Masterclass ‘Duale sturing van publieke netwerkorganisaties’ voor directie- en managementteams | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Masterclass ‘Duale sturing van publieke netwerkorganisaties’ voor directie- en managementteams

Geeft u leiding in een publieke organisatie en verandert uw organisatie steeds meer in een netwerkorganisatie? Wilt u weten hoe u als directeur of manager het beste om kunt gaan met de spanning tussen loslaten en grip houden, die deze ontwikkeling met zich meebrengt? Volg dan met uw managementteam onze masterclass ‘Duale sturing van publieke netwerkorganisaties’. Duale sturing verbindt horizontale sturing (netwerk) aan verticale sturing (hiërarchie). Deze masterclass is een vervolg op ons boek ‘Tweebenig samen werken’ dat in februari door Vakmedianet is uitgegeven.

Om sneller in te kunnen spelen op veranderingen in de buitenwereld zien wij publieke organisaties zich deels ontwikkelen als een netwerkorganisatie. Medewerkers leren competenties als ‘agile’ werken, ‘scrum’ en ‘co-creatie’ en werken steeds vaker in zelfsturende teams. De principes van netwerk- en zelfsturing verhouden zich in de praktijk moeizaam tot de klassieke lijnsturing en de zogenaamde ‘systeemwereld’. Van publieke organisaties wordt tegelijkertijd ook verwacht dat zij transparant en navolgbaar zijn in de wijze waarop zij hun publieke taak uitvoeren. Precies in dat spanningsveld – tussen loslaten en grip houden – moet u als directeur en/of manager uw stuurmanskunst uitoefenen. ‘Duale sturing’ biedt u hiervoor een geïntegreerde benadering en concrete handvatten.

Volg de masterclass met uw eigen managementteam

De masterclass is speciaal ontwikkeld voor directie- en managementteams die een lijnverantwoordelijkheid hebben en tegelijkertijd opdrachtgever zijn voor flexibele teams die werken aan domein- en/of organisatie-overstijgende opgaven. Na het volgen van de masterclass heeft u meer inzicht in de intrinsieke spanning tussen ‘loslaten en in control zijn’ die publieke organisaties kenschetst, heeft u een referentiekader aangereikt gekregen voor duale sturing en concrete handvatten aangereikt voor de toepassing ervan in uw dagelijkse managementpraktijk. De masterclass is opgebouwd rond drie blokken: waarom is duale sturing belangrijk, wat is duale sturing en hoe past u het toe in uw werkpraktijk? Elk blok vormt een wisselwerking tussen het leren van nieuwe concepten en het praktisch toepassen ervan in interactieve werkvormen.

De masterclass is het meest effectief in de context van uw eigen organisatie, met uw eigen managementteam. Wij maken de masterclass graag op maat met een snelle, doortastende intake en bieden volop ruimte voor inbreng van uw eigen casuïstiek. De masterclass duurt één dag. Na circa twee maanden komen wij graag terug om te vernemen welke impact u van de masterclass ervaart en om de masterclass met u te evalueren. Uw feedback gebruiken wij om onze concepten en werkvormen continu te verbeteren, zodat wij een optimale partner blijven voor publieke organisaties bij het realiseren van hun veranderopgaven.

Blok 1: Waarom hebben publieke organisaties baat bij duale sturing?

We verkennen de spanningen die dagelijks voelbaar zijn in publieke organisaties: tussen enerzijds de behoefte om innovatief, wendbaar en flexibel te zijn en tegelijkertijd betrouwbaar, navolgbaar en aanspreekbaar. De netwerksamenleving vraagt om loslaten en het delen van verantwoordelijkheid. Politiek-bestuurlijke verantwoording vraagt om grip houden en het toedelen van verantwoordelijkheid. De spanning tussen loslaten en control is intrinsiek verbonden aan de publieke taak en dus niet oplosbaar. We nemen u mee in de wetmatigheden van deze spanningen in de praktijk. En we verkennen hoe u dit nu al bewust of onbewust toepast in uw organisatiestructuur, uw stijl van leidinggeven en competentieontwikkeling.

Blok 2: Wat is duale sturing?

