U zoekt een flexibele werkomgeving | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

U zoekt een flexibele werkomgeving

Organisaties en kantoorhoudende bedrijven veranderen steeds sneller. Vaak is er sprake van toenemende mobiliteit van medewerkers, tijdelijke samenwerkingsverbanden en allerlei ad hoc groepen. Het antwoord is een flexibele werkomgeving die met uw organisatie meebeweegt.

Een traditionele kantooromgeving is vaak niet meer berekend op hedendaagse vormen van samenwerking en overleg. Zowel overheden, non-profitorganisaties als kantoorhoudende bedrijven hebben daarmee te maken. Medewerkers moeten zich in hun werk flexibel opstellen, maar de werkomgeving is daar niet op toegesneden. Als u dat herkent, kan Twynstra Gudde u helpen met een maatwerkadvies voor een rekbare werkomgeving: slimme oplossingen voor een werkomgeving die kan meebewegen met veranderende processen.

Trends

Uw organisatie is het uitgangspunt voor ons advies. Eerst brengen wij uw organisatie in beeld. Welke groei en krimp doen zich voor? Welke werkpatronen zijn er? Hoe ontwikkelt zich de mobiliteit? Veel medewerkers zijn een groot deel van de dag extern. Andersom zijn medewerkers van anderen misschien bij u gedetacheerd. Wij kennen de trends en kunnen daarmee, samen met u, een realistische inschatting maken van de huidige en toekomstige huisvestingsbehoefte.

Werkprofielen

Naast de kwantitatieve kant kijken we naar de kwalitatieve behoefte aan werkplekken. Aan de hand van werkprofielen maken we een inventarisatie van de gewenste ruimte en faciliteiten. Welke vergadervoorzieningen zijn nodig? Welke ICT-omgeving? Twynstra Gudde heeft alle disciplines in huis, waardoor het voor onze adviseurs mogelijk is dwarsverbanden te maken: human capital, organisatieontwikkeling, ICT, mobiliteit èn huisvesting.

Programma van Eisen

Met deze input komen we tot een compleet en concreet Programma van Eisen. Hiermee kan een ontwerper direct aan de slag. Het levert u een werkomgeving op die niet alleen flexibel, maar ook wervend is en in alle omstandigheden optimaal ondersteunend is aan de werkprocessen binnen uw organisatie. Desgewenst kunnen wij het programma uitvoeren tot een compleet werkende oplossing.

Erik Jan Rouwenhorst

Project Executive

Neem contact op