Van input naar impact in subsidieland | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Van input naar impact in subsidieland

31 maart 2017

Er lijkt een verschuiving plaats te vinden bij het verstrekken en ontvangen van subsidies. In plaats van sturen op inzet, middelen (input) en concrete resultaten (output) - waar het vooral over controle en beheersen gaat - wordt er steeds vaker gestuurd op maatschappelijke effecten (impact), waarbij de bedoeling en het vertrouwen belangrijk zijn.

Quick scan

De bureaus Twynstra Gudde en Wielinq hebben een quick scan uitgevoerd onder maatschappelijke instellingen in de G4-gemeenten en observeren onder meer dat zij worstelen met hun rol, wijze van verantwoorden en positionering.

De instellingen ervaren een spanning tussen het echt impact maken, waarvoor zij vertrouwen nodig achten, en het “controledenken” in de praktijk. De trend naar sturen op impact is bekend maar er wordt, al dan niet bewust, (nog) niet op ingespeeld. De verantwoordingen zijn doorgaans gebaseerd op beheer en een controlemechanisme en niet op effectmeting vanuit de doelgroep. Tevens ervaren zij dat lik-op-stukbeleid gemeengoed is. Gemeenten geven desgevraagd aan dat zij zoeken naar een balans tussen impact en vertrouwen enerzijds en beheersing en controle anderzijds. Zij zoeken naar geschikte manieren, impactparameters en slimme processen. Hoe definieer je prestaties, hoe waardeer je deze en wat is de hierbij passende financiering? Veel betrokkenen geven aan dat er ‘een wereld te winnen’ is.

Dialoog sessies

We organiseren sessies voor maatschappelijke instellingen op 18 mei 2017 van 14.00-17.00 uur en op 1 juni van 09.00-12.00 uur om de resultaten te presenteren, met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren.

Wil je dat we je een uitnodiging sturen, klik dan op de volgende link: https://goo.gl/forms/J93kCWw80Vuj5BYw2

Voor meer informatie stuur een e-mail naar Annelien de Ruijter (annelienderuijter@wielinq.nl)

Markten & Sectoren

Gemeenten

Suzan Verdonschot

Adviseur

Neem contact op