Werken met generaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Werken met generaties

Gaan jonge en oudere werknemers in uw organisatie een duurzame arbeidsrelatie aan? Wie durft zich te laten inspireren door andere generaties? Wie ontpopt zich als de manager van morgen? Door een generatiekloof missen veel bedrijven en organisaties kansen. Wij helpen u om verschillen productief te maken en de unieke kracht van iedere generatie in stelling te brengen.

Uw vraag

Het gesprek over generatieverschillen speelt in iedere organisatie: bij de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke sectoren zoals zorg en onderwijs. Kortom: overal waar mensen samenwerken. U wilt aantrekkelijk zijn voor een continue instroom van jonge mensen. U wilt doorstroming en ontwikkeling faciliteren maar ook de kennis en ervaring van oudere generaties blijven benutten. Hoe geeft u vanuit generatieperspectief invulling aan thema’s als leiderschap, leren, samenwerken en veranderen? Daarvoor moet u op een effectieve manier de verbinding tussen generaties leggen. De vraag is: hoe komt die verbinding tot stand? Hoe leert u collega’s van verschillende leeftijden begrijpen en ieders kwaliteit benutten?

De theorie

In organisaties zijn momenteel vier generaties te onderscheiden. Iedere generatie kenmerkt zich door een specifieke achtergrond qua opvoeding, onderwijs en historische context. Die pijlers zijn bepalend voor de manier waarop we vraagstukken benaderen, initiatief nemen, leiding geven en nemen, openstaan voor innovaties, samenwerken en veranderen.

Van welke generatie ben jij?

 • Generatie Babyboom (1945-1960): het best in staat om de waarde van het bestaande in te schatten en te relativeren.
 • Generatie X (1960-1975): bekleedt de meeste managementposities en is verantwoordelijk voor het scheppen van de voorwaarden voor de toekomst.
 • Generatie Y (1975-1990): staat het dichtst bij het vormgeven van de toekomst.
 • Generatie Z (na 1990): staat het dichtst bij ‘de tijd’.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over elke generatie.

Onze visie en aanpak

Effectief werken met generaties vraagt volgens ons om bewust worden, duiden en beleven van de dynamiek tussen de generaties. Verbinding geeft een nieuwe kijk op organisatie- en teamontwikkeling en leidt tot duurzame antwoorden op lastige maatschappelijke vragen. Het is van waarde om stil te staan bij de overtuigingen van de andere generaties, deze uit te diepen en écht te ervaren. Wij gebruiken hiervoor verschillende actieve en interactieve werkvormen. Deze zijn gericht op de toevoegde waarde van alle generaties, in verbinding met elkaar. Alle bijeenkomsten worden door ons professioneel begeleid: goede voorbereiding, juiste agenda, aanvoelen wat er op het moment nodig is en vervolg geven aan zaken. Wij benutten daarbij al onze kennis van generatietheorie, leiderschap, samenwerken, organisatie en veranderkunde en onze ervaring als adviseur, procesbegeleider, begeleider van groepen en trainer.

Uw resultaat

Wij bieden organisaties en teams met meerdere generaties de handvatten om op een verfrissende manier de meerwaarde van generaties in verbinding met elkaar te benutten. U ontdekt de wegen om uit een team alles te halen wat erin zit.

 • Kennis opdoen en met elkaar delen
  Uw mensen maken kennis met de kwaliteiten van de verschillende generaties en worden zich bewust van de verschillen en overeenkomsten. We hebben op dit gebied in de afgelopen jaren op verschillende manieren expertise ontwikkeld. We hebben onderzoek gedaan naar generatieverschillen in organisaties en teams en ervaring opgedaan in het begeleiden van groepen. Als adviesbureau hebben we daarnaast veel kennis en ervaring op management- en teamontwikkeling, leiderschap en samenwerken. U deelt in die expertise.
 • Écht ervaren wat de ander beweegt
  Weten is niet genoeg. Wij laten u echt ervaren wat het generatieperspectief inhoudt. U focust niet zozeer op de verschillen en de problemen, maar vooral op de toegevoegde waarde van de generaties ten opzichte van elkaar. Interactieve werkvormen en gespreksvormen, passend bij de aard van uw bedrijf, organisatie of team, bieden uw mensen inzicht, ervaring en handelingsperspectief. U kunt een vervolg geven aan gezamenlijk opgedane inzichten.
 • Inzichten vertalen naar de werkpraktijk
  Door intervisie en werk-gerelateerde casuïstiek koppelen we theorie en praktijk en leggen we de verbinding met uw dagelijkse werkomgeving. Zo kunt u de kennis en inzichten vertalen naar duurzaam functioneren. Daarmee wordt uw werkomgeving de plek waarin de kwaliteiten van de generaties tot hun recht komen.

 

Interesse?