Blog Slim samenwerken om de energietransitie te versnellen

In de periode 2014-2016 schreef ik enkele artikelen over de rol van samenwerken in het versnellen van de energietransitie, en in het specifiek via Publiek-Private Samenwerkingen. In de tijd van het nieuwe Klimaatakkoord is samenwerken nog steeds ontzettend relevant.

Toegevoegd door Ellen Smit op 10 april 2019

Samenwerking tussen alle partijen, zowel overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen als (vertegenwoordiging) van burgers, is nodig om de energietransitie te versnellen.

Highlights uit artikel 'slim samenwerken'

De vraag is niet of samenwerking tussen publieke en private partijen in staat is om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De techniek is er, en die ontwikkelt zich – volgens de wet van Moore – exponentieel verder. Om PPS in de toekomst beter te laten werken, de betrokken partijen in staat te stellen om de technische ontwikkelingen bij te benen en onze concurrentiepositie te behouden is nu zowel sociale als juridische innovatie nodig. Alleen dan leidt technologische innovatie ook tot nieuwe economische activiteiten.

Sociale innovatie: een succesvolle samenwerking begint met een duidelijk gezamenlijk doel, waarover alle partijen het eens zijn. Op basis van die overeenstemming kan worden vastgesteld hoe de betrokken partijen dat doel samen willen en kunnen realiseren. Door samen te werken kan de kwaliteit worden verhoogd, de kwetsbaarheid verminderd en de kosten worden verlaagd en risico’s evenwichtig gedeeld.

Juridische innovatie: het juridische element van PPS-projecten werpt makkelijk drempels op voor een nauwere samenwerking. Vaak willen overheden bedrijven meer de ruimte geven, maar staat het vasthouden aan oude verhoudingen in de zin van publieke opdrachtgever en private opdrachtnemer, het benutten van deze nodige ruimte in de weg. échte samenwerking en participatie door de overheid vergroot het inzicht in governanceproblemen en stelt de overheid in staat om veel sneller en efficiënter te komen tot aanpassingen in wet- en regelgeving.

Transparantie in belangen creëert wederzijds begrop tussen de partners en inzicht in de impact die bepaalde projectkeuzes op een andere partij hebben

Highlights uit artikel 'Zero Emissie Busvervoer samen op weg naar een schone toekomst'

De pilot projecten binnen de stichting Zero Emissie Busvervoer zijn allen opgezet vanuit een procesmanagement structuur, waarbij één partij als onafhankelijke procesbegeleider fungeert in het midden van de Publiek-Private Samenwerking.

Alle pilots kennen dan ook eenzelfde opzet van het proces, met 4 hoofingrediënten:

  • Transparantie in belangen
  • Publiek-private besluitvormingsstructuur
  • Transparantie in financiële en maatschappelijke businesscase
  • Onafhankelijk procesmanagement

Transparantie in belangen creëert wederzijds begrop tussen de partners en inzicht in de impact die bepaalde projectkeuzes op een andere partij hebben. In de besluitvormingsstructuur zitten partijen als gelijkwaardige partners met mandaat aan tafel. Het opzetten van een TCO model (Total Cost of Ownership) draagt bij aan het inzichtelijk maken van financiële en maatschappelijke kosten en baten waardoor er een heldere businesscase komt.

De kracht van deze aanpak: iedereen begint met eenzelfde doel voor ogen en er wordt gezocht naar een projectinvulling waarbij iedereen zijn of haar belang vertegenwoordigd ziet. Deze basis van gelijkwaardigheid en transparantie wekt vertrouwen tussen de partijen en versterkt het samenwerkingsverband.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.