Blog Samenwerken in de energiesector: uitdagingen en succesfactoren

Nederland staat in het midden van een ingrijpende verandering: de energietransitie, of het nu is vanwege het uitputten van de fossiele brandstoffen, vanwege een klimaatverandering of de wens om onafhankelijk te zijn van andere landen. Verschillende spelers hebben een stukje, klein of groot, van de transitiepuzzel in handen.

Toegevoegd door Ellen Smit op 11 april 2019

Om de energietransitie te versnellen zijn partijen – lokaal, regionaal, nationaal én internationaal – op elkaar aangewezen. Het is cruciaal dat zowel de overheid, als bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers zich samen verantwoordelijk voelen voor de energietransitie. 

 

“De sleutel tot succes van de energietransitie ligt in de samenwerking tussen overheden en bedrijven, instellingen, inwoners en andere betrokkenen.”

Uitdagingen voor samenwerken in de sector

De energietransitie brengt veel beweging in de energiesector met zich mee. Nieuwe partijen dienen zich aan in het speelveld en burgers krijgen een steeds grotere rol. Deze veranderende wereld vraagt aanpassingsvermogen van organisaties en het (her)formuleren van hun positie en rol in de markt. De sector kan niet meer zo bepalend optreden en moet samenwerken met andere partijen.

De energiesector kent twee specifieke uitdagingen voor succesvol samenwerken:

  1. Een technische oriëntatie: de sector is van oudsher technisch en formeel georiënteerd. De focus heeft lange tijd vooral gelegen op tastbare, fysieke en concrete aspecten van het werk en niet op de relationele en interpersoonlijke kanten. Pas als hier aandacht aan wordt besteed, ontstaat ruimte voor samenwerking.
  2. Tradities: organisaties zijn geworteld in jarenlange tradities en kennen de meesten hun bestaansrecht vanuit de overheid. Samenwerken met anderen vergt een andere, meer open houding en vraagt van gevestigde én nieuwe partijen om elkaar zogezegd goed te leren verstaan. Dit vergt tijd en het opdoen van ervaringen om van te leren.

Succesvol samenwerken: hoe dan?

Wie succesvol wil samenwerken, zal aandacht moeten besteden aan hun eigen kijk op samenwerken (een samenwerking strategie), patronen moeten loslaten en alert zijn op nieuwe ontwikkelingen in de omgeving en bij de partners. Daarnaast is het essentieel om aandacht te besteden aan de interpersoonlijke aspecten van de samenwerking. Allemaal factoren die in elk samenwerkingsverband aan de orde komen en niet te negeren zijn. Organisaties moeten deze specifieke aspecten eigen zien te maken om te komen tot werkbare oplossingen en succesvolle samenwerkingsverbanden.

Kortom, succesvol samenwerken is:

  • Aandacht besteden aan eigen visie en strategie op samenwerking
  • Alert zijn op ontwikkelingen in de context van de samenwerking
  • Aandacht hebben voor interpersoonlijke aspecten
  • Aannemen van een open houding

In de praktijk

De komende maanden en jaren worden steeds meer samenwerkingsverbanden aangegaan. Bijvoorbeeld het opstellen van de Regionale Energie Strategieën, waar overheden, netbeheerders en overige belanghebbenden nauw samenwerken om de energietransitie opgave voor hun regio in te vullen. Bedrijven zoeken ook steeds meer samenwerking op: bijvoorbeeld koppelen van bedrijven om restwarmte uit het productieproces op te vangen en deze restwarmte te delen met andere bedrijven om in hun warmtevraag te voorzien. Voorgaande projecten laten zien, dat deze een betere kans hebben om succesvol te zijn als continue aandacht wordt gegeven aan de samenwerking.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.