Masterclass 'Risicogericht adviseren' | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Masterclass 'Risicogericht adviseren'

De veiligheidsregio’s en brandweer hebben op het vakgebied Risicobeheersing te maken met een in snel tempo veranderende omgeving. Denk aan de wabo-Kwaliteitscriteria, Kwaliteitscriteria Omgevingsveiligheid en de komst van de Omgevingswet. Tegelijkertijd is er de bestuurlijke en maatschappelijke wens naar meer risicogerichte advisering in plaats van regelgerichte toetsing, rondom veiligheidsvraagstukken, die andere vaardigheden vraagt van de medewerkers.

Vanuit risicobeheersing inspelen op de komst van de omgevingswet

Met deze masterclass ontwikkelt u uw kennis- en vaardigheden om de transitie van regelgerichte toetser tot risicogerichte adviseur vorm te geven. De voorbereiding op de aanstaande rolverandering staat in deze opleiding centraal. Een succesvolle uitvoering van de omgevingswet vraagt meer dan enkel toepassing van de regels. Het vraagt vooral ook om een andere manier van denken en werken. Het adagium ‘Nee, tenzij’ is vervangen door ‘Ja, mits’. De focus komt hierbij meer te liggen op het mogelijk maken van initiatieven in plaats van het toetsen aan de regels. De regels worden eenvoudiger en overzichtelijker, maar ook algemener en flexibeler met meer (lokale) afwegingsruimte. Dit vraagt een nauwere interne en externe samenwerking en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en gedrag.

Wij realiseren ons dat dit een spannende verandering is die de kern van het werk raakt. Deze verandering is ook cruciaal voor het vervullen van een blijvende waardevolle rol door de veiligheidsregio vanuit op het gebied van risicobeheersing en GHOR op een veilige leefomgeving en (brand)veiligheid . 

Doelgroep

De masterclass is bestemd voor betrokkenen bij risicobeheersing van veiligheidsregio’s, brandweer en GHOR die te maken krijgen met de invloed van de omgevingswet. De opleiding is geschikt voor verschillende van opleidingsniveau’s en rollen (van adviseurs, plantoetsers tot BRZO-inspecteurs).

Opbrengst

Met deze masterclass werkt u aan uw kennis en kunde als risicogerichte adviseur en maakt u de verbinding met uw eigen praktijk. Theorie, concrete casussen en coaching & intervisie wisselen elkaar af, om daarmee optimaal rendement uit de dagen te halen. De deelnemers aan eerdere trainingen waarderen met name de persoonlijke benadering, de afwisseling en de goede aansluiting op de huidige en toekomstige praktijk. Na afloop heeft u als risicogerichte adviseur een scherp oog voor de:

 • Ontwikkelingswensen van de initiatiefnemer (een inwoner, bedrijf, organisatie en/of andere overheid);
 • Beleidswensen van bestuurders en leidinggevenden;
 • Belangen van omwonenden en belangengroepen;
 • Eigen informatiepositie;
 • Veiligheidsvoorschriften en instrumenten die de Omgevingswet biedt. 

Als risicogerichte adviseur leert u tevens de volgende vaardigheden: 

 • Brede deskundigheid op inhoud en regelgeving: zodat hij de (juridische) mogelijkheden die de wet biedt kan benutten voor het stimuleren van de fysieke veiligheid;
 • Bestuurlijk- en omgevingssensitief zodat hij gevoeligheden opmerkt en daarnaar handelt;
 • Stevig in de schoenen staan om te kunnen omgaan met tegenstellingen en botsende belangen, standpunten en wensen;
 • Kunnen omgaan met zowel de traditionele kaderstellende rol van de brandweer/veiligheidsregio alsook kunnen samenwerken, meedenken en meebewegen door zaken in samenhang te kunnen beschouwen;
 • In gesprekken de bewustwording van risico’s kunnen stimuleren en de betekenis van veilig gedrag;
 • Improvisatievermogen en overtuigingskracht.

