Gemeente Amsterdam Sociale wijkteams Amsterdam centrum

In Amsterdam centrum zijn twee sociale wijkteams actief, gevormd vanuit drie welzijnsorganisaties. Zij lossen problemen op van bewoners van het stadsdeel, of zorgen ervoor dat zij terecht komen bij de juiste instantie als vragen ingewikkelder zijn. Ook helpen de wijkteams bij het uitwerken van ideeën voor de verbetering van de wijken.

Om de wijkteams in Amsterdam centrum te helpen bij hun interne samenwerking en bij de omslag naar meer programmatisch werken, ging TwynstraGudde met ze aan de slag. Met als resultaat een programmaplan dat als leidraad dient om daadkrachtiger samen te werken.

sociale-wijkteams-amsterdam

Situatie

De twee sociale wijkteams in Amsterdam centrum ontstonden in 2012 uit een samenwerking tussen drie welzijnsorganisaties. Zij gingen met hart voor de publieke zaak en zorg voor de burger van start, maar de inhoudelijke koers en rolverdeling was niet helemaal duidelijk. In 2015 kregen de wijkteams behoefte aan het verbeteren van hun bestuurlijke en organisatorische samenwerking. Daarnaast leefde de wens meer programmatisch te gaan werken. Daarmee wilden de teams de doelstellingen in het sociaal domein scherper krijgen en richting geven aan de keuze en prioritering van uit te voeren projecten.

Aanpak

TwynstraGudde hield zogenoemde dialoogtafels en werkbijeenkomsten met de bestuurders van de drie samenwerkende organisaties in de wijkteams. Tijdens de dialoogtafels spraken de betrokken partijen hun ambities uit, en hun belangen. In een vijftal werkbijeenkomsten definieerden zij de inhoudelijke kaders voor hun programma ‘Door verbinden en delen samen kracht’.

Speerpunten van het Amsterdamse sociaal domein zijn werken aan armoede, eenzaamheid en langer zelfstandig thuis wonen. Voor die drie speerpunten formuleerden de partijen meerjarige doelstellingen en vijf doorbraakprojecten; projecten die de drie samenwerkende partners in samenhang en in samenwerking uitvoeren.

Resultaat

Door samen aan tafel te gaan en ambities en belangen open uit te spreken, zijn de condities om samen te werken in de wijkteams verbeterd. De uitkomsten van de dialoogtafels en werkbijeenkomsten vertaalden de teams in het programmaplan ‘Door verbinden en delen samen kracht’. Dat geeft houvast voor het tweejarig programma van de drie samenwerkende organisaties.

Deze aanpak richtte zich op de twee kanten van dezelfde medaille; inhoud en proces. Die zijn beide van belang voor de transformatie in het complexe sociaal domein. Het programmaplan is de leidraad om daadkrachtig samen te werken aan de ambitie en aan het nastreven van de doelstellingen op de genoemde thema’s. Het plan vormt daarnaast een uitvoeringsplan voor de vijf gedefinieerde doorbraakprojecten.

Programmamanagement en samenwerken

TwynstraGudde heeft de afgelopen twintig jaar veel ervaring opgedaan met het opzetten en managen van grootschalige programma’s. Wij passen die kennis nu veelvuldig toe in het opzetten van programma’s gericht op de transformatie in het sociaal domein. Daarin speelt steeds weer de opgave om de samenwerking tussen partijen te optimaliseren. Ons gedachtegoed rond samenwerken tussen organisaties is zo langzamerhand gemeengoed geworden in Nederland.

Programmamanagement én samenwerken komen samen als twee kerncompetenties voor het vormgeven aan de grootste vernieuwing op het Nederlandse sociale speelveld.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.