Oriëntatie op leerlingendaling in het voortgezet onderwijs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Oriëntatie op leerlingendaling in het voortgezet onderwijs

De leerlingendaling in het voortgezet onderwijs slaat flink om zich heen. Steeds meer scholen en besturen krimpen. Onderwijsaanbod verdwijnt en het bestaansrecht van scholen komt onder druk te staan. Maar wat betekent krimp nu voor uw eigen organisatie? En hoe gaat u daarmee om?

Vóórdat de krimp toeslaat, is een oriëntatie op krimp en de gevolgen ervan essentieel. Krimp mag geen verrassing zijn. Het is moeilijk om van koers te veranderen als de leerlingendaling al begonnen is: de krimpende school alleen al draaiende houden vergt dan alle energie. Gelukkig zijn de gevolgen van krimp – en daarmee ook mogelijke strategieën – ruim van te voren in kaart te brengen. Twynstra Gudde en Infinite Financieel BV hebben een quick scan en werkbijeenkomst voor bestuurders en schoolleiders ontwikkeld, waarin deze oriëntatie op krimp centraal staat.

Onze aanpak

In de aanpak van ‘Oriëntatie op krimp’ gaan we uit van twee elementen: een quick scan en een werkbijeenkomst. De quick scan wordt verzorgd door Infinite en de werkbijeenkomst door Twynstra Gudde.

Financiële quick scan: objectief en kwantitatief

Met de quick scan maken we de te verwachten feitelijke gevolgen van krimp voor de organisatie zichtbaar. We zetten voor uw organisatie de kengetallen en prognosecijfers voor de komende vier jaar op een rij op het gebied van leerlingaantallen, financiën (baten, lasten en reserves), personeelsformatie en huisvesting. Het geheel levert een compact en inzichtelijk rapport op. Het kan als leidraad dienen bij het gesprek over de toekomstige maatregelen die voor uw organisatie nodig zijn.

Participatieve werkbijeenkomst: duiden en delen

In de werkbijeenkomst voor bestuurders en schoolleiders bekijken we – nu de feitelijke gevolgen van krimp door middel van de quick scan bekend zijn – op participatieve wijze hoe de organisatie met de krimp om kan gaan. Aan de hand van een voorgestructureerde methode behandelen de deelnemers uitgebreid drie mogelijke scenario’s: concurreren, samenwerken en niets doen. Daarbij is onder andere  aandacht voor  het perspectief van ouders, leerlingen, medewerkers en buurscholen. Elk scenario wordt op een  overzichtelijk vormgegeven poster (‘praatplaat’) uitgewerkt.

Wat levert dit uw organisatie op?

'Oriëntatie op krimp' levert uw organisatie het volgende op:

  • Een objectief, kwantitatief inzicht in de gevolgen van krimp voor de eigen organisatie op het gebied van leerlingaantallen, financiën, personeelsformatie en huisvesting door middel van een quick scan.

  • Uitgewerkte en met elkaar gedeelde duidingen van scenario’s en strategieën om met het krimpvraagstuk om te gaan, ontwikkeld in een werkbijeenkomst.

  • Drie praatplaten die mede kunnen worden benut om het gesprek met andere betrokkenen aan te gaan.

Wat zijn de kosten?

‘Oriëntatie op krimp’ wordt aangeboden voor een prijs van 5.900 euro exclusief BTW.

Waarom advies van Twynstra Gudde?

De onderwijsgroep van Twynstra Gudde is adviseert in strategische en organisatievraagstukken rondom krimp en samenwerken in het funderend onderwijs. Twynstra Gudde begeleidt scholen en besturen daarin, maar schrijft ook in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brochures over oriënteren op krimp en samenwerken.

Waarom Infinite Financieel BV?

Infinite Financieel BV adviseert en ondersteunt onderwijsorganisaties bij het realiseren van een goede bedrijfsvoering en bij transparant financieel management in het bijzonder. Infinite vervult bij opdrachtgevers de controlfunctie, levert beleidsadviezen, voert ingewikkeld rekenwerk uit en verzorgt scholing en actuele informatie op het gebied van onderwijsfinanciën.

Markten & Sectoren

Onderwijs

Ja, ik ben geïnteresseerd