Gebieds- en wijkvisies en besluitvorming | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Gebieds- en wijkvisies en besluitvorming

Een gebieds- of een wijkvisie is een stip op de horizon; een streefbeeld van een plangebied qua wonen, werken, infrastructuur, natuur, water,… Wij helpen u bij het proces van participatie en bestuurlijke besluitvorming. Desgewenst begeleiden ook de stap van visievorming tot uitvoering.

In een gebiedsvisie staat hoe u de toekomst van een bepaald gebied ziet. Welke functies vervult een gebied en welke ingrepen zijn daarvoor nodig? Het is een ruimtelijke stip op de horizon en beschrijft soms ook het proces om daar te komen. Adviseurs van Twynstra Gudde kunnen het proces van visievorming begeleiden. Wij brengen in kaart welke stakeholders van belang zijn. We adviseren u over participatie door bewoners, bedrijven en instellingen en doen voorstellen voor de manier waarop u met andere overheden en beleidssectoren kunt samenwerken. In een participatief proces begeleiden wij de totstandkoming van de visie. 

Als het wenselijk is burgers en anderen bij een gebieds- of wijkvisie te betrekken, vraagt dat om een participatief planproces. Daarbij worden proces, inhoud en vorm in nauwe samenhang ontwerpen. Adviseurs van Twynstra Gudde zijn ervaren in de begeleiding van zo’n proces. Wij nemen alle betrokkenen daarbij in een aantal stappen mee:

  1. We onderzoeken op participatieve wijze de probleemstelling. Dat doen we in afstemming met gebiedsbetrokkenen en soms ook met stedenbouwkundigen, onderzoekers en/of wijkmanagers.
  2. We organiseren één of meerdere ontwerpateliers met gebiedsbetrokkenen en professionals.
  3. De oogst van alle analyses en bijeenkomsten vatten we samen in een voor alle betrokkenen toegankelijk (digitaal) werkboek.
  4. De visie wordt vormgegeven in een werkconferentie. Deze kan één tot meerdere dagen duren.

Het voordeel van deze compacte methode is dat het proces voor alle betrokkenen transparant is. Aan het eind van het traject kunt u het proces afronden met een voor alle betrokkenen herkenbaar resultaat. Kortom: een gebiedsvisie met draagvlak.

Programma Canvas Gebiedsontwikkeling

Het Programma Canvas Gebiedsontwikkeling is een nieuwe manier om snel en in dialoog met betrokken partijen tot de kern van uw gebiedsaanpak te komen. We vatten zestien elementen samen. Die geven een beeld van uw gebiedsprogramma op één A3-tje: in samenhang, beknopt visueel. Het een krachtig hulpmiddel om het gesprek tussen de belangrijkste betrokkenen te faciliteren, zowel bij de start van het visieproces als tussentijds. Wij begeleiden met de Canvasmethode een kort proces dat bijdraagt aan een gedragen gebiedsvisie.
Meer over het programma canvas

Ondersteuning bij besluitvorming

Onze adviseurs kunnen u praktisch ondersteunen bij de bestuurlijke besluitvorming over een gebieds- of wijkvisie. Al bij de begeleiding van de totstandkoming van de visie houden we rekening met het benodigde maatschappelijke en bestuurlijke draagvlak. In samenspraak komen we tot een inspirerende visie die bestuurlijk en maatschappelijk gedragen is en inspiratie geeft aan iedereen die ermee moet werken. Wij zorgen dat op de juiste momenten documenten beschikbaar zijn waarmee de besluitvorming volgens alle wettelijke procedures en termijnen mogelijk is.

Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA)

Hoe waardeert u de maatschappelijke effecten van uw gebiedsvisie? Wat is het maatschappelijke rendement in termen van welvaart en welzijn? Misschien zijn er alternatieve verdienmodellen. Met een MKBA kunnen wij deze vragen voor u beantwoorden. We kijken daarbij niet alleen naar het financiële rendement, maar naar alle effecten die de welvaart beïnvloeden. Denk daarbij ook aan effecten op leefbaarheid, reistijdwinst, energie, klimaat of belevingswaarde van natuur. Een goede MKBA biedt handvatten voor optimalisering, verdeling van kosten en legitimatie van beleid. Het maakt besluitvorming sterker.

Markten & Sectoren

Ruimtelijke ontwikkeling

Marco van Lente

Partner

Neem contact op