Door slimme samenwerking maatschappelijke doelen bereiken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Door slimme samenwerking maatschappelijke doelen bereiken

Maatschappelijke doelen moeten bereikt worden met steeds minder publieke financieringsmiddelen. Publiek-Private samenwerking kan helpen in het realiseren van deze maatschappelijke doelen. Onze medewerkers begeleiden u in dit traject.

Slim samenwerken

De vraag is niet of publieke en private partijen door middel van samenwerking in staat zijn om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De techniek is er, en die ontwikkelt zich – volgens de wet van Moore – exponentieel verder. Maar de overheid treedt nu vooral op als opdrachtgever en toezichthouder; die beperkte rol past niet meer bij de realiteit van vandaag en is niet bevorderlijk voor een actieve samenwerking, waarin beide partijen investeren. We moeten toe naar samenwerkingsverbanden die platter, decentraal en individueler georganiseerd zijn. Private partijen zijn gericht op (technologische) innovatie om hun concurrentiepositie te behouden of te versterken. Daarvoor is sociale en juridische innovatie van overheidswege noodzakelijk, zodat PPS-processen in de toekomst soepeler en sneller verlopen. Alleen dan leidt technologische innovatie ook tot nieuwe economische activiteiten en tot oplossingen voor financieringsvraagstukken.

Volgens ons zijn er zes redenen waarom PPS de economie een boost kan geven. Deze redenen hebben wij voor u op een rij gezet in een artikel.

Download nu het artikel!

Een succesvolle samenwerking begint met een duidelijk gezamenlijk doel, waarover alle partijen het eens zijn. Op basis van die overeenstemming kan worden vastgesteld hoe de betrokken partijen dat doel samen willen en kunnen realiseren. Door samen te werken kan de kwaliteit worden verhoogd en de kwetsbaarheid verminderd, en kunnen de kosten worden verlaagd en de risico’s evenwichtig worden gedeeld. Van private zijde wordt de bereidheid gevraagd om te investeren; van de publieke zijde mag worden verwacht dat die de voorwaarden schept om die investeringen mogelijk te maken.

Participatie vergroot inzicht

Als de overheid een meer visionaire, enthousiasmerende en kaderstellende rol vervult kan ze de vinger aan de pols houden van de actuele ontwikkelingen. Participatie door de overheid vergroot het inzicht in governancevraagstukken die horen bij de nieuwe rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven voor de vitale economieproblemen en stelt de overheid in staat om veel sneller en efficiënter te komen tot aanpassingen in wet- en regelgeving. In plaats van achteraf regels te wijzigen kan de overheid dan anticiperen en in een vroeg stadium testen of en hoe de huidige regels moeten worden aangepast. Door kansen te scheppen en een platform te bieden voor multidisciplinaire samenwerking kan de overheid bovendien tijdig inspelen op innovaties en nieuwe ontwikkelingen met nieuwe wet- en regelgeving. De durf om samen te werken is belangrijker dan de juridische vorm waarin die samenwerking uiteindelijk wordt gegoten. De keuze zou primair moeten liggen bij samenwerken, met in het verlengde daarvan een contract. Dat stelt publieke partijen in staat om kennis te vergaren die nu is voorbehouden aan private partijen. Van een vroegtijdige keuze voor samenwerking kan de overheid voluit profijt trekken wat betreft kwaliteit, snelheid en financieel gewin. Bovendien zal de overheid haar toezichthoudende taken beter kunnen vervullen als zij vanaf het begin inzicht heeft in de hele keten van de marktpartijen.

Onze aanpak

Twynstra Gudde heeft ruimte ervaring in het bijeenbrengen van publiek private partijen, rondom de realisatie van maatschappelijk relevante projecten (OV chipkaart, Herontwikkeling Merwe 4 Haven en Rijnhaven, Zero Emissie Busvervoer).

In onze pragmatische aanpak worden, na het samenbrengen van de publieke en private projectpartners rondom een opgave, eerst de belangen van de partners gezamenlijk gedeeld. Dit wederzijds inzicht in belangen leidt tot een beter begrip tussen de partners die uit verschillende (en vaak gescheiden) werelden komen. Daarbij brengen wij de gehele keten in beeld, en maken wij inzichtelijk waar de meerwaarde ligt van de samenwerking. Wij besteden aandacht aan de randvoorwaarden voor private partijen om te kunnen investeren, en aan de randvoorwaarden vanuit publieke zijde om op goede wijze belang van publiek en belastingbetaler te waarborgen.

Ook wordt er een gezamenlijke businesscase ingevuld die tegemoet komt aan de financiële en maatschappelijke belangen en doelen van alle betrokken partijen middels een TCO (Total Cost of Ownership) model. Hierin worden het uitvoeren van publieke taken gecombineerd met private investeringen en innovaties. Dit leidt tot een afname van de transactiekosten, vergeleken met de huidige invulling van publiek-private samenwerking, en daarmee tot een potentieel grote besparing op publieke en private uitgaven. De publiek-private samenwerking die Twynstra Gudde voorstaat is dus niet alleen effectiever dan de bestaande vormen, maar ook kostenefficiënter.

Tot slot zetten wij de samenwerking om in een governancestructuur, die recht doet aan de democratische randvoorwaarden van publieke besluitvorming en de investeringen en daarmee gemoeide innovaties van de private partners.

Jan Willem de Kleuver

Senior adviseur, project- en procesmanager

Neem contact op