De adviseur weet hoe hij tussen wensen, belangen, standpunten, taken en bevoegdheden moet laveren om goed te kunnen adviseren. Hij weet wat hij wil, wat de andere betrokken willen en of dit ‘past’. Hij brengt alle belangen in evenwicht en, niet onbelangrijk, weet hoe hij dit kan omzetten in heldere en haalbare afspraken. Samengevat zien wij het omgaan met tegenstellingen en spanningen als belangrijkste vaardigheid voor de adviseur onder de omgevingswet. Het concept tweebenigheid geeft handen en voeten aan deze vaardigheid.

Programma

Het programma bestaat uit een nauwe koppeling van theorie, praktijk en coaching. Deze drie elementen lopen als drie verweven lijnen door het programma heen en zijn erop gericht elkaar aan te vullen en versterken om daarmee het leereffect te vergroten. Theoretische kaders helpen bij het ordenen van patronen in de dagelijkse werkpraktijk, casuïstiek maakt de veranderopgave concreet en coaching en intervisie helpt de deelnemers bij het omgaan met dilemma’s in de werkpraktijk en stimuleren het onderlinge leren. Met de online trainingsmodule worden deelnemers ondersteund in het leerproces met filmpjes en oefeningen.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de masterclass ontvangen de deelnemers een uitnodiging en werkboek met achtergrondinformatie, zoals de aanleiding en de kern van de Omgevingswet en de routekaart met de verschillende bijeenkomsten en thema’s die we behandelen. Tevens zullen we een telefonische intake doen om de leerbehoefte te verhelderen.

Dag 1: Ken je (nieuwe) wereld

Op dag één schetsen we de actuele maatschappelijke trends en staan stil bij de uitgangspunten van de Omgevingswet en de wijze waarop deze van invloed zijn op het werk van de deelnemers. Ook staan we stil bij andere relevante ontwikkelingen in de regelgeving voor het brandweerveld, zoals de Wet op de veiligheidsregio’s, de Wet Publieke Gezondheid, de Wabo-Kwaliteitscriteria en de Kwaliteitscriteria Omgevingsveiligheid.

We bespreken de uitkomsten van de intake en dragen eerste kapstokken aan voor het adviseren en samenwerken met anderen. Wij hebben drie grondvormen van samenwerken onderscheiden die houvast geven bij het invullen van de adviserende rol. De kaders koppelen we aan de werkpraktijk van de deelnemers. We gaan onder andere samen een tijdlijn maken van de organisatie met daarop belangrijke momenten, die een verandering markeren en die verandering bespreken. Ook inventariseren we goede voorbeelden uit de werkpraktijk die al passen binnen de geschetste veranderende context om hieruit lessen te kunnen trekken.

Dag 2: Ken je (nieuwe) vak

Tijdens de tweede dag leggen we de koppeling tussen de maatschappelijke trends uit dag 1 naar de het vak van Risicobeheersing. We gaan aan de slag met het concept van tweebenigheid en waarom tweebenigheid een belangrijke competentie is voor risicogerichte adviseurs.

Op deze dag gaan we ook in gesprek met mensen uit ‘het veld’ of maken we een excursie. De deelnemers treden in de schoenen van potentiele gesprekspartners, zoals een ontwikkelaar of een gemeente om te oefenen zich te verdiepen in de belangen van de ander. We werken met verschillende intervisietechnieken, om de actuele ervaringen met de risicogerichte benadering, te verdiepen en te delen.

Dag 3: Ken je (nieuwe) zelf

Tijdens de derde dag staan we stil bij de benodigde competenties voor de risicogerichte adviseur. Hierbij maken we gebruik van de signaturen voor samenwerken. Dat zijn vijf typen adviseurs met elk hun eigen kwaliteiten en kenmerken. De deelnemers maken kennis met deze signaturen, krijgen inzicht in welke signatuur het dichts bij hen staat en hoe dat past bij de nieuwe rol als risicogerichte adviseur. Afhankelijk van de leerbehoefte kan hier ook aandacht voor bijvoorbeeld onderhandelen, of het positioneren in een netwerk zijn. De intervisie en coaching zal in het teken staan van de persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en behoeften.

Dag 4: What’s new?

