Vacature 2022-11-17
TwynstraGudde https://www.twynstragudde.nl

Location: Amersfoort Oliemolenhof 14a 3812 PB Netherlands Utr

SintLucas - 2 Leden Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht

SintLucas, de vakschool voor betekenisvolle creativiteit. Dat is de toekomstdroom.
Creativiteit is niet alleen meer beperkt tot het bedenken en maken van mooie dingen. Bij het oplossen van maatschappelijke problemen en bij innovaties is creativiteit onmisbaar. Naast opleider, wil SintLucas in 2025 ook een expertisecentrum zijn dat met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties creativiteit van betekenis maakt. Bij SintLucas werken zo’n 3500 studenten en leerlingen aan de vorming en ontwikkeling van hun creatieve vakmanschap. Hierbij kunnen zij rekenen op de begeleiding van zo’n 400 (gast)docenten en andere medewerkers

Belangrijke thema’s voor de nabije toekomst voor SintLucas zijn: 

 • (Verdere) digitalisering en technologie in onderwijs, (verdere) invulling van betekenisvolle creativiteit in verbinding met de maatschappij, in het bijzonder de Brainportregio en (verdere) professionalisering van de organisatie onder meer door te gaan werken met resultaatverantwoordelijke teams. 

Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van twee leden zoekt SintLucas twee kandidaten voor de functies: voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht.  

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SintLucas handelt conform de statuten, het reglement Bestuur en Raad van Toezicht en de code ‘Goed bestuur MBO 2020’. De Raad van Toezicht is belast met het intern toezicht op het beleid van het bestuurder en de algemene gang van zaken van de stichting.

De Raad van Toezicht heeft de volgende kerntaken:

 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur, de algemene gang van zaken in de instelling en toetsing van de besluitvorming en resultaten aan de hand van gemaakte afspraken.
 • Het functioneren als adviseur, klankbord en sparringpartner voor het College van Bestuur.
 • Het zorgdragen voor een goed functioneren van het College van Bestuur (werkgeverschap door benoeming, beoordeling en eventueel ontslag van het College van Bestuur) door goed functionerend intern toezicht.
 • Het goedkeuren van de begroting (meerjarenbegrotingen), de jaarrekening, het strategisch beleidsplan (meerjarenbeleidsplannen) en aan- en verkoop van onroerend goed.
 • Het bijdragen aan de ‘license to operate’: communiceren met in- en externe stakeholders en het vervullen van de ambassadeursrol.

De Raad van Toezicht kent drie commissies. Deze zijn op het gebied van financiën (de Auditcommissie); medezeggenschap en Remuneratie, en is in samenstelling een multidisciplinair team. De Raad van Toezicht is maatschappelijk breed geïnformeerd. Naast bestuurlijke/ eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring gaat het om deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van een of meer kennisvelden c.q. expertisegebieden (creativiteit, bedrijfsvoering, organisatiekunde, onderwijs, HR).

De leden hebben een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van voor de instelling relevante netwerken.

Elk lid dient te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te geven aan het toezichthouderschap. Onder normale omstandigheden zijn er vier bijeenkomsten van de Raad per jaar. Ook wordt verwacht dat elke toezichthouder zitting heeft in een of meerdere commissies. Daarnaast vraagt het bijwonen van bijeenkomsten met stakeholders en het afleggen van werkbezoeken de nodige tijd ad hoc. 

Waar mogelijk wordt gestreefd naar een inclusieve en dus diverse samenstelling: evenwichtige spreiding in sekse, regionale en culturele diversiteit en spreiding naar sectoren (maatschappelijke ondernemingen in het kader ook van betekenisvolle creativiteit, openbaar bestuur en de profitsector).

De RvT bestaat op dit moment uit de volgende vijf leden:

 • Mevrouw G. (Gerdy) Harteveld – voorzitter (vacature)
 • De heer H. (Harry) Puts (vacature)
 • De heer E. (Edwin) Jansen
 • Mevrouw P.(Paula) Willemse
 • De heer M. (Mathieu) Weggeman

Profiel

Het profiel voor de leden van de Raad van Toezicht dient ertoe te leiden dat de Raad zodanig is samengesteld dat:

 • Er voldoende affiniteit aanwezig is met het beroepsonderwijs, de branches in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder.
 • De breedte van de branches waarvoor opgeleid wordt door evenredigheid is vertegenwoordigd.
 • Een brede maatschappelijke binding bewerkstelligd wordt en een functioneel netwerk beschikbaar is.
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden.
 • De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
 • Adequaat kan worden voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

Een lid van de Raad van Toezicht beschikt over:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Actuele en relevante kennis, ervaring en netwerken vanuit een reguliere functie.
 • Een relevant netwerk voor het eigen aandachtsgebied, bijvoorbeeld een netwerk bij bepaalde media, het Ministerie van OCW, regionale bestuurdersnetwerken etc..
 • Affiniteit met en/of kennis van het (beroeps)onderwijs en de branches waarvoor SintLucas opleidt.
 • Voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuurders, en gevoeligheid daarvoor.
 • Bekendheid met de issues van corporate governance.
 • (Beschikt over) het vermogen om een passend evenwicht te hanteren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Het vermogen en de attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de bestuurders.
 • Omgevings- en organisatiesensitiviteit en een onafhankelijk oordeelsvermogen. 
 • De bereidheid om, indien gewenst, 2 zittingsperiodes te aanvaarden.
 • Regionale binding; in casu binding met de Brainportregio (bij 1 of 2 leden aanwezig). 
 • Een goede beheersing van de Engels en Nederlandse taal.  

Specifieke aandachtsgebieden

De voorzitter van de Raad van Toezicht is de primus inter pares vanuit de Raad. Is gericht op de dialoog binnen de Raad van Toezicht en tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Tevens is de voorzitter de verbindende factor tussen de leden van Raad en vervult een brugfunctie richting College van Bestuur. Bij voorkeur heeft de voorzitter een regionale binding in wonen en werk. Daarnaast is affiniteit met Brainport én (beroeps)onderwijs van belang. De voorzitter beschikt over ruime ervaring op het bestuurlijke vlak, is strategisch sterk, toegankelijk en zorgt vanuit de Raad voor verbinding tussen SintLucas en belangrijke stakeholders binnen de creatieve industrie en het onderwijs. De voorzitter RvT is voorzitter van de remuneratiecommissie en betrokken bij medezeggenschap en de auditcommissie. 

Het lid Raad van Toezicht is ondernemend, proactief en heeft ervaring binnen de creatieve sector. De rol binnen een van de commissies wordt in overleg op basis van ervaring en interesses bepaald. 

Bezoldiging

De vergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht van SintLucas bedraagt € 14.640,- per jaar. Voor de voorzitter bedraagt de vergoeding € 21.960,- per jaar. De instelling draagt zorg voor een lidmaatschap van de VTOI en de nodige professionalisering.

Procedure en planning

De procedure is erop gericht om de het nieuwe Lid in de RvT voor 1 februari 2023 te benoemen. SintLucas laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, directeur TwynstraGudde Interim Management & Executive Search. De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden plaats op 12 en 13 december. De gespreksrondes met SintLucas bestaan uit een gesprek met de selectiecommissie en een gesprek met de adviescommissie. Deze gesprekken worden op locatie, onder voorbehoud, gehouden in week 2 en 4 2023. 

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search (mel@tg.nl) en via de website van SintLucas.

Interesse? TwynstraGudde Executive Search ontvangt graag uiterlijk op 8 december 2022 een motivatiebrief en cv t.a.v. de Margo Elemans o.v.v. sollicitatie SintLucas via onderstaande button.

Solliciteren

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.