praktijk immers in het merendeel van de gevallen het geval zijn. Dit laat echter onverlet dat verschillende onderwerpen die worden besproken ook relevantie kunnen hebben voor nationale aanbestedingsprocedures.