Kostprijsdekkende huur | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Kostprijsdekkende huur

De wereld van het maatschappelijk vastgoed is in transitie. Aanleiding hiervoor zijn een terugtrekkende overheid, een verandering van financiering en bekostiging, de Wet Markt & Overheid, bezuinigingen en taakstellingen. Dit heeft tot gevolg dat het maatschappelijk vastgoed professioneler benaderd wordt door vastgoedeigenaren. Belangrijk in die professionalisering is de bewustwording van kosten, de risico’s en het potentieel dat vastgoed in zich heeft.

De focus op het financiële aspect van publiek vastgoed heeft ervoor gezorgd dat de doorbelasting van kosten voor publiek vastgoed inzichtelijk moeten worden gemaakt. Kostprijsdekkende huur (KPDH) is een vehikel om deze doorbelasting inzichtelijk te maken. Toch is het transparant maken van doorbelasting niet louter een financieel vraagstuk. Het is primair een besturings- en een organisatie inrichtingsvraag. De manier waarop de doorbelastingsmethodiek tot stand komt hangt sterk af van het doel dat men ermee wil bereiken. Twynstra Gudde helpt u graag bij de keuze voor de juiste doorbelastingsmethodiek en implementatie daarvan in uw organisatie.

Stap 1: Doelbepaling

De manier waarop een doorbelastingsmethodiek tot stand komt, is sterk afhankelijk van de doelstelling die daarmee gemoeid is, deze kan per organisatie verschillend zijn. Een aantal doelstellingen met betrekking tot de doorbelastingsmethodiek zijn:

  • Dekking van de jaarlasten
  • Financiering van benodigde toekomstige investeringen
  • Inzicht krijgen in vermogenspositie
  • Inzichtelijk en transparant maken van kosten
  • Vergroten van kostenbewustzijn
  • Sturing op kwaliteit of kosten
  • Sturing op bezetting en benutting
  • Standaardisatie
  • Informatie voor op besluitvorming.

Twynstra Gudde helpt u bij het vaststellen van de door u beoogde doelstelling van de doorbelastingsmethodiek. Het vaststellen van de doelstelling voor de doorbelastingsmethodiek heeft invloed op de keuze van de juiste wijze van doorbelasten en daarmee de onderliggende aannames van de financiële exercitie en het organisatievraagstuk.

Stap 2: Methodiek keuze

Na het vaststellen van de doelstelling voor de doorbelastingsmethodiek zijn er een aantal kwalitatieve en kwantitatieve randvoorwaarden voor de uiteindelijke keuze. De gekozen methodiek moet aansluiten bij het huidige administratieve systeem en bij de wijze van verantwoording; aanhouden van gelijke rentepercentages, waarderingsmethode en afschrijvingsregiems. Daarnaast moet de benodigde informatie voor een doorbelastingsmethodiek op het juiste niveau aanwezig zijn.

De keuze voor een bepaalde doorbelastingsmethodiek hangt ook samen met andere belangrijke ontwikkelingen binnen het publiek vastgoed. De onlangs van kracht geworden Vennootschapsbelastingwetgeving (VPS) voor gemeenten heeft grote gevolgen voor de wijze waarop men omgaat met vastgoedfinanciering. Hieruit blijkt de keuze voor een DCF-methode doorbelastingsmethodiek minder vanzelfsprekend.
Twynstra Gudde helpt u bij de keuze voor een bepaalde doorbelastingsmethodiek en houdt daarbij rekening met de door u gekozen onderliggende waarden en gestelde randvoorwaarden.

Stap 3: Implementatie

Niet alleen helpen wij u bij de financiële exercitie, maar wij adviseren u ook bij de implementatie van de doorbelastingsmethodiek en de politiek bestuurlijke gevolgen daarvan op uw organisatie. Een belangrijke vraag bij de implementatie is op welke wijze de implementatie plaats vindt; aan de hand van een geleidelijke verandering of ‘big boom’? Voor beide methodes valt wat te zeggen, maar dat is volledig context afhankelijk.

Twynstra Gudde kan u als organisatie helpen een passende vorm van doorbelasting te bepalen en te implementeren. Daarbij kijken wij hoe uw vastgoedorganisatie én andere organisatieonderdelen op dit moment zijn ingericht en op welk professionaliteitsniveau gewerkt wordt. Een op maat gemaakte aanpak is noodzakelijk; het kopiëren van de doorbelastingsmethodiek kan grote negatieve gevolgen hebben voor uw organisatie aangezien de ene vastgoedorganisatie de andere niet is. Samen met uw ambities biedt deze analyse het vertrekpunt om uw vastgoedorganisatie te optimaliseren en te groeien naar een niveau waarbij de gewenste doelstellingen bereikt kunnen worden.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Jeroen Tazelaar

Partner

Neem contact op