Masterclass 'Sturen op maatschappelijk rendement' | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Masterclass 'Sturen op maatschappelijk rendement'

Eind 2015 jaar hebben CorporatieNL en Twynstra Gudde een enquête onder corporaties uitgezet met als thema: Woningcorporaties in het toekomstig woonlandschap. Een van de opvallende uitkomsten daaruit is dat woningcorporaties het inzichtelijk maken van hun maatschappelijke bijdrage - naast het financiële rendement - als een belangrijke opgave zien voor de komende jaren. Maar - zo geven ze aan - bijna de helft van alle woningcorporaties heeft geen idee hoe ze dat moeten doen. De masterclass Sturen op Maatschappelijk Rendement draagt bij aan het grip krijgen op de aanwending van maatschappelijke investeringen en de effecten hiervan.

De masterclass ‘Sturen op maatschappelijk rendement’ heeft als centraal thema het in kaart brengen en waarderen van effecten van interventies en beleid van woningcorporaties. Woningcorporaties voeren allerlei kerntaken uit zoals het beheren en verhuren van sociale huurwoningen, sloop en nieuwbouw, renovatie en verkoop van woningen etc. Toch wordt er naast deze kerntaken ook nog steeds geïnvesteerd in leefbaarheid en zorg en welzijn.

Wat weet de woningcorporatie nu van al die activiteiten? En op basis van welke informatie neemt de corporatie allocatiebeslissingen? De kosten van al die interventies zijn doorgaans goed bekend. De opbrengsten ook voor zover het gaat om huur- en verkoopopbrengsten. Er is echter een kennislacune als het gaat om de maatschappelijke effecten van al die activiteiten en beleid. In deze masterclass bieden we juist daar inzicht in. Denk daarbij aan het waarderen van de slaagkans van woningzoekenden. Hoe druk je dat in euro’s uit en welke methoden zijn daarvoor beschikbaar? Of wat is de monetaire waarde van het renoveren van eigen bezit. Dit leidt tot het verhogen van het woongenot van de huurder, maar hoe waardeer je dat?

Inhoud van de masterclass

In de masterclass bieden we inzicht in sturen op maatschappelijk rendement op twee niveaus; (1) op projectniveau of investeringsbeslissing en (2) op bedrijfs- en (deel)portefeuilleniveau. Zo draagt het inzicht in en kunnen rekenen aan maatschappelijk rendement bij aan uw beleidsvormingsprocessen en allocatiebeslissingen. In de masterclass doorlopen we de stappen van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), leren we effecten in geld uit te drukken en de verdeling van lusten en lasten over stakeholders op te stellen. We eindigen de masterclass met aandacht voor de relatie tussen maatschappelijk rendement en assetmanagement. We kijken hiervoor naar de inpassing binnen het totale vastgoedsturingsconcept van een corporatie. Daarbij wordt op complexniveau, middels een game, duidelijk hoe financieel en maatschappelijk rendement elkaar beïnvloeden en hoe je hierin kunt optimaliseren. Met dit alles wordt de woningcorporatie een breed denkraam en afwegingskader geboden.

Ditmaal zullen we nog meer aandacht besteden aan de investeringen die corporaties doen op het gebied van duurzaamheid: Wat zijn de maatschappelijke effecten van deze investeringen en is bijvoorbeeld via de MKBA-methode een betere verantwoording en onderbouwing te krijgen voor duurzaamheidsinvesteringen?

Kosten en PE punten

De prijs van deze tweedaagse masterclass bedraagt € 1.195,-- (vrijgesteld van btw door CRKBO-status). Deze prijs is inclusief studiemateriaal. Het volgen van de masterclass levert voor corporatiebestuurders 10 PE punten op.

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de opleiding en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen aan de masterclass. Dit komt de kwaliteit ten goede. Mocht je daarom onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang van de masterclass door te geven aan opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de masterclass in rekening te brengen.

Meer informatie

Je kunt meer informatie over deze masterclass vinden door onze brochure te downloaden.

Markten & Sectoren

Woningcorporaties

Docenten

Marleen Sanders-Kaiser

Marleen Sanders-Kaiser

Senior adviseur Woningcorporaties

Marleen Sanders-Kaiser

Als senior adviseur bij Twynstra Gudde draag ik graag bij aan de verdere kennisontwikkeling bij woningcorporaties door corporaties met elkaar te verbinden en het debat te faciliteren rondom actuele thema's. Ik put hierbij uit mijn eigen ervaring in het ruimtelijk domein en mijn ruime kennis op het gebied van o.a. woningbouwontwikkeling en -beheer, duurzaamheid, gebieds- en vastgoedeconomie, stakeholdermanagement en samenwerkingskunde.

Edgar Wever

Edgar Wever

Adviseur

Edgar Wever

Het goed afwegen van investeringsbeslissingen en het bepalen van het maatschappelijk rendement hebben mij interesse. Op deze terreinen heb ik brede kennis en ervaring opgedaan met publieke en private partijen en op een breed scala van beleidsterreinen.