Campus- en clusterontwikkeling | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Campus- en clusterontwikkeling

Bundeling van kennis en bedrijvigheid kan de regionale economie een impuls geven. Het vraagt om doelgerichte samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Twynstra Gudde kan helpen bij de ontwikkeling van een economisch cluster en een campus.

Clustervorming

Wanneer kennisinstellingen en bedrijven in uw regio effectief met elkaar samenwerken, kan dat een magneet vormen voor innovatie, nieuwe economische activiteiten en werkgelegenheid. De onderscheidende waarde van samenwerking, de massa en de herkenbaarheid van een economisch cluster bepalen de kansen daarvoor. Waar ligt de meerwaarde van samenwerking? Welke innovaties zijn bereikbaar? Wij brengen een proces op gang waarin partijen aan een gezamenlijke ambitie werken.

Campusontwikkeling

Soms is een cluster vooral kansrijk als het zich ook ruimtelijk concentreert: op een campus. Een campus kan variëren van één bedrijfsverzamelgebouw tot een compleet stadsdeel met uiteenlopende terreinen, faciliteiten en gebouwen voor onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid. De ontwikkeling van een campus is een zaak van lange adem. Het begint met een heldere en overtuigende visie met draagvlak voor een ontwikkelingsstrategie. Samenwerkende partijen moeten zich committeren aan een stapsgewijs proces. Wij brengen een ontwikkelproces op gang, houden zoveel mogelijk vast aan een eenmaal gekozen concept en bewaken het tempo.

Combinatie van kennis

De ontwikkeling van een economisch cluster en – in het verlengde – een campus vergt kennis en ervaring op uiteenlopende terreinen. Het gaat om kennis van ondernemerschap, van economische innovaties en van ontwikkelingen bij kennisinstellingen en het (hoger) onderwijs. Ook gaat het om samenwerking tussen bedrijven en overheden. Om samenwerking te bevorderen is aandacht voor de harde en zachte kanten ervan nodig. Hoe kan de chemie tussen partners groeien en hoe leggen we samenwerking contractueel vast? Om van een cluster ook een campus te maken, is ervaring met gebiedsontwikkeling nodig. Welke ruimtelijke ingrepen zijn nodig? Welke nieuwe functies krijgen bestaande gebouwen? Welke faciliteiten kunnen de kwaliteit van een campus versterken?

Onze dienstverlening

Adviseurs van Twynstra Gudde kunnen u helpen de onderscheidende waarde van een economisch cluster in beeld te brengen. Onder andere door stakeholders met elkaar in gesprek te brengen en samenwerking aan te jagen. We geven aan welke kansen er zijn en met welke faciliteiten deze kansen kunnen worden vergroot. Ook kunnen we u adviseren op het gebied van regiomarketing. Gaat het om een campus dan ondersteunen wij u met gebiedsontwikkeling en het management van programma’s en projecten. De governance vraagt bij campusontwikkeling bijzondere aandacht: hoe zijn verantwoordelijkheid en zeggenschap, kosten en baten verdeeld? In dit complexe proces kunnen wij u van A tot Z ondersteunen.

Markten & Sectoren

Ruimtelijke ontwikkeling

Gregor Heemskerk

Adviseur

Neem contact op