Doorpakken op de circulaire economie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Doorpakken op de circulaire economie

De watersector kan en wil bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie. Technisch is er veel mogelijk, maar ambities richten, de organisatie invullen en samenwerking effectief maken, is een ander verhaal. Wij helpen u om initiatieven operationeel te maken.

Veel waterschappen winnen reeds energie en grondstoffen uit afvalwaterzuivering. Rijkswaterstaat doet proeven met opwekken van energie uit getijdenbeweging of uit de overgang van zoet naar zout water. Maaisel (oeverbegroeiing) vormt als biomassa grondstof voor diverse processen. Zo zijn er binnen de watersector veel kansen om een bijdrage te leveren aan een circulaire economie. Maar hoe benut u die kansen? Er is in de eerste plaats zicht nodig op de value case. Welke duurzame opbrengsten worden door de diverse stakeholders als betekenisvol onderkend? Niet alleen financieel, maar ook op het gebied van milieu, duurzaamheid, imago en innovatie. Het gaat om verkenning van samenwerking met (markt)partijen, het stellen van doelen, het organiseren van samenwerking en het verdelen van risico’s. Hoe komt u tot de juiste keuzes? En hoe geeft u de samenwerking vorm?

Ons aanbod

Twynstra Gudde kan u helpen de kansen te verzilveren. Daarvoor combineren wij onze kennis van de watersector, circulaire initiatieven en ervaring met het duurzaam vormgeven van samenwerking. We werken op het snijvlak van inhoud en proces.

  • Een toekomstgerichte scenarioanalyse helpt u met het maken van keuzes voor robuuste opties. Welke trends en onzekerheden hebben impact op uw organisatie? Welk opties heeft u om uw organisatie te positioneren en welke keuzes dragen bij aan de circulaire economie?
  • De nieuwe mogelijkheden brengen bestuurlijke vragen over de maatschappelijke positionering van organisaties met zich mee. Wat is uw rol? Hoe verhouden nieuwe mogelijkheden zich tot uw kerntaken? Welke ambitie heeft u in de transitie naar een circulaire economie?
  • Wij helpen ambities expliciet te maken. Wij faciliteren de dialoog over de valuecase met u en uw ketenpartners. Samen met uw partners vertalen we ambities naar doelstellingen en concrete initiatieven. 
  • We helpen u een robuuste samenwerking vorm te geven. We helpen u bij convenanten en ondersteunen u in vervolgstappen naar een netwerksamenwerking of een publiekprivaatrechtelijke organisatie.

Uw resultaat

U krijgt een helder beeld van uw mogelijkheden en uw rol in de transitie naar een circulaire economie. Ambities krijgen een doorvertaling naar concrete initiatieven en robuuste samenwerkingsverbanden.

Markten & Sectoren

Water