Training 'Gemeenten in transities' voor gemeenteraadsleden | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Training 'Gemeenten in transities' voor gemeenteraadsleden

Veel taken van de landelijke overheid worden naar gemeenten verschoven. Daardoor komen inhoudelijke dossiers, zoals energietransitie, warmtetransitie en mobiliteitstransitie op de agenda van de gemeenteraad. Ook verandert de manier waaróp veranderingen worden doorgevoerd. Vaak is er sprake van publiek private samenwerkingen. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is het betrekken van inwoners. Met deze training legt u een stevig kennisfundament om als raadslid een waardevolle bijdrage te leveren aan de grote transitievraagstukken waar elke gemeente voor gesteld staat. Dat vraagt van u als gemeenteraadslid om inhoudelijke basiskennis.

In twee avonden leert u wat deze transities voor u als gemeente inhouden. Ook leert u wat ze betekenen voor gemeentelijke processen en besluitvorming. Effectieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en inwoners komt aan de orde. 

Opbrengst

U werkt aan uw algemene kennis van transities en meer specifiek aan kennis over de energietransitie, warmtetransitie, mobiliteitstransitie en de impact daarvan op onze woon- en leefomgeving. Ook krijgt u inzicht in de mogelijkheden die er zijn om in samenwerking tussen overheid, inwoners, bedrijfsleven en kennispartners aan deze transitie opgaven te werken. Het doel is dat iedereen meegenomen wordt in de ontwikkelingen die een vergaande impact zullen hebben op het leven en werken van de inwoners in uw gemeente. Theorie en praktijk wisselen elkaar steeds af, om daarmee optimaal rendement uit deze training te halen.

Aan het eind van deze training heeft u onder meer:

  • Een overzicht van de grote veranderingen waar gemeenten voor staan. Onder andere het klimaatakkoord, digitalisering, en duurzaamheid komen aan bod.
  • Kennis op het gebied van energietransitie, warmtetransitie en mobiliteitstransitie en de impact hiervan op de woon- en leefomgeving. 
  • Kennis op het gebied van smart cities, circulariteit, de omgevingswet. 
  • Een eenduidig begrip van veelgebruikte thema’s die een rol spelen in de energietransitie en duurzaamheid.
  • Inzicht in mogelijkheden hoe succesvolle samenwerking aan deze opgaven in te richten. 
  • Contact met raadsleden en de transitie programma’s van andere gemeenten. 

Doelgroep

Deze training is uitsluitend voor gemeenteraadsleden. Zowel ervaren als nieuwe raadsleden hebben baat bij het programma, waarbij experts de laatste inzichten met u delen. Omdat raadsleden vaak andere werkzaamheden naast het raadswerk verrichten, wordt het programma op verschillende tijdstippen aangeboden. Het is ook mogelijk om het programma incompany voor uw gemeente te verzorgen (neem voor de mogelijkheden contact op met Roelof Mulder, rmu@tg.nl)

Programma

Dagdeel 1 
We staan stil bij de macro-ontwikkelingen en hun impact op de gemeente. We gaan dieper in op het klimaatakkoord en het regeerakkoord. Daarbij komt de opgave voor gemeenten helder naar voren. Vervolgens zullen we dieper inzoomen op de vele begrippen om te begrijpen wat ermee wordt bedoeld en hoe deze zich tot elkaar verhouden. We maken de vertaling naar de praktijk door in te zoomen op enkele gemeenten. Deze casus uit de praktijk kunt u zelf aandragen. 

Dagdeel 2
We gaan inhoudelijk in op het energiesysteem en de ontwikkelingen die daarin de komende jaren worden verwacht. We kijken naar de impact op de inwoners en op de samenleving. We staan stil bij de veranderende rol van de overheid en de grote vraagstukken van haalbaarheid, acceptatie en financiering. Hier komen ook het onderwerp, participatie, en (publiek-privaat) samenwerken aan de orde. Ten slotte zoomen we weer uit om de lijn tussen deze transitie en andere strategische veranderingen in wonen, zorg, mobiliteit etc. te duiden. We sluiten af door te kijken wat het van u als gemeenteraadslid vraagt om leiderschap te nemen in de maatschappelijke veranderingen.

Trainers en gastsprekers

Deze training wordt verzorgd door ervaren adviseurs en trainers op het gebied van transities, met kennis en ervaring in de gemeente(raad). 

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 395,-- (exclusief BTW) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief de trainingsmaterialen en de cateringkosten. Bij inschrijving kunt u kiezen voor een datum en dagdeel. 

Annuleringsvoorwaarden

Gezien de korte termijn waarop e.e.a. georganiseerd wordt, is annuleren helaas niet mogelijk. Mocht u verhinderd zijn, dan kan een ander gemeenteraadslid in uw plaats innemen. Laat het ons in dat geval weten via opleidingen@tg.nl . Deze wijziging is kosteloos. 

Docenten

Roelof Mulder

Senior adviseur

Roelof Mulder

Senior adviseur

Transities zijn complexe samenwerkingsopgaven. Ik heb een diepe kennis van de ontwikkelingen die leiden tot de transities en de impact die ze hebben op de samenleving. Ik ken de overheid en het bedrijfsleven van binnenuit en heb gedurende 30 jaar diepgaande kennis en ervaring opgebouwd in de ICT en energiemarkt. Ik stel de maatschappelijke opgave centraal en kom tot krachtige samenwerkingen die noodzakelijk zijn voor grote veranderingen.

Hanke Nijman

Adviseur

Hanke Nijman

Adviseur

Er komen veel maatschappelijke en technologische ontwikkelingen af op de energiesector. Door de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame en lokale energiebronnen verandert de energiemarkt. Tegelijkertijd zitten we middenin een digitale transformatie. Nieuwe technologieën bieden de mogelijkheid om anders om te gaan met het energiesysteem. Dat vraagt nieuwe samenwerkingen tussen verschillende stakeholders. Als adviseur en procesmanager richt ik me op deze samenwerkingsvragen.