Wat is het DOR-Model?

De zes ontwerpvariabelen van organiseren

Organiseren is het inrichten van een organisatie. Het doel is te zorgen dat de mensen in de organisatie hun primaire taken kunnen vervullen: het realiseren van producten, diensten en/of belevingen.

Organiseren betekent invulling geven aan de volgende zes ontwerpvariabelen:

 1. Strategie is de manier waarop, en het geheel van middelen waarmee, vooraf vastgestelde doelen worden nagestreefd

 2. Managementstijl is het geheel van kenmerkende gedragspatronen van het management

 3. Systemen zijn de regels en procedures waarmee het dagelijks functioneren gestuurd wordt

 4. Personeel is het geheel van karakteristieken en vaardigheden van medewerkers

 5. Cultuur is het geheel van gemeenschappelijke normen en waarden van een groep mensen en hun gedrag als uiting daarvan

 6. Structuur is de verdeling en compensatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

  organisatiekunde-de-zes-invalshoeken-van-organiseren

  Alle zes ontwerpvariabelen zijn even belangrijk; strategie is niet belangrijker dan cultuur, structuur is niet belangrijker dan systemen etc. Daarnaast vertonen ze samenhang; een verandering in één ontwerpvariabele betekent een (noodzakelijke) verandering in de overige vijf. De ontwerpvariabelen moeten dan ook op elkaar worden afgestemd. Ten slotte moeten we onderkennen dat elke ontwerpvariabele zowel formele als informele aspecten bevat. Zo kun je kijken naar de formele vooraf bedachte strategie of structuur, maar je moet net zoveel aandacht besteden aan de informele (feitelijke) invulling ervan. Het spreekt voor zich dat het gewicht van elke variabele van geval tot geval anders is. Maar, ze zijn wel alle zes even belangrijk.

  Volledigheidshalve merken we op dat bovenstaand model afgeleid is van het 7S-model van McKinsey. Dit model is voor het eerst beschreven in de boeken 'In search of excellence' van de (toenmalige) McKinsey-medewerkers Peters en Waterman en The art of Japanese management' van Athos en Pascale.

  De zes ontwerpvariabelen worden apart uitgwerkt op de hoofdpagina van Organisatiekunde. Onderstaande stukken spitsen zich toe op het nieuwe werken (HNW) en hoe je de gestelde doelen kan realiseren.