Aanpak Crisisaanpak volgens twee sporen: prioriteren en verdergaan

De uitbraak van de wereldwijde coronapandemie is van ongekende omvang. Gemeenten hebben in de brede omvang van hun takenpakket te maken met de coronacrisis. De weerslag hiervan op het openbaar bestuur is even omvangrijk als ingrijpend. Niet alleen waar het gaat om de formele taken ten aanzien van crisisbestrijding, maar ook waar het gaat om lokale zorg en de lokale economie. Deze crisis vraagt om een aanpak volgens twee sporen: prioriteiten stellen en tegelijkertijd verdergaan.

TwynstraGudde biedt je hulp op diverse manieren. Door het uitvoeren van een quick scan over de gevolgen, het opzetten en inrichten van project- en crisisorganisaties, begeleiding bij uw cyberweerbaarheid, het leren en evalueren van deze tijd en brede organisatie-ondersteuning.

Korte termijn: prioriteren en crisismanagement

Op de korte termijn is prioriteren en goed crisismanagement essentieel. Vanuit het perspectief van openbare orde en veiligheid zijn crisisorganisaties ingericht. Er zijn echter óók interventies in het sociaal domein nodig om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbaren de zorg krijgen die zij nodig hebben. Datzelfde geldt voor het onderwijs om onderwijsachterstanden te beperken, en voor sportclubs om ervoor te zorgen dat we in de toekomst kunnen blijven voetballen, hockeyen of tennissen.

Hoe helpen wij je?

Quick scan gevolgen coronacrisis

Wij helpen je bij het uitvoeren van een quick scan. Deze interventie biedt snel en compact een overzicht van de voorliggende vraagstukken en een oplossingsrichting om, gegeven de huidige onzekerheid en hectiek, toch voortgang te boeken waar het gaat om werken op afstand, besluitvorming of participatie.

We brengen lopende en stilgevallen activiteiten overzichtelijk in kaart en komen met aanbevelingen voor de prioritering daarvan. Daarbij kijken we in de eerste plaats naar wat er (op afstand) kan en moet. Dat levert een overzicht op van de need to haves. We geven ook een overzicht van zaken die even uitgesteld kunnen worden: de nice to haves.
Dit beeld vatten we samen in een compact overzicht van waar extra inzet of aandacht vereist is en waar op den duur weer aandacht voor zou moeten zijn. In dit overzicht geven we een aantal aanbevelingen, bijvoorbeeld welke nice to haves mogelijk alsnog deels of in andere vorm kunnen worden opgepakt. Of een advies over hoe een en ander slimmer online te organiseren, zodat het eerder geplande werk zoveel mogelijk door kan gaan.

Opzetten en inrichten project- en crisisorganisaties

Tijdelijke organisatievormen kunnen van pas komen bij de uitvoering van coronamaatregelen. Wij helpen je bij het vormgeven van een tijdelijke manier van samenwerken. Daarbij richten we ons samen met jou op het ontwikkelen van een idee of het bereiken van overeenstemming tussen mensen en partijen. Het gaat om het sturen op en balanceren tussen haalbaarheid en draagvlak. Dit doen we door te redeneren vanuit de opgave. Hoe we de projectorganisatie of de crisisorganisatie inrichten, sluit aan bij de interventies die de coronacrisis van gemeenten vraagt.

Cyberweerbaarheid

Met de huidige crisis staat de vraag over veilig werken hoog op de agenda. Wij merken dat deze vraag niet ophoudt bij de thuiswerkplek, maar ook nadrukkelijk het eigen bedrijfsnetwerk betreft. Vaak zijn er al maatregelen getroffen maar heeft men het gevoel nog niet in control te zijn.

Samen met onze partner EYE Control begeleiden wij gemeenten, zorginstellingen en bedrijven bij het in control komen van cyberweerbaarheid. Ons programma is gericht op het, voor jouw specifieke situatie, implementeren van maatregelen met hoge impact. Onze maatregelen zijn zowel op de technologie als op jou, de mens, gericht.

Brede organisatie-ondersteuning

We bieden ook brede organisatieondersteuning. Denk daarbij aan het invullen van tijdelijke rollen en functies (bijvoorbeeld manager of secretaris) binnen de bestaande project- en/of crisisorganisatie. Of het invullen van tijdelijk vrijgekomen functies om reguliere werkzaamheden voort te kunnen zetten. Daarnaast helpen we je graag bij het uitvoeren en verbeteren van digitale vergaderingen, bijeenkomsten (webinars) of opleidingen door middel van trainingen.

Lange termijn: in kaart brengen effecten en inventariseren problemen

Het is van belang om de toekomst in het vizier te houden door aandacht te schenken aan de (middel)lange termijn. Het gaat daarbij om onder meer het in kaart brengen van (mogelijke) effecten en om het inventariseren van problemen die op de politiek-bestuurlijke agenda kúnnen komen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De financiële risico’s van bijvoorbeeld investeringen voor gebiedsontwikkelingen.
  • De kansen die, door deze lange periode van digitaal werken, ontstaan voor het onderwijs en voor de doorontwikkeling van de eigen organisatie.
  • De keuzes in maatregelen die juist nú moeten worden voortgezet, omdat ze op de lange termijn zorgen voor een impuls. In tijden van crisis gaat het om het zoeken naar de balans tussen risico’s en kansen.

Hoe helpen wij je?

Leren en evalueren

Door de bijzondere context van een crisissituatie is het belangrijk onderzoek uit te voeren dat recht doet aan deze context. Wij hebben ruime ervaring met het evalueren van crisissituaties. Dit doen wij met nadruk vanuit de wens om toekomstgericht te leren en niet om betrokkenen met naam en rugnummer terecht te wijzen. Wij realiseren ons namelijk heel goed dat een crisissituatie vraagt om snel handelen. Zoals Rutte zegt: ‘Met 50% van de informatie, 100% van de besluiten nemen.’ Dat betekent ook dat een handeling of een keuze in het moment de beste kan lijken, terwijl het achteraf anders blijkt te zijn. De Engelsen zeggen niet voor niets: ‘Hindsight is 20/20.’ Dit maakt juist dat wij van mening zijn dat je bij de evaluatie van een crisis oog moet hebben voor de dilemma’s waar de beslissers op dat moment voor stonden.

We beschikken over een team dat zelf op bestuurlijk niveau actief is geweest en uitstekende kennis heeft van het aan- en besturen van (gemeentelijke) organisaties, het gemeentelijk speelveld en belanghebbenden, zoals Veiligheidsregio’s en zorginstellingen. Dat maakt dat we onderzoeken uitvoeren met een scherp gevoel voor de politiek-bestuurlijke context.

Meer weten? Vul dan onderstaand formulier in en een van onze adviseurs neemt direct contact met je op.

Ik wil graag meer weten

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.