Welke managementstijlen zijn er?
 1. kennisbank
 2. Organisatiekunde
 3. Welke managementstijlen zijn er?

De Waal - High Performance Organisatie

Het HPO-model (High Performance Organisatie’) is gebaseerd op het promotieonderzoek van Dr. De Waal. Dr. De Waal komt met 36 kenmerken van een HPO. Hieronder worden de vijf pijlers van de HPO kort toegelicht.

1. Hoge managementkwaliteit

Volgens De Waal is de eerste en de belangrijkste pijler een hoge kwaliteit van het management. “Management in een HPO combineert vele kwaliteiten en dat maakt het zo’n uitdaging om een echte HPO-manager te worden. Deze eerste factor heeft 12 kenmerken.” Managers zijn onder meer integer, besluitvaardig, actiegericht, prestatiegericht, effectief, zelfverzekerd en ze hebben een sterke leiderschapsstijl. Ze leggen een sterke nadruk op het bouwen van vertrouwensrelaties met medewerkers, coachen en faciliteren die medewerkers en hebben een sterke voorbeeldrol.
HPO-managers houden medewerkers en elkaar altijd verantwoordelijk voor de behaalde resultaten en zijn besluitvaardig met betrekking tot “niet-presteerders”. Dat laatste doen ze door de werknemers zelf de verantwoordelijkheid te geven om goed te presteren. Zij laten de medewerkers weten wat de consequenties zijn wanneer afgesproken doelstellingen niet gehaald worden.

2. Kwaliteit van medewerkers 

Deze factor heeft vier kenmerken die zich als volgt laten omschrijven.

 • in de excellente organisatie willen organisatieleden altijd verantwoordelijk worden gehouden voor hun resultaten

 • organisatieleden willen geïnspireerd worden om uitzonderlijke resultaten te behalen (…)

 • de organisatie traint organisatieleden in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht

 • de organisatie heeft een divers en complementair managementteam en werknemersbestand om zodoende te beschikken over creativiteit waarmee complexe situaties en knelpunten in de operatie kunnen worden opgelost.

3. Langetermijngerichtheid

De derde HPO-factor is het langetermijndenken van de organisatie. Continuïteit op de lange termijn gaat het bij een HPO altijd vóór de winst op de korte termijn. Daarbij is het langetermijndenken gericht op alle belanghebbenden van de organisatie: klanten, de maatschappij, leveranciers, werknemers, de overheid, sociale groeperingen – iedereen wordt er beter van. Deze HPO-factor heeft de volgende zes kenmerken:

 • managers die zichzelf voor de langere termijn aan de organisatie verbinden

 • nieuw talent van binnenuit laten promoveren

 • het creëren van groei door samenwerking met andere organisaties in de vorm van virtuele integratie met leveranciers en klanten

 • voortdurend zoeken naar mogelijkheden voor allianties en samenwerkingsverbanden (door een gedeelde visie)

 • voortdurend streven naar vergroting van de toegevoegde waarde voor klanten.

4. Een open en actiegerichte cultuur

Om nieuwe ideeën op te doen en eigen werk te verbeteren met als doel de organisatie op een hoger plan te brengen, besteedt iedereen veel tijd en aandacht aan communicatie, kennisuitwisseling en leren. De vierde HPO-factor heeft de volgende kenmerken:

 • er wordt veel tijd besteed aan het delen van informatie, kennis en best practices

 • managers stimuleren een open dialoog met de organisatieleden

 • managers die organisatieleden betrekken bij belangrijke bedrijfsprocessen

 • het leren van fouten

 • managers stimuleren en verwelkomen verandering en verbetering door continu te

  streven naar vernieuwing.

5. Continue verbetering en vernieuwing

De vijfde factor die bepaalt of een organisatie een HPO is en blijft, is een voortdurende verbetering en vernieuwing, ofwel innovatie. In een HPO voelen alle medewerkers de morele plicht om altijd naar het optimale resultaat te streven en het beste uit zichzelf, de collega’s en de organisatie te halen. Deze HPO-factor heeft acht kenmerken, waaronder:

 • een strategie die de organisatie duidelijk onderscheidt van de concurrenten of vergelijkbare organisaties

 • continue verbetering en versimpeling van processen.

Een HPO excelleert in de kerncompetenties en vernieuwt deze voortdurend, door vast te stellen wat de organisatie het beste doet.

Bron: 10 Rituelen van slecht management, dr. André de Waal, Van Duuren Management, 2009

Criteria High Performance Organisatie

De Waal definieert n.a.v. zijn onderzoek onder ruim 1.470 organisaties een HPO als volgt: "Een High Performance Organization (HPO) is een organisatie die betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties, over een periode van tenminste 5 tot 10 jaar." De 5 HPO factoren die bepalen wat een organisatie een High Performance Organization (HPO) maakt zijn : (1)kwaliteit van management, (2)openheid & actiegerichtheid, (3) lange termijngerichtheid, (4) continue verbetering & vernieuwing en (5) kwaliteit van medewerkers. De 35 kenmerken verdeeld over 5 High Performance Organisatie succesfactoren zijn:

Kwaliteit van Management

 • Management geniet het vertrouwen van iedereen in de organisatie

 • Management is integer

 • Management heeft een voorbeeldrol voor medewerkers

 • Management neemt snel besluiten

 • Management onderneemt snel actie

 • Management coacht medewerkers om betere resultaten te behalen

 • Management is gericht op het behalen van resultaten

 • Management is erg effectief

 • Management bestaat uit sterke leiders

 • Management straalt zelfverzekerdheid uit

 • Management is besluitvaardig met betrekking tot ‘niet-presteerders.’

 • Continue verbetering en vernieuwing.

De organisatie heeft een strategie die duidelijk onderscheidend is van andere organisaties

 • In de organisatie worden processen voortdurend verbeterd

 • In de organisatie worden processen voortdurend vereenvoudigd

 • In de organisatie worden de processen voortdurend op elkaar afgestemd

 • In de organisatie wordt alles gerapporteerd dat belangrijk is voor het halen van een goede prestatie

 • In de organisatie wordt aan managers en medewerkers zowel financiële als niet-financiële informatie gerapporteerd

 • De organisatie verbetert haar kerncompetenties voortdurend

 • De organisatie vernieuwt haar producten, diensten en processen voortdurend

Langetermijngerichtheid

 • De organisatie creëert groei door samenwerking met andere organisaties

 • De organisatie onderhoudt goede langetermijnrelaties met alle belanghebbenden

 • De organisatie is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten

 • Het management werkt al lange tijd bij de organisatie

 • Nieuw management wordt van binnen de organisatie gepromoveerd

 • De organisatie vormt een veilige werkomgeving voor medewerkers.

 • Openheid en actiegerichtheid

Het management gaat vaak de dialoog aan met medewerkers

 • De medewerkers besteden veel tijd aan communiceren, kennis uitwisselen en leren

 • De medewerkers worden altijd betrokken bij belangrijke bedrijfsprocessen

 • Het management staat fouten maken toe

 • Het management staat open tegenover verandering in de organisatie

 • De organisatie is prestatiegericht

Kwaliteit van medewerkers

 • Medewerkers willen verantwoordelijkheid dragen en verantwoordelijk worden gehouden voor hun resultaten

 • Medewerkers willen geïnspireerd worden om zeer goede resultaten te behalen

 • Medewerkers worden getraind in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht

 • De organisatie heeft een divers en complementair werknemersbestand.

Bronnen: 10 Rituelen van slecht management, dr. André de Waal, Van Duuren Management, 2009. Maak van je bedrijf een Toporganisatie! dr. André de Waal, Van Duuren Management, 2008.