Vacature Executive search Raad van Bestuur (éénhoofdig) - Stichting Innoforte

Per 1 februari 2020 zijn de ouderenzorgorganisaties Innoforte en Vreedenhoff samen verder gegaan onder de naam Stichting Innoforte.
Vanuit de visie dat zorg ondersteunend is aan het leven dat mensen willen leiden, staat eigen regie van cliënten/bewoners nadrukkelijk centraal. Geworteld in de lokale samenleving met de intentie een brede en integrale bijdrage te leveren aan het welzijn en de gezondheid van (kwetsbare) ouderen in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Arnhem (Noord).

Toegevoegd door Beata Neerhoff op 13 januari 2021

De organisatie wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur op basis van de waarden betrokkenheid, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Deze waarden vinden hun wortels in het zogenaamd ‘Rijnlands organiseren’.

Het bijbehorende besturingsmodel heeft de volgende kenmerken:

 • Een sterke oriëntatie op de uitvoering van de kerntaak van de organisatie.
 • Het faciliteren van de zorgprofessionals om bij te dragen aan de eigen regie van cliënten, aan de organisatie en verbetering van de zorgverlening en stimuleren van de zorgprofessionals om mede richting te geven aan de koers.
 • Het faciliteren van eigenaarschap, cruciaal om het goede in mensen naar boven te halen.
 • Nadruk leggen op een flexibele en open cultuur binnen de organisatie.
 • Op een systematische manier afleggen van verantwoording.
 • Zorg dragen voor goede systemen voor risicobeheersing en controle, met ruimte voor autonomie binnen het zorgproces.
 • Uitgangspunt is een kleine besturende strategische kern, met een visie op besturing en inrichting en optredend als ambassadeurs en dragers van de nieuwe koers; deze strategische kern vormt het MT en bestaat uit de Raad van Bestuur, zorgmanagers, manager bedrijfsvoering, controller en bestuurssecretaris.

 

Innoforte vervult binnen haar werkgebied, voornamelijk gelegen binnen de gemeenten Rheden, Rozendaal en Arnhem (noord), een belangrijke maatschappelijke functie. Een eigenstandige positie enerzijds en samenwerkingsrelaties met andere organisaties anderzijds zijn belangrijk om deze functie te verwezenlijken. Innoforte heeft de ambitie om deze positie verder te verstevigen.

De stichting Innoforte werkt met een jaarbudget van circa € 43 mln. en er werken circa 1.000 medewerkers die inhoud geven aan verzorging, behandeling en dienstverlening en met circa 300 vrijwilligers. Er zijn vijf woonzorglocaties. Daarnaast is er sprake van dagbesteding en extramurale zorg.

Innoforte kent een grote verantwoordelijkheid als zorgaanbieder, als werkgever en als partner. De samenleving heeft recht op een blijvende hoge kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg(keten) voor ieder die daar behoefte aan heeft.

Raad van Bestuur

Na de fusie heeft de Raad van Toezicht zich gebogen over de inrichting van de topstructuur van de organisatie. Daarbij is de keuze gemaakt voor een éénhoofdige Raad van Bestuur. Door het grote belang van verankering van het primaire (zorg-)proces in de top van de organisatie heeft de (toekomstige) bestuurder een achtergrond in de zorg.

De huidige bestuurder heeft samen met de organisatie al een stevige aanzet geleverd voor de noodzakelijke organisatieontwikkeling tot één organisatie na de fusie. Het is reëel te veronderstellen dat dit een proces is dat een langere periode in beslag neemt, waarbij ook ruimschoots aandacht moet worden besteed aan de ondersteunende processen op het gebied van de brede bedrijfsvoering (financiën, hrm, ict, vastgoed, e.d.). Omdat de huidige bestuurder in 2021 met pensioen gaat ontstaat een vacature.

