Gedeeld normenkader voor sociale wijkteams | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Gedeeld normenkader voor sociale wijkteams

De transities in het sociale domein stellen professionals voor de uitdaging om in onderlinge afstemming een samenhangende en effectieve aanpak te realiseren voor hun cliënten. Daarvoor moeten protocollen en vakregels van individuele professionals plaatsmaken voor collectieve waarden en normen. Twynstra Gudde helpt bij dat complexe proces.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor meer taken in het sociale domein. Dat biedt mogelijkheden voor effectieve samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties. De meeste gemeenten kiezen voor het model van de sociale wijkteams. Hier bundelen professionals hun deskundigheid en creativiteit, zodat zij zich efficiënt kunnen inzetten voor de mensen die hulp en zorg nodig hebben. Iedere professional heeft een eigen vak, met eigen protocollen, werkwijzen en afspraken. In effectief werkende teams vormen die een hindernis. Het team moet juist de ruimte krijgen om zich onderling te verbinden. De sleutel voor een succesvol sociaal wijkteam ligt in verbinding op basis van dieper liggende normen en waarden.

De vraag van de cliënt

In het contact met cliënten hebben professionals behoefte aan een gezamenlijk referentiebeeld. Dat is bij politiemensen niet anders dan bij jeugdzorgmedewerkers, welzijnswerkers of thuiszorgmedewerkers. Er is behoefte aan een beter beeld van hoe de andere professionals in hetzelfde domein over een situatie denken; een vanzelfsprekende eenheid van denken en handelen. Als dat helder is, voelt de hulp- en zorgverlener zich gesteund binnen de samenwerking en kan hij of zij effectiever werken. Hij kan direct en concreet uit het hart spreken en zijn gevoelens direct delen. De cliënt merkt dat en het effect van handelen is daardoor groter.

Ons aanbod

Twynstra Gudde helpt sociale wijkteams op een hoger plan te komen. Dat doen we door het gedeelde normenbesef te vergroten. Dat helpt hen te handelen vanuit een weten in plaats vanuit kennis alleen. Het delen van elkaars normenkader helpt om de eigen discipline te overstijgen en met elkaar in verbinding te komen. De werkwijze hiervoor is door Twynstra Gudde ontwikkeld in samenwerking met de dienst Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam maakt al gebruik van deze werkwijze. De beweging die we maken is bewustwording van de eigen en andermans opvattingen en overtuigingen. We vergroten het vermogen om in een dialoog hierover perspectieven te wisselen. Deelnemers wordt gevraagd sturing en input te geven, maar ook om te puzzelen en te verdragen. Ieder traject kent daarbij een duidelijke fasering, al is de invulling daarvan maatwerk.

Uw resultaat

Een gedeeld normenkader vormt de basis voor effectieve samenwerking. Wanneer professionals binnen een samenwerking blind op elkaar kunnen varen, voelen zij zich ook in hun dienstverlening aan de mensen om wie het gaat, veilig en gedekt. In zo'n omgeving is het gemakkelijker om eigen overtuigingen uit te spreken en elkaar met de juiste scherpte te bevragen. Dat verhoogt uiteindelijk de effectiviteit van de zorg- en hulpverlening.

Waarom Twynstra Gudde?

Twynstra Gudde heeft de methode op basis van eigen interveniëring ontwikkeld, in nauwe afstemming met professionals in de frontlinie. De behoefte in de praktijk hebben we vertaald in een methodiek die blijkt te werken. Daarbij koppelen we alle expertise die we hebben op het gebied van verandermanagement en samenwerkingskunde aan onze brede ervaring in het sociale domein.

Markten & Sectoren

Gemeenten

Expertises

Decentralisaties

Jeroen den Uyl

Partner

Neem contact op