Gedurende deze dag brengen we de verschillende invalshoeken van ‘Ken je (nieuwe) wereld, je (nieuwe) vak en je (nieuwe) zelf samen. Tijdens deze dag kijken we vooral ook naar praktijkervaringen in de van de afgelopen periode. Nieuwe verbeterde werkwijzen kunnen op basis hiervan geformuleerd worden of andere handvatten om de risicogerichtheid in praktijk te blijven brengen. Wat heb je van de organisatie nodig? Uit deze ervaringen halen wij rode draden waarop nadere verdieping of actie nodig is, in de vorm van een onderling gesprek tussen de deelnemers, intervisie met de trainers of anderszins.

In lijn met de filosofie van de Omgevingswet, die spreekt over co-creatie, onderzoeken en experimenteren, zullen onderdelen van de training in samenspraak met de deelnemers worden vormgegeven. Samen met de deelnemers bepalen we casuistiek en werkvormen die aansluiten bij de leerbehoefte en werkpraktijk van de deelnemers. Deze aansluiting op de huidige en toekomstige praktijk, vormt een cruciale pijler van de training. Hiermee worden abstracte woorden concreet en bruikbaar gemaakt voor de deelnemers.

Coachingsgesprek

Hiernaast bieden we een individueel (coachings)gesprek aan van een uur met één van de trainers in de maanden na de training; dit is bij de prijs inbegrepen. Dit aanbod is geldig tot ca. 1 jaar na start van de masterclass.

Twynstra Gudde en risicogericht adviseren

Met de komst van de omgevingswet helpt Twynstra Gudde gemeenten, provincies, ministerie, RWS, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en brandweer op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, maar ook op het gebied van organisatieverandering bij de implementatie van de Omgevingswet. Wij hebben ervaring opgebouwd in trainingen, opleiding en coaching van teams en individuen bij het eigen maken van de gevraagde kwaliteiten en vaardigheden. Daarnaast kunnen we putten uit de brede inzet van ons bureau in opdrachten over de implementatie van de wet en hebben we jarenlange ervaring binnen het veiligheidsdomein waaronder de veiligheidsregio en brandweer. Wij hebben hiermee een stevige basis van ervaring, kennis en kunde.

Data:

4-daagse masterclass op 17 jan, 7 februari, 7 maart, 4 april 2019
Op donderdagen van 9-17 uur
Locatie: Conferentiecentrum Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder

Trainers

De masterclass wordt verzorgd door Paul van Beers, Martine de Jong en Pim Nijssen; ervaren adviseurs, begeleiders en trainers op het gebied van de komst van de omgevingswet en risicogerichtheid. Wij nodigen ook gastsprekers en acteurs uit, als dit aansluit bij de leerbehoefte. Hiervoor kunnen we uit een groot aantal deskundigen putten.

Kosten, inclusief materialen, overnachtingen en verzorging

De kosten voor deelname bedragen € 3.375,-- (exclusief BTW) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmaterialen en alle overige cateringkosten (lunches en verzorging gedurende de training). Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van deelname.

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de masterclass ten goede. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn en indien u uw deelname wilt annuleren dan dient u dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de kosten van de training in zijn geheel in rekening te brengen.

Expertises

Risicomanagement

Docenten

Martine de Jong

Martine de Jong

Senior adviseur, procesbegeleider en onderzoeker

Martine de Jong

Adviseur, coalitiebouwer en trainer bij Twynstra Gudde, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en initiatiefnemer van PLUG de dag.

Paul van Beers

Paul van Beers

Senior adviseur

Paul van Beers

Verbetering realiseren. Werken aan verbetering in de samenwerking tussen veiligheidspartners, in de organisatie van veiligheid, in het begrijpen van een vraagstuk en aan de professionele ontwikkeling van mensen; daar word ik enthousiast van. Dit begint door samen met een opdrachtgever scherp te stellen wat echt nodig is om tot het beoogde resultaat of de gewenste ontwikkeling te komen.

Pim Nijssen

Pim Nijssen

Partner

Pim Nijssen

Partner

Adviseur en trainer op het gebied van samenwerking, omgevingsmanagement en persoonlijke ontwikkeling.