Blog 3 tips bij het maken van een Lokale Educatieve Agenda

Een Lokale Educatieve Agenda die echt leeft en leidt tot samenwerking waar het onderwijs en de leerlingen profijt van hebben. TwynstraGudde geeft drie tips om dat te bereiken.

Toegevoegd door Roel Lauwerier op 7 april 2016

Bijna elke gemeente heeft een Lokale Educatieve Agenda (LEA): een agenda waarin gemeente en schoolbesturen afspraken maken over het lokale (of soms regionale) onderwijs. Dat doen ze omdat ze vanuit verschillende rollen en bevoegdheden samen verantwoordelijk zijn voor en belang hebben bij goed onderwijs. Het maken van een LEA die echt leidt tot goede samenwerking en goed onderwijs, is geen sinecure.

Op basis van onze ervaring en expertise geeft TwynstraGudde drie tips die het maken en uitvoeren van een LEA tot een succes maken.

1. De rolverdeling: samenspel, geen positiespel

In een LEA kunnen tal van onderwerpen aan bod komen. Onderwerpen waarvoor schoolbesturen verantwoordelijk zijn (bijvoorbeeld onderwijskwaliteit of ouderbetrokkenheid) en onderwerpen waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn (bijvoorbeeld leerlingenvervoer of huisvesting).

Hoewel het belangrijk is om scherp te hebben welke partij waarover gaat en wie formeel waarvoor verantwoordelijk is, hoeft dit in de praktijk niet leidend te zijn. In onze ogen staan wederkerigheid en de gelijkwaardigheid van de partijen centraal. Dat betekent dat het onderwijs mee mag praten over zaken die vooral binnen de invloedssfeer van de gemeente liggen en vice versa. Alleen dan komt het échte gesprek op gang en is het risico op een ‘onderhandelagenda’ geminimaliseerd.

Dat echte gesprek houdt heel wat in: partijen nemen elkaar serieus en kunnen elkaar aanspreken op resultaten. En in het echte gesprek zit het zoeken naar een gezamenlijke, katalyserende ambitie. Zo komt er een LEA omdat schoolbesturen en gemeenten het willen, en niet omdat het moet.

2. Het proces: samen maken, samen doen

Dat het voor gemeenten en schoolbesturen verstandig is de LEA samen te maken, lijkt een open deur. Maar toch zien we in de praktijk af en toe gebeuren dat het initiatief tot een LEA sec bij de gemeente ligt, bijvoorbeeld omdat het politiek gezien ‘een moetje’ is.

Soms gaat het ‘samen doen’ verderop in het proces mis. Gemeenten en schoolbesturen zijn goed gestart door gezamenlijk ambities en doelen te stellen. Maar het doorvertalen van de ambities en doelen naar concreet beleid, gebeurt slechts door de gemeente. Hoewel gemeente en schoolbestuur elkaar aanvankelijk hadden gevonden op de ambitie, hoeft dit daarna op het uitgewerkte beleid totaal niet het geval te zijn.

Daarom zeggen we: maak de LEA écht samen. Misschien kost dat aan het begin wat tijd, maar dat betaalt zich later terug. Investeren in de totstandkoming van de LEA zorgt voor een goede basis voor de uitvoering en het boeken van resultaten.

'Investeren in de totstandkoming van de LEA zorgt voor een goede basis voor de uitvoering en het boeken van resultaten.'

3. De inhoud: stel de doelen centraal, niet de instrumenten

Elke gemeente of regio kent in het lokale/regionale onderwijs zijn eigen instituten, gebruiken en rituelen. Daarin zit een kracht: de samenwerkingspartners kennen elkaar en spreken dezelfde ‘taal’. Ze begrijpen elkaar in hoe problemen worden opgelost.

Het gevaar ligt op de loer dat verschillende of nieuwe problemen op dezelfde, gebruikelijke manier worden opgelost. Dit onder het mom van: zo zijn wij het gewend te doen. Op dat moment komt de manier (het middel) centraal te staan in plaats van het op te lossen vraagstuk (het doel). Vaak zie je dan dat er nóg meer geld gaat naar instituut A, of nóg meer medewerkers aan de slag gaan in projectgroep B.

Het is beter de LEA als kans te zien om nieuwe vraagstukken goed bij de kop te pakken en samen na te denken over de beste oplossing. Misschien is dat een bestaande aanpak, maar wie weet een heel vernieuwende.

Twynstragudde

Twynstragudde helpt gemeenten en schoolbesturen bij het ontwikkelen van een LEA; zowel als procesbegeleider als inhoudelijk deskundige. Maar wat we ook doen, is het (tussentijds) evalueren of doorontwikkelen van LEA’s. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.