We reiken u het concept duale sturing aan. Dit concept hebben wij afgeleid van het duale besturingssysteem dat John Kotter (Accelerate, 2014) voor bedrijven heeft ontwikkeld die beter willen worden in het tegelijkertijd versnellen én consolideren. We laten u zien waarom netwerken en zelfsturende teams slimmer zijn dan de lijnorganisatie én wat de toegevoegde waarde van lijnsturing, hiërarchie en verantwoording is. We laten u ervaren waarom een én-én benadering beter werkt, dan een of-of benadering. Hoe balans tussen innovatie en control volgens het organisatiekundige concept ‘organizational ambidexterity’ kan worden bereikt. En belangrijker nog: we laten zien hoe u horizontale netwerksturing en verticale lijnsturing kan integreren om elkaar te versterken in plaats van tegenwerken.

Duaal besturingssysteem volgens John P. Kotter (Accelerate, 2014)

Blok 3: Hoe past u duale sturing toe in uw organisatie?

In de toepassing van duale sturing zit de sleutel tot succes. Het derde blok van de masterclass is daarom het meest substantieel. We geven u concrete handvatten voor het stimuleren van innovatieve, zelfsturende netwerken in uw organisatie en laten u zien dat innovatievragen beter niet bij de ‘usual suspects’ kunnen worden belegd. We gaan concreet aan de slag met een innovatievraag in uw organisatie en laten u ervaren dat het opdrachtgeverschap richting zelfsturende netwerken andere principes kent, dan het meer bekende opdrachtgever-opdrachtnemerschap ten aanzien van projecten en programma’s.

We staan ook stil bij de betekenis van sturing op basis van rol en positie in een netwerkorganisatie. Met de zogenaamde ‘kanteling van organisaties’ wordt autoriteit steeds vaker ervaren als ouderwets en belemmerend voor vernieuwing. Hoe gaat u zelf om met (gepercipieerde) macht en positie? En hoe schakelt u tussen de gelijkwaardige, informele, professionele organisatiecultuur passend bij de netwerkorganisatie en de hiërarchische cultuur in de lijnorganisatie? U krijgt inzicht in verschillende gedragspatronen en hoe uw voorbeeldgedrag een hefboom is voor het ontwikkelen van een gezonde organisatiecultuur. De lijnorganisatie is belangrijk voor het borgen van rust, duidelijkheid en transparante besluitvorming. Politiek ‘gedoe’ op de werkvloer is veelal het gevolg van de wijze waarop in de lijnorganisatie besluiten worden genomen.

Wat levert het u op?

Met het volgen van deze masterclass bekwaamt u zich in het werken met duale sturing in organisaties. Na deze masterclass:

  • Heeft u meer theoretisch inzicht in de verschillende sturingsmechanismes in publieke organisaties
  • Kunt u verticale en horizontale sturing in organisaties herkennen, waarderen en benutten
  • Heeft u ervaren hoe spanningen in publieke organisaties zich uiten en ’erbij horen’
  • Heeft u taal, handvatten en werkvormen voor het toepassen van duale sturing.

Uw organisatie wordt innovatiever, besluitvorming verloopt sneller, er ontstaat meer rust.

Begeleiders

De masterclass wordt begeleid door Ageeth Telleman en Joost van der Kolk, die de concepten van ‘tweebenig organiseren’ en ‘duale sturing’ regelmatig toepassen in de verander- en ontwikkeltrajecten die zij begeleiden.

Ageeth Telleman is managing partner van de adviesgroep Overheid & Organisatie binnen Twynstra Gudde. Zij adviseert bestuurders en directeuren bij complexe veranderopgaven, waarbij gezocht wordt naar manieren om leiderschap, sturing en verantwoording toe te rusten op het werken in de netwerksamenleving.

Joost van der Kolk is senior adviseur bij de adviesgroep Overheid & Organisatie van Twynstra Gudde. In zijn opdrachten helpt Joost bestuurders en directeuren van publieke organisaties bij het ontwerpen, inrichten en besturen van wendbare en adaptieve organisaties, om te kunnen opereren in continu veranderende omgevingen.

Praktische informatie

  • Doelgroep: management- en/óf directieteams van publieke organisaties
  • Duur: twee dagdelen, aaneengesloten op één dag
  • Kosten: € 7.000,-- (incl. BTW), uitgaande van een compleet management- of directieteam en twee begeleiders. Maatwerkafspraken mogelijk.
  • Locatie: op uw werklocatie of externe locatie (van bijvoorbeeld uw heidag).

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over deze masterclass? Neem dan contact op met Ageeth Telleman (ate@tg.nl, 033 467 77 69) of Joost van der Kolk (jpk@tg.nl, 033 – 467 77 69). U kunt zich ook bij hen aanmelden voor het volgen van de masterclass.

Ageeth Telleman

Managing partner

Neem contact op