Aanpak Een meerjarige, gebiedsgerichte strategie opzetten

De opgaven voor het landelijk gebied grijpen op elkaar in. Het is de kunst om gecombineerde antwoorden te vinden. Wij benutten ruimte en tijd. Gebiedsgericht op het schaalniveau van enkele duizenden hectares ontwerpen we een strategie voor meerdere decennia.

Tot nu toe leven er vooral veel vragen en onzekerheden. Onbegrip en boosheid overheersen. Maar er is geen overeenstemming over het probleem. Laat staan over een effectieve beweging naar de toekomst. Om de puzzel in al zijn complexiteit op te lossen, werken wij daarom eerst aan een gezamenlijk begrip. We kijken daarvoor naar het gehele systeem van natuur, water en ondergrond, bebouwing en maatschappelijke functies.

Een gedeeld perspectief ontwerpen

Om in dit ingewikkelde speelveld tot een gedeelde strategie te komen, kiezen we eerst het juiste schaalniveau. Passend bij de menselijke maat, maar groot genoeg voor een significante beweging. De natuurlijke ondergrond en het watersysteem bieden logische systeemgrenzen. Vervolgens brengen we alle betrokken gebiedspartijen rond de tafel: vaak meerdere gemeenten, de provincie, het waterschap, maatschappelijke organisaties, burgers, boeren en andere bedrijven. We sturen aan op scherpe analyses en vruchtbare dialogen. Samen komen we tot een gedeelde probleemstelling. Daarna zoeken we naar een gedeeld en gedragen toekomstbeeld.

Patstellingen doorbreken

Vaak is de oplossing vanuit één perspectief, bezwaarlijk vanuit een ander perspectief. Partijen houden elkaar in een wurggreep. Wij doorbreken de patstelling door ruimte en tijd te benutten. Gebiedsgericht werken we stap voor stap naar een inhoudelijke strategie voor meerdere decennia. Welke functies kent het gebied? Wat is wenselijk en mogelijk? Welke functies zijn problematisch en hoe is uitruil mogelijk? Zo’n strategie heeft te maken met visie en inzicht en met de dynamiek van fysische, ruimtelijke en sociale systemen.

Ruimtelijke scenario's of ontwikkelrichtingen vergelijken met een beoordelingskader

Wie wordt maker van de toekomst?

Onze aanpak legt de basis voor een fundamentele systeemverandering. Kern is dat we kiezen voor een ruime schaalgrootte op basis van de natuurlijke grenzen van het watersysteem en een lange tijdshorizon. Door oog te hebben voor de leef- én de systeemwereld, kunnen we problemen herformuleren. We kiezen een nieuwe stip aan de horizon. De betrokkenen veranderen van probleemeigenaar in mede-eigenaar van een nieuwe strategie en maker van de toekomst.

Onze toegevoegde waarde

De adviseurs van TwynstraGudde combineren inhoudelijke kennis met een rijk palet aan veranderkundige aanpakken. We zijn bekend met wetgeving en beleidsprocessen en hebben affiniteit met landbouw, natuur en water. Daarmee kunnen we mensen op een passend schaalniveau en een gezamenlijk ervaren vraagstuk met elkaar te verbinden.

Verder praten?

Zoek je een nieuwe, verbindende strategie? Heb jij te maken met een gebiedsontwikkeling die op slot zit en wil je weten of onze adviseurs kunnen helpen tot een nieuw perspectief te komen? Vul dan hieronder je gegevens in of neem contact op met één van onderstaande adviseurs.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.