Inzicht door facilitaire regiescan | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Inzicht door facilitaire regiescan

U staat aan de vooravond van een ingrijpende reorganisatie of investering. Maar veranderingen zijn aan de orde van de dag. U wilt daarom een facilitaire organisatie die flexibeler en professioneler kan inspelen op ontwikkelingen.

Welke functies en competenties heeft u dan minimaal nodig? En hoe kunt u zo efficiënt en effectief mogelijk regie voeren om kosten te besparen en flexibel in te kunnen spelen op veranderingen? U zoekt naar een integraal en objectief beeld van de volwassenheid van uw facilitaire organisatie. Met niet alleen een helder overzicht van de huidige knelpunten, maar vooral met concrete verbeterscenario’s en ontwikkelmogelijkheden. U werkt sinds enkele jaren volgens het regiemodel maar ervaart in de dagelijkse praktijk nog knelpunten. U wenst een integraal en objectief beeld van deze knelpunten en concrete maatregelen om deze te verhelpen. Het regiemodel staat daarbij niet ter discussie. Het gaat erom het regiemodel beter werkend te krijgen, effectiever en efficiënter.

Of u overweegt de stap naar de facilitaire regieorganisatie te maken en zoekt ondersteuning in het duiden van de ontwikkeling die uw facilitaire organisatie door moet maken om in regie te komen. Met de resultaten van de Facilitaire Regiescan beschikt u over een blauwdruk voor de toekomst. Met een overtuigende vertaalslag van visie naar realiteit.

Uw belangrijkste issues en ambities

Wij doorgronden uw belangrijkste issues en ambities en brengen focus aan op zaken die leiden tot werkelijk betere prestaties. Daarbij gebruiken wij onze Facilitaire Regiescan. Een beproefde methodiek die de volwassenheid en het potentieel van uw facilitaire organisatie visualiseert.

Door op basis van interviews de facilitaire prestaties én ambities te bepalen op 8 organisatie-elementen:

  • Strategie
  • Ondernemen
  • Organisatiemodel
  • Bedrijfsvoering
  • Procesmanagement
  • Verandermanagement
  • Leveranciersmanagement
  • Klantmanagement.

Focus op zaken die leiden tot betere prestaties Op basis van de resultaten van de Facilitaire Regiescan vertalen wij uw verbeterpotentieel in concrete maatregelen. Daarbij wordt niet alleen aangegeven welke ontwikkeling er op een specifiek element kan worden doorgemaakt. Maar maken wij gezamenlijk ook een afweging op basis van het geschatte belang en de haalbaarheid van de maatregelen om te duiden of een maatregel op dit moment het gewenste effect sorteert. En welke omstandigheden dit effect nog verder kunnen vergroten.

Van maatregelen naar resultaten!

Daarnaast brengen wij een ordening en volgordelijkheid aan in de voorgenomen maatregelen. Het geheel vertalen wij vanzelfsprekend naar een implementatieplan waarmee u direct aan de slag kunt. Dit plan is gebaseerd op een vertaling naar consequenties voor uw organisatie en –processen. Desgewenst ondersteunen wij u zowel procesmatig (ad interim of als projectleider) als inhoudelijk bij het realiseren van de maatregelen.

“Een integraal en objectief beeld van de flexibiliteit van uw facilitaire organisatie.”

Effectief en efficiënt facility management

Uw potentieel in beeld Een goed evenwicht tussen de verschillende elementen is essentieel voor efficiënt en effectief facility management. Het resultaat op hoofdlijnen visualiseren wij dan ook voor u in een radargrafiek waarbij de waardering per organisatie-element het niveau van volwassenheid vertegenwoordigt. Wij maken daarbij onderscheid in de huidige mate van volwassenheid en uw ambities. Of combineren de resultaten met een eerder verrichte meting om de doorlopen ontwikkeling te visualiseren.

De 8 organisatie-elementen onderbouwd

De kosten voor deze Facilitaire Regiescan is € 15.000. Daarvoor ontvangt u een regiescan die stevig is onderbouwd en eveneens gevisualiseerd in onze rapportage. Daarbij kijken wij niet alleen naar de manier waarop u het proces van strategievorming en -realisatie heeft ingericht. Maar ook of uw medewerkers over de juiste competenties beschikken om deze uit te voeren. Niet alleen naar de wijze waarop vraag- en aanbodsturing contractueel is ingericht, maar ook naar de manier waarop u invulling geeft aan de samenwerking met uw leveranciers en het accountmanagement richting uw klanten. Bieden wij u niet alleen inzicht in hoe invulling wordt gegeven aan innovatie maar ook in de wijze waarop uw organisatie omgaat met veranderingen.

Ja, ik ben geïnteresseerd