Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Vacature 2023-04-28
  TwynstraGudde https://www.twynstragudde.nl

  Location: Amersfoort Oliemolenhof 14a 3812 PB Netherlands Utr

  Stichting Anton Constandse – 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Finance

  Het is de missie van Stichting Anton Constandse om ieder mens met een ernstig psychische aandoening regie op zijn of haar leven te geven om met succes en naar tevredenheid het leven in te richten in een omgeving die daarbij past. De stichting doet dit door vanuit een open en betrokken houding aan te sluiten bij de dromen en wensen van de cliënt. Het liefst in de eigen woonomgeving en anders in een kleinschalige woonomgeving midden in de wijk. Er wordt met professionals gewerkt aan herstel op maat op persoonlijk-, functioneel-, en maatschappelijk vlak. Het betekent ook dat de medewerkers in staat worden gesteld om vanuit hun professionele expertise de cliënt optimaal te ondersteunen en te werken aan hun eigen ontwikkeling. 

  Anton Constandse is herkenbaar in de wijk; bij buren, winkels en wijkorganisaties. Medewerkers zijn goed benaderbaar en zetten hun deskundigheid in waar dat nodig is. Ze zijn goed vindbaar voor verwijzers en andere ketenpartners, en zijn gericht op samenwerking en kennis delen. 

  Met 500 medewerkers brengt Stichting Anton Constandse in de regio Den Haag haar missie tot leven. Dit doen zij door alles binnen de organisatie in dienst te stellen van het individuele herstelproces van ruim 1.500 cliënten. Vanuit 34 zelfstandig opererende werkeenheden wordt de ondersteuning aan cliënten vormgegeven. De werkeenheden worden hierbij vraaggericht gefaciliteerd vanuit het hoofdkantoor van de organisatie.

  Vanwege het verstrijken van de maximale benoemingstermijn van twee leden zoekt Stichting Anton Constandse kandidaten voor de functies: Lid Raad van Toezicht met ervaring op het gebied van HRM en lid Raad van Toezicht met ervaring op het gebied van financiën.

  Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van de stichting en de uitvoering daarvan. Daarnaast fungeert de RvT als klankbord voor de bestuurder en vervult de werkgeversrol richting de bestuurder. Vanuit goed werkgeverschap inspireert, bevraagt, adviseert en voorziet de Raad de bestuurder van feedback. 

  De werkwijze van de RvT is omschreven in het Reglement Raad van Toezicht. De Raad werkt vanuit drie commissies: de financiële commissie, de commissie kwaliteit & veiligheid en de remuneratiecommissie. De commissies adviseren de Raad over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming van de Raad voor.

  De Raad vergadert vijf keer per jaar. Daarnaast zijn er extra bijeenkomsten voor de commissies en werkbezoeken, waardoor er in totaal circa acht bijeenkomsten zijn op jaarbasis. De huidige Raad van Toezicht kenmerkt zich door een goede onderlinge sfeer en is gericht op samenwerking door respect van ieders inbreng.

  De RvT bestaat thans uit de volgende vierleden:

  • Mevrouw G.M.W. Harteveld, voorzitter.
  • De heer mr. H.J.H. Vullinghs MBA RAB, vice voorzitter, commissie financiën.
  • De heer R. van Dijk RA, commissie financiën.
  • De heer J.O.P. Schackman MPM, commissie kwaliteit en veiligheid.

  Het profiel

  HRM

  Mede gelet op de enorme uitdagingen op de arbeidsmarkt en het (door)ontwikkelen van de organisatie zoekt de RvT een lid met een achtergrond op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling. Iemand die op strategisch niveau opereert op het vlak van arbeidsmarktcommunicatie, (technologische)innovatie, samenwerken binnen de (zorg)keten, het binden en boeien van medewerkers en organisatieontwikkeling. Ervaring binnen het sociale domein dan wel de psychiatrische zorg is hierbij een pré. 

  Finance 

  Voor de vacature lid Raad van Toezicht met het profiel Finance wordt gezocht naar een kandidaat met een strategische, bedrijfskundige en ondernemende oriëntatie die beschikt over ruime ervaring met strategische vraagstukken zoals ICT en vastgoed. Ervaring binnen het sociale domein dan wel de psychiatrische zorg is een pré. 

  Voor ieder lid van de RvT gelden de volgende uitgangspunten: 

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
  • Aantoonbare bestuurlijke ervaring; vermogen om op strategisch niveau te opereren. 
  • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan. De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Het vermogen om het beleid van Stichting Anton Constandse en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
  • Goed gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen.
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen. 
  Daarnaast zijn de volgende persoonlijke kwalificaties van toepassing:
  • Heeft affiniteit met de visie, algemene doelstelling en zorgfunctie van de stichting, en met de doelgroep.
  • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Stichting Anton Constandse en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
  • Is oprecht betrokken bij de doelgroep, heeft oog voor- en kan zich inleven in de belangen van de cliënten en medewerkers.
  • Wordt gekarakteriseerd als ‘een prettig en toegankelijk mens’.
  • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
  • Geeft ruimte, vertrouwen en gaat voor een open en transparante samenwerking.
  • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘toezichthouden’.
  • Is een stevige persoonlijkheid die actief en inhoudelijk betrokken is, out of the box denkend en sterk in het vragend (en dus minder vanuit de eigen mening of oordeel) discussieert. 
  • Staat open voor kritische (zelf)reflectie. Integriteit is vanzelfsprekend. 

  De RvT draagt in de samenstelling van het team zorg voor de benodigde diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, en regionale binding en rol in het team. 

  Arbeidsvoorwaarden

  De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

  Procedure en planning

  De procedure is erop gericht om de nieuwe Leden in de RvT vergadering van 14 december 2023 te benoemen. Stichting Anton Constandse laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, directeur TwynstraGudde Interim Management & Executive Search.

  De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden plaats op 23,24, 25 oktober De gespreksrondes met Stichting Anton Constandse bestaan uit een gesprek op locatie met de selectiecommissie op 13 november en een adviesgesprek met een afvaardiging van de OR en de Cliëntenraad op 27 november. 

  Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Margo Elemans (mel@tg.nl) en via de website van Stichting Anton Constandse.

  Heeft u voor deze functie belangstelling, dan ontvangen wij uiterlijk op 17 oktober 2023 uw motivatiebrief en cv t.a.v. de mevrouw M. Elemans o.v.v. sollicitatie Stichting Anton Constandse via  onderstaande button. 

  Solliciteren

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen