Rijkswaterstaat Versterking Afsluitdijk: omgevingsmanagement in bijzondere omgeving

De 85 jaar oude Afsluitdijk wordt versterkt. Tegelijk is er plaats voor initiatieven op het gebied van duurzame energie, economische ontwikkeling en ecologie. TwynstraGudde ondersteunt het omgevingsteam van Rijkswaterstaat. Doel: in gesprek blijven met alle omgevingspartijen en blijven inspelen op lopende issues.

De dijkversterking

Zeespiegelstijging en grotere pieken in de afvoer van rivierwater vragen om versterking van de Afsluitdijk en meer spuicapaciteit. De dijk wordt overslagbestendig en er komen extra spuisluizen en pompen die voldoende afvoer van rivierwater ook bij hoge zeewaterstand mogelijk maken. Rijkswaterstaat heeft het ontwerp, de uitvoering, de financiering en het onderhoud van de dijkversterking in een geïntegreerd contract voor 25 jaar in de markt gezet. Tussen 2019 tot 2022 wordt het werk uitgevoerd.

Koppelen van regionale ambities

Rijkswaterstaat en de betrokken provincies en gemeenten combineren de dijkversterking met tal van nieuwe initiatieven op het gebied van recreatie, toerisme, natuurontwikkeling en duurzame energie. Zo komt er een nieuw fietspad aan de Waddenzeezijde, drijvende zonnepanelen, nieuwe wandelpaden en wordt er een gat door de dijk gemaakt ten behoeve van de vismigratierivier.

Afstemming blijft nodig

In de voorbereiding heeft Rijkswaterstaat met omgevingspartijen, initiatiefnemers van het project windpark Fryslân en het project vismigratierivier een goede relatie opgebouwd. TwynstraGudde heeft tijdens de aanbestedingsfase het contact met de omgeving en met de beheerder (Rijkswaterstaat) tijdelijk waargenomen, de bestuurlijke stuurgroep ondersteund en een impuls gegeven aan het omgevingsteam. In de realisatiefase ondersteunt TwynstraGudde het proces om de plannen van de aannemer te valideren aan de opgehaalde eisen en wensen van de omgevingspartijen. Ook coördineert TwynstraGudde de samenwerking tussen de aannemer en het project windpark Fryslân en het project Vismigratierivier.

Resultaat

Partijen vroegtijdig betrekken, afspraken nakomen en altijd aanspreekbaar zijn, versterkt draagvlak en geeft vertrouwen. Door onze nieuwsgierigheid in de omgeving herkennen we kansen en potentiële knelpunten (issues). Zo helpen we Rijkswaterstaat een duurzame relatie met de omgeving op te bouwen. De tevredenheid van omgevingspartijen en de beheerder is maatgevend voor ons resultaat.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.