Het profiel

Algemeen

De Raad van Toezicht zoekt naar kandidaten die zich herkennen in de volgende profielkenmerken:

 • Een bestuurder met veranderkundige ervaring en aantoonbare affiniteit met/in de ouderenzorg, liefst vanuit ervaring in een eindverantwoordelijke positie.
 • Een bestuurder die met intrinsieke motivatie en passie Innoforte (nog beter) op de kaart zet. Die op een ondernemende manier, met creativiteit en durf stappen zet en daarbij vanuit een verbindende stijl de organisatie meeneemt. Die zich thuis voelt bij het eerdergenoemde uitgangspunt van Rijnlands organiseren.
 • Een bestuurder die met verbeeldingskracht de wereld van buiten naar binnen brengt, maar die ook in staat is de organisatie Innoforte in die buitenwereld goed te positioneren en te vertegenwoordigen. Die bewezen heeft nieuwe netwerken te kunnen opbouwen en onderhouden en die beschikbaar en bereid is daar de noodzakelijke tijd in te stoppen.
 • Een bestuurder die snapt hoe vanuit de bestuurlijke positie de samenwerking wordt vormgegeven met inspraak en medezeggenschap.
 • Kort gezegd komt dit neer op een breed spectrum aan competenties, nodig voor een éénhoofdige Raad van Bestuur: verbinder, communicator, actieve netwerker, leider, beslisser.

De opgave

Vanuit de inmiddels vastgestelde forse ontwikkelopdracht waar de bestuurder van Innoforte na de fusie voor staat wordt gezocht naar kandidaten die als bestuurder in staat zijn om:

 • Een heldere visie op zorg en zorgverlening nader te formuleren en te concretiseren waarin het belang van de cliënt/bewoner centraal staat en daarbij de organisatie en de professionele kwaliteit een belangrijke rol te geven.
 • De noodzakelijke verbindingen te leggen, zowel met de eigen organisatie als met de relevante spelers in de netwerken, lokaal en regionaal
 • Tot het inrichten van een behandeldienst voor medische en paramedische behandelingen binnen de eigen organisatie of in samenwerking met partners
 • Uitvoering te geven aan de vastgoedopgave conform het vastgestelde meerjarig strategisch vastgoedplan
 • Verder inhoud te geven aan het overleg met CCR en OR in de nieuwe samenstelling, zonder uit verbinding te gaan

Arbeidsvoorwaarden

Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de Wet Normering Topinkomens WNT.

Procedure en planning

Innforte laat zich in deze werving en selectieprocedure begeleiden door Dick Webbink, associate partner van TwynstraGudde Executive Search.

Na ontvangst van uw sollicitatie, bestaande uit een actueel CV en een schriftelijke motivatie, vindt er op basis van een eerste selectie een oriënterend gesprek via MS Teams plaats met Dick Webbink in week 5. Op basis van deze gesprekken wordt een shortlist opgesteld van kandidaten. Deze shortlist wordt gepresenteerd aan de selectiecommissie uit de Raad van Toezicht. Hieruit worden de kandidaten gekozen waarmee een eerste selectiegesprek wordt gevoerd. De eerste selectiegesprekken vinden onder voorbehoud plaats in week 7 of 8.

Op grond van de selectiegesprekken spreekt de selectiecommissie zich uit over de kandidaten en geeft zij aan welke kandidaat/kandidaten zij in principe benoembaar vinden. 

Hierna vindt er adviesgesprekken plaats met fusie-OR, CCR en MT. Vanuit deze gesprekken wordt er een (gekwalificeerd) advies gegeven aan de selectiecommissie uit de Raad van Toezicht.

Tot slot zal de selectiecommissie, eventueel na een tweede gespreksronde met kandidaten, komen tot een voordracht voor een, door de voltallige Raad van Toezicht, te benoemen kandidaat-bestuurder. In deze voordracht worden de eerder gegeven adviezen meegenomen. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Het streven is de benoeming te laten plaatsvinden in de RvT-vergadering van maart 2021.

Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden desgewenst contact opnemen met Dick Webbink via dwe@tg.nl of via 06 52 31 26 22. Voor achtergrondinformatie over Innoforte verwijzen wij naar www.innoforte-zorg.nl.

Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk zondag 31 januari per email executive@tg.nl o.v.v. Raad van Bestuur Innoforte.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.