Roadmap: een handzame en doordachte projectplanning | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Roadmap: een handzame en doordachte projectplanning

Een goede planning is essentieel om projecten te managen. Veel projectteams gebruiken daarvoor een balkenplanning. Bij complexe projecten bieden die echter te weinig overzicht van de samenhang tussen verschillende deelprocessen. Een roadmap is daarvoor geschikter.

Een roadmap is een aansprekend schema dat in één oogopslag zicht biedt op de planning van een complex project. Een roadmap visualiseert op één A4 alle mijlpalen en alle verbanden tussen verschillende deelprocessen. Projectmedewerkers gebruiken de roadmap in overlegsituaties om hun aanpak op die van anderen af te stemmen of om deze toe te lichten. De roadmap voldoet voor dat doel beter dan klassieke planningsmethoden zoals een balkenplanning.

De roadmap-sessie

De roadmap komt tot stand in een werksessie van één dagdeel met het projectteam. Daarin worden eerst de mijlpalen van een project bepaald. Daarna worden de activiteiten die daarvoor nodig zijn, afgeleid en in een logisch verband geplaatst. Door het gezamenlijke karakter van de bijeenkomst ontstaat er niet alleen overzicht, maar ook draagvlak voor de aanpak. Deze aanpak past ook goed als onderdeel van een project start up (PSU) met een projectteam.

Voor complexe opgaven

De roadmap-aanpak is ontwikkeld voor projectorganisaties die aan een (complexe) opgave beginnen of die een faseovergang doormaken en hun aanpak willen actualiseren. In beide gevallen is het essentieel tot de kern door te dringen en de grote lijn zichtbaar te maken. De aanpak heeft vooral meerwaarde in projecten waar verschillende sporen parallel lopen, bijvoorbeeld in planuitwerking en voorbereiding van aanbesteding of een combinatie van bestuurlijke en inhoudelijke stappen. Bij meerdere grote projecten heeft de aanpak zich inmiddels bewezen, zoals de aanleg van (water)wegen en ruimtelijke opgaven.

Uw resultaat

Het tastbare resultaat van de aanpak is een handzaam grafisch overzicht op één A4. Het toont het aanpak van het project en de belangrijkste mijlpalen. Minder tastbaar, maar even belangrijk is het feit dat de roadmap door het projectteam zelf tot stand is gebracht. Dit levert draagvlak voor de aanpak op. 

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Adviseurs van Twynstra Gudde geven leiding aan de sessie waarin de roadmap wordt ontwikkeld. Zij hebben ervaring met het management van complexe infrastructurele projecten en veel plezier in het begeleiden van groepen professionals. Vanuit de inhoud kunnen zij doorvragen en de kern van de aanpak blootleggen. Daardoor komen raakvlakken en fricties tussen de verschillende sporen in een complex proces snel boven water. De combinatie van proceservaring en inhoudelijke kennis blijkt in de praktijk essentieel voor een effectieve aanpak.

De kosten

De kosten voor een roadmap-sessie voor een projectteam tot twaalf medewerkers bedraagt € 5.000. Dat is inclusief alle voorbereiding, de verwerking van de uitkomsten tot een roadmap en een toelichting op de uitkomsten.

Bekijk een voorbeeld van een roadmap

Ja, ik ben geïnteresseerd