Risicoanalyse voor uw bouwproject | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Risicoanalyse voor uw bouwproject

In economisch onzekere tijden is het essentieel om helder inzicht te hebben in de risico’s van uw bouwprojecten. Want wie op hoogte is van de feitelijke stand van zaken, kan tijdig bijsturen. Wij lichten in korte tijd uw project voor u door en maken risico’s zichtbaar.

Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag en u zoekt naar manieren om kosten te beperken en lopende investeringen in de hand te houden. Grootschalige bouw- en investeringsprojecten worden in dat licht gezien als een financieel risico. U heeft dus actuele en betrouwbare informatie nodig om zich te kunnen verantwoorden, maar ook om bij te kunnen sturen.

Vooral bij belangrijke beslissingen is de behoefte om het project te laten toetsen door een onafhankelijke derde vaak actueel. Onze nulmeting geeft u in een tijdsbestek van ongeveer drie weken een realistisch beeld van uw project. Een beeld dat niet alleen weergeeft of het project in tijd en geld binnen de gestelde kaders blijft, maar ook aantoont of er sprake is van professioneel opdrachtgeverschap. Een beeld dat weergeeft of de contractueel gemaakte afspraken kwalitatief worden nageleefd, of de belangrijkste beslispunten tijdig bij het bestuur komen en of het verwachte eindresultaat gaat worden gerealiseerd.

Onze projectdoorlichting voorziet in een analyse van de belangrijkste risico’s in tijd, geld en kwaliteit. Ook wordt getoetst of de aanwezige beheersmaatregelen effectief zijn bij het optreden van een risico. Kennis van de belangrijkste risico’s is essentieel om een project te sturen. Wij hebben een brede ervaring bij het uitvoeren van evaluaties van complexe projecten in een dynamische en politieke omgeving, zoals bij Rekenkameronderzoeken. Onze methode is efficiënt en onafhankelijk. We scheiden feitenonderzoek van oordeelvorming, passen het principe van hoor en wederhoor toe en richten ons op het doen van aanbevelingen.

Het resultaat van de doorlichting is helderheid over de actuele stand van zaken, inzicht in de belangrijkste risico’s en concrete aanbevelingen. Binnen een maand heeft u de handvatten om uw bouwproject bij te kunnen sturen.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Wicher Schönau

Partner

Neem contact op