Financieel management en risicomanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Financieel management en risicomanagement

Wij adviseren over een haalbare (ruimtelijke) strategie en helpen u die te realiseren. We verbinden belanghebbende partijen om de strategie haalbaar te maken. Risico’s maken we beheersbaar. Verder kunnen we een passende uitvoeringsorganisatie voor u inrichten en bemensen.

Planeconomie

U wilt vanaf het begin inzicht hebben in de financiële consequenties en de bijbehorende risico’s van uw ontwikkelingsplan. Wij kunnen een financiële analyse maken en een gedetailleerde grondexploitatie opzetten. Ook bestaande (grond)exploitaties kunnen we voor u doorrekenen, bijvoorbeeld in de vorm van een second opinion. Onze financiële adviseurs helpen u om de haalbaarheid van uw exploitatie te vergroten, een alternatief programma uit te werken of een vastgelopen project vlot te trekken.

Risicoanalyse

Met risico­analyses bepalen we de onzekerheden en risico’s in uw project en de invloed ervan op het beoogde eindresultaat. Volgens de Risman-methode brengen we op een gestructureerde manier alle risico’s in kaart. Met een Monte Carlosimulatie kwantificeren we de risico’s en analyseren we gevoeligheden. Inzicht in risico’s biedt een handvat voor beheersing ervan. Zo bepalen we samen met u de mogelijke beheersmaatregelen en helpen we de risico’s daadwerkelijk onder controle te houden.

Financial control en treasury

Binnen de gegeven financiële ruimte streeft u uiteraard naar een maximaal resultaat. Met dat oogmerk ontwerpen wij een financieringsconstructie. Ook zetten we een heldere administratie op die inzicht geeft in beschikbare budgetten, investeringsruimte, reeds aangegane verplichtingen en reeds gerealiseerde boekwaarde. Zo houdt u grip op de financiën. Wij maken uw liquiditeitspositie inzichtelijk en we integreren de liquiditeitsanalyse in uw budgetadministratie.

Ontwikkelstrategie

In een businesscase rekenen wij de haalbaarheid van uw plannen door. Tevens kijken we hoe het project in uitvoering kan worden genomen en ontwerpen we een ontwikkelstrategie. We besteden bijzondere aandacht aan de financiële consequenties van verwervingen. Die zijn van grote invloed op de haalbaarheid van ieder project. Strategische aankoop is van belang om de kosten te reduceren en contractuele risico’s te beperken. Verder adviseren wij u over het strategisch inzetten van RO-instrumenten. Daarmee geeft u uw project een goede financiële basis.

Aansturing en uitvoering

Het is voor u belangrijk uw rol als opdrachtgever goed in te vullen. We adviseren over bedrijfsprocessen en de governance van uw plan. Ook kunnen we u helpen met het opzetten van een projectorganisatie. Het is belangrijk dat de juiste externe partijen aan tafel zitten. Ook een duidelijke invulling van de rollen is cruciaal. Wij helpen u te komen tot een slimme samenwerkingsvorm en een soepel planproces. Verder zorgen we dat kostenbewust handelen een vanzelfsprekend proces wordt. Een plankostenscan biedt daarvoor de nodige inzichten. 

.

Markten & Sectoren

Ruimtelijke ontwikkeling

Henk Hoogmoed

Partner

Neem contact op