Veiligheid & Omgevingsdiensten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Veiligheid & Omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten kennen een pril bestaan als organisaties van verlengd lokaal bestuur. De organisaties dienen diverse taken uit te voeren op het terrein van omgevingsrecht. Het gaat dan om vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook naleving.

Omgevingsdiensten zijn ingesteld op basis van een gemeenschappelijke regeling, door gemeenten, provincies en/of waterschappen. Hoewel de Omgevingswet en de onderliggende besluiten nog volop in ontwikkeling zijn, kennen we in Nederland nu toch 29 omgevingsdiensten, waarvan zes BRZO-omgevingsdiensten, die inmiddels operationeel zijn en het gehele land dekken.

De opgaven

De omgeving en ontwikkelfase van de omgevingsdiensten geven aanleiding tot tal van vraagstukken voor de betreffende organisaties. Op basis van het voorgaande zijn dat het adequaat inregelen van de gemeenschappelijke regeling en de uiteindelijke inhoud van de Omgevingswet, maar er spelen ook tal van vraagstukken waarbij hoogwaardige en meervoudige samenwerking een belangrijke rol speelt. Het gaat dan bijvoorbeeld om samenwerking met de veiligheidsregio’s en de waterschappen. Tevens zijn de implementatie van nieuwe werkwijzen, professionalisering, verbetering van informatiemanagement en heldere sturing belangrijke opgaven waar omgevingsdiensten zich nu op richten.

Scherpte en verdieping

Momenteel gaat veel aandacht van omgevingsdiensten uit naar het op orde brengen van het eigen huis. De financiële vraagstukken zijn hierbij dominant. Het (eigen) huis op orde brengen vraagt, naast ordentelijke financiën, ook structurele aandacht voor kwaliteit en ontwikkeling. Op bestuurlijk en strategisch niveau in gesprek gaan over kwaliteit is niet eenvoudig. Het samenspel tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is wel gebaat bij dit verdiepende gesprek . Uit onze ervaring blijkt dat inzicht in en gesprekken over elkaars belangen, standpunten, rollen en verantwoordelijkheden behulpzaam zijn voor een goed functionerende omgevingsdienst. Een omgevingsdienst die als gebiedsautoriteit wil opereren, kiest een andere rol dan de omgevingsdienst die vooral een uitvoeringsorganisatie wil zijn. Door hierover helderheid te creëren wordt het duidelijk wat de samenwerkingspartners en/of opdrachtgevers wel of niet mogen verwachten van de omgevingsdienst, nu en in de toekomst.

Twynstra Gudde is op verschillende wijzen betrokken bij dit proces van doorontwikkeling, onder andere op de volgende wijzen:

  • visievorming en strategiebepaling: kunnen anticiperen en inspelen op de komende ontwikkelingen is in het dynamische werkveld van de omgevingsdiensten essentieel. Met position papers en strategiesessies faciliteren wij omgevingsdiensten.
  • bedrijfsvoeringsvraagstukken: de ontwikkeling van outputsturing en outcome, de verbetering van informatiemanagement en de organisatie van een kwaliteitssysteem dienen gerealiseerd te worden.
  • leren en ontwikkelen: door onder andere de begeleiding van kennistafels voor de directeuren van de omgevingsdiensten dragen wij bij aan het lerend en ontwikkelend vermogen van omgevingsdiensten. Tevens dragen wij bij aan de “Eenvoudig beter Academie”. Professionalisering en organisatieontwikkeling staan centraal.
  • evaluatie en onderzoek: inzichtelijk maken van het presteren en functioneren van (onderdelen van) de omgevingsdiensten en hun partners, om op basis daarvan verbeterpunten te kunnen adresseren en de omgevingsdiensten te helpen deze te verwezenlijken.
  • samenwerkingsopgaven: omgevingsdiensten werken met het oog op een veilige, gezonde en leefbare omgeving met diverse partners samen. Samenwerken gaat echter niet vanzelf. Het faciliteren van samenwerking is een kerncompetentie van Twynstra Gudde.

Twynstra Gudde is niet alleen vertrouwd met de omgevingsdiensten; ook de samenwerkingspartners zoals veiligheidsregio’s en waterschappen mag Twynstra Gudde al jarenlang rekenen tot haar opdrachtgevers.

Download e-magazine

Markten & Sectoren

Veiligheid, Provincies en regio's

Paul van Beers

Senior adviseur

Neem contact op