Rijkswaterstaat Zee & Delta en Waterschap Scheldestromen Samenwerken aan de waterveiligheid in Zeeland

In Zeeland werken Rijkswaterstaat Zee & Delta en Waterschap Scheldestromen samen aan de waterveiligheid in dit gebied. TwynstraGudde heeft geholpen om de samenwerking te versterken.

Rijkswaterstaat Zee & Delta en Waterschap Scheldestromen hebben in 2014 een overeenkomst gesloten om te komen tot een doelmatige koppeling tussen werken in het kader van het Bestuursakkoord Water en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De opzet was dat projecten door mensen uit beide organisaties zouden worden aangestuurd en uitgevoerd. Een gezamenlijke werkwijze voor de projectorganisatie kwam echter onvoldoende tot stand. De partners vroegen TwynstraGudde de samenwerking te versterken.

Onze aanpak

Onze adviseurs hebben de ontwikkeling van de samenwerking als een programma benaderd; tijdelijk los van de bestaande projectorganisatie. In interviews en werksessies met alle sleutelfiguren zijn knelpunten in de bestaande manier van samenwerken boven tafel gekomen. Daarbij hebben we niet alleen naar samenwerkingsprocessen gekeken, maar ook naar kennisontwikkeling en kennisdeling en naar de manier waarop projecten worden georganiseerd en uitgevoerd.

Met een doelen-inspanningen-netwerk (DIN-model) hebben we inzichtelijk gemaakt waar de aandacht in de organisatie op gericht is en waar de samenhang kan worden verbeterd. Op basis hiervan is in een interactief werkproces een implementatieplan tot stand gekomen dat leidraad is voor professionalisering van de gezamenlijke organisatie. De start van de implementatie hebben we vervolgens ondersteund.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Met deze werkwijze is niet alleen een implementatieplan opgeleverd, maar hebben we vooral ook gewerkt aan het benodigde samenwerkingsproces. Begin 2016 is begonnen met het actief werken aan samenwerking in de projectorganisatie. Vanaf dat moment wordt op zowel project- als procesniveau samengewerkt om de waterveiligheid in Zeeland maximaal te waarborgen.

Onze toegevoegde waarde

Adviseurs van TwynstraGudde hebben veel ervaring met samenwerkingsprocessen en de opzet van samenwerkingsverbanden. Deze ervaring hebben we in deze opdracht gecombineerd met specifieke kennis van waterbeheer en waterveiligheid. Daarnaast hielp dat wij de twee partijen als neutrale buitenstaander konden adviseren.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.