Woningcorporaties sturen op Maatschappelijk Rendement; Optimalisatie van uw investeringen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Woningcorporaties sturen op Maatschappelijk Rendement; Optimalisatie van uw investeringen

Wat zijn de maatschappelijke effecten van een sloopnieuwbouw project? Wat doet maatschappelijk vastgoed voor de buurt? En wat levert een achter de voordeur project op? Tot voor kort was het bijzonder lastig om hier antwoord op te geven, zeker in ‘harde euro’s’. In het Sturingsmodel Maatschappelijk Rendement worden deze vragen wél beantwoord. Dit door Twynstra Gudde ontwikkelde model helpt u op eenvoudige wijze het maatschappelijk rendement van (beoogde) interventies vast te stellen. Met inzicht in zowel financieel als maatschappelijk rendement, kunt u voortaan een integrale afweging maken bij uw investeringsbeslissingen.

In de corporatiesector is de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke effecten van verschillende interventies. Of het nu gaat om investeringen in stenen (woningen, MOG en BOG), sociale projecten of in de wijkeconomie. Zo zijn er tientallen zogenaamde Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses (MKBA’s) van concrete projecten in de corporatiesector uitgevoerd. Er is veel onderliggend onderzoek beschikbaar waarin bijvoorbeeld de relatie tussen leefbaarheidscores en vastgoedwaarden is aangetoond. Daarnaast is er veel praktische kennis beschikbaar, ook vanuit andere sectoren. Denk daarbij aan de gemiddelde energielasten van een woning met een bepaald energielabel en de gemiddelde hoeveelheid kg CO2 die door die woning wordt uitgestoten.

Wij hebben acht maatschappelijke effecten van woningcorporaties voor u op een rij gezet

Download het artikel

 

Het model

Al deze kennis is voor u verzameld in het Sturingsmodel Maatschappelijk Rendement. In dit model kunt u voor praktisch al uw interventies de maatschappelijke kosten en baten ramen. Hiermee kunt u per interventie het maatschappelijk rendement bepalen en varianten binnen een project met elkaar vergelijken. Met deze inzichten kunt u uw investeringen optimaliseren en prioriteren. Ook ziet u in het model waar de kosten en baten van een interventie terechtkomen, bijvoorbeeld bij de bewoner, een andere corporatie, een zorginstelling of de gemeente. Dit biedt een uitstekend houvast om de dialoog met uw stakeholders aan te gaan.

Tailor-made

Geen stad, gemeente of woningcorporatie is hetzelfde. Veelal verschilt de focus op het type interventie, of zijn de interventies per corporatie verschillend gedefinieerd. Ook verschillen de wijken en de buurten per stad. Voor elke corporatie passen we het model aan, passend bij de opgaven van uw corporatie en aansluitend op uw specifieke wensen en lokale (woning)marktomstandigheden. Een nieuwbouwproject in een stad met een uitbreidingsopgave zal immers een ander maatschappelijk effect teweegbrengen dan in een krimpregio. Daarom gaan wij graag met u het gesprek aan om het model ‘tailor-made’ voor uw corporatie te maken.

Over het model

In het model zijn voor allerlei soorten interventies (fysiek, sociaal en wijkeconomisch) de maatschappelijke effecten onder te verdelen in de volgende thema’s:

  1. Huur- en kooplasten
  2. Woongenot
  3. Energielasten en klimaateffecten
  4. Leefbaarheid in de wijk
  5. Werkgelegenheid en opleidingsniveau
  6. Gezondheid en welzijn

De maatschappelijke effecten worden altijd in euro’s uitgedrukt, ook die effecten waar niet direct een marktprijs voor is (denk bijvoorbeeld aan woongenot voor bewoners). Dit is mogelijk met behulp van gestandaardiseerde kengetallen voor het monetariseren van effecten en resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken. 

Implementatie

Een op maat gemaakt model vraagt om zorgvuldige implementatie binnen uw organisatie. Op welke momenten in uw bedrijfsprocessen dient het model bijvoorbeeld te worden ingezet? Wie doet dit, en wie neemt uiteindelijk de (investerings)beslissing? Door samen met u en uw medewerkers in interviews of workshops de bedrijfsprocessen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden onder de loep te nemen, beantwoorden we deze vragen. Daarnaast ondersteunen we de implementatie met in-company cursussen, handleidingen of trainingen over de achterliggende principes van het afwegingsmodel. Met de integratie van het model binnen uw organisatie, zorgen we dat u daadwerkelijk scherper gaat sturen op maatschappelijk rendement.

Markten & Sectoren

Woningcorporaties

Ja, ik ben geïnteresseerd