Implementatie DrieKamerModel bij woningcorporaties | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Implementatie DrieKamerModel bij woningcorporaties

De wereld van woningcorporaties verandert snel. Onder druk van de economische crisis, het kabinetsbeleid en demografische ontwikkelingen is er sprake van een toenemende (behoefte aan) verzakelijking van de sector. De sector zelf en de buitenwereld vragen om meer transparantie, hogere effectiviteit en meer efficiëntie van beleid en activiteiten van corporaties.

Op strategisch niveau van de corporatie is een goed antwoord hierop het (door Ortec Finance ontwikkelde) DrieKamerModel. Dit model onderscheidt de verschillende primaire doelen of rollen van de corporatie: a) maatschappelijke waarde toevoegen (maatschappelijke kamer), b) rendement maken met vastgoed (vastgoedkamer) en c) financiële continuïteit (vermogenskamer).


Deze doelen kunnen tegengestelde belangen hebben. Door deze expliciet te maken, kan de corporatie haar beleidskeuzen beter onderbouwen. Enerzijds voor zichzelf wat inzicht en sturing betreft, anderzijds als verantwoording aan haar stakeholders. Het model draagt bij aan de effectiviteit van de organisatie door een helder afwegingskader te bieden ten aanzien van de inzet van middelen voor maatschappelijke opgaven. Met een heldere focus op de vastgoedkamer (rendementssturing) draagt het model bij aan meer efficiëntie in de kern van de organisatie; het beheren en verhuren van woningen.

Implementatie DrieKamerModel

Het DrieKamerModel is bruikbaar als strategisch sturingsconcept. Het is een goede weergave van het afwegingskader waarmee een bestuur van de corporatie te maken heeft. Verder kan het voor de strategievorming van de corporatie als uitgangspunt dienen.

Welke organisatieinrichting en sturing het meest geschikt is voor de corporatie, is vaak de vervolgvraag. Omdat het DrieKamerModel een onderscheid tussen maatschappelijke en vastgoedactiviteiten voorschrijft en meer effectiviteit, efficiëntie en transparantie beoogt, raakt het model aan alle ontwerpvariabelen van de organisatie: strategie, structuur, cultuur, systemen, managementstijl en personeel.

Echt sturen kan pas als niet alleen de doelen gesteld zijn, de strategie is bepaald maar ook de organisatie goed is ingericht en de besluitvormingsstructuur helder is. Pas dan kunnen de beoogde resultaten ook echt gerealiseerd worden. Samengevat betekent dit dat het DrieKamerModel pas zinvol toegepast kan worden als de inrichting van de organisatie daarop aangepast is.

Implementatie van een heldere sturing op de verschillende budgetten (maatschappelijk, vastgoed en vermogen) raakt alle bedrijfsonderdelen. Processen veranderenen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verschuiven en er komen nieuwe bij. Professioneel (intern) opdrachtgeverschap wordt een belangrijke voorwaarde voor de betrokken medewerkers. Dit verandertraject moet zorgvuldig en gefaseerd uitgevoerd worden. Een kansrijke invoering begint bij een goed inhoudelijk begrip bij de medewerkers van de corporatie. Om dit begrip te vergroten kunnen introductiebijeenkomsten en DrieKamerModel-games behulpzaam zijn.

Voor een succesvolle vertaling van het DrieKamerModel naar de organisatieinrichting en sturing is een ervaren organisatieadviesbureau met kennis van de corporatiesector en de werkingsprincipes van het DrieKamerModel onontbeerlijk. Twynstra Gudde heeft jarenlange ervaring als organisatieadviesbureau en kent de corporatiesector goed. Verder zijn wij goed ingevoerd in de principes van de verschillende rollen binnen de corporatie en het Drie-KamerModel.

Markten & Sectoren

Woningcorporaties

Ilta van der Mast

Partner

Neem contact op