Stedin Omgevingsmanagement bij optimalisatie van het Elektriciteitsnet in Rotterdam

Stedin heeft het elektriciteitsnet in delen van het centrum van Rotterdam in de afgelopen jaren geoptimaliseerd. TwynstraGudde heeft ervoor gezorgd dat in nauwe samenwerking met de omgevingsmanager van Stedin binnen het technische project ook de belangen van de omgeving zijn opgenomen. Om overlast zoveel mogelijk te beperken hebben onze adviseurs het project afgestemd met bijna 30 andere stedelijke projecten en het omgevingsmanagement en de omgevingscommunicatie verzorgd.

Foto: Jurriaan Snikkers

Het elektriciteitsnet is vernieuwd zodat bewoners en bedrijven ook in de toekomst ongestoord elektriciteit kunnen afnemen én terugleveren. Het oude 10 kV-net is vervangen door een zwaarder 23 kV-net. Tegelijk zijn transformator- en schakelinstallaties vernieuwd. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd tussen 2016 en 2019. Het project is in een intensief stedelijk gebied uitgevoerd waar overlast onvermijdelijk was. Voor de 30 kilometer nieuw te leggen kabels moesten trottoirs en straten worden opengebroken, waarbij rekening is gehouden met het verkeer en de omleidingen voor de afsluiting van de maastunnel. Op gezette tijden is de stroomlevering worden onderbroken. De 16 nieuwe transformatorhuisjes doen bovendien iets met het straatbeeld. TwynstraGudde is gevraagd de samenwerking tussen alle betrokken partijen te verzorgen, alle projecten in de stad af te stemmen met dit project en het omgevingsmanagement richting bewoners te organiseren.

Projectafstemming: samenwerken in de buitenruimte

Adviseurs van TwynstraGudde hebben Stedin geholpen met het organiseren van overleg tussen het projectteam en andere partijen zoals de gemeente Rotterdam. Doel was sturing op een geïntegreerde aanpak door het ophalen, structureren en afstemmen van gegevens rondom het tracé. Binnen Stedin is de planning afgestemd op werkzaamheden aan het gasnet. Extern zijn werkzaamheden afgestemd op werk aan riolering, gebouwen en wegen, zo werken we samen aan de buitenruimte.

'TwynstraGudde begrijpt het belang van samenwerken en is in staat verschillende belangen bij elkaar te brengen in een gezamenlijke aanpak van de opgave'
Gijs Lambooij, Strategisch Omgevingsmanager Stedin

Communicatie met de omgeving

Al in de planning is zoveel mogelijk rekening gehouden met factoren uit de omgeving, zoals evenementen en het terrasseizoen. Wij hebben de belangen van externe partijen vroegtijdig in kaart gebracht en vertaald naar randvoorwaarden voor de uitvoeringsplanning. Knelpunten en kansen waren enkele keren aanleiding om onderdelen van het werk naar voren te halen of juist te vertragen.

Onze adviseurs hebben daarnaast bijgedragen aan communicatie met bewoners en bedrijven. We hebben de omgevingsanalyse vertaald naar een communicatiekalender, het communicatieproces ingericht en afgestemd met de gemeente en de aannemer. Naast huis-aan-huis brieven zijn extra communicatierondes georganiseerd om ondernemers persoonlijk over het werk op de hoogte te stellen, vragen te beantwoorden en eventuele knelpunten op te lossen.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Overlast was onvermijdelijk, maar is beperkt door maximale afstemming met andere projecten in het gebied. Door vroegtijdig de samenwerking tussen alle partijen te bouwen en het project vroegtijdig af te stemmen, is een project gerealiseerd, waarin de belangen van de omgeving zijn opgenomen. Hierdoor is het aantal klachten vanuit de omwonenden drastisch beperkt. Vragen van omwonenden konden snel beantwoord worden door de heldere afspraken tussen partijen in de voorbereiding. Resterende klachten zijn goed afgehandeld door alert te reageren. Met periodieke verslaglegging hebben we de opdrachtgever overal voortdurend van op de hoogte gehouden. Dit alles heeft bijgedragen aan de continuïteit en het tempo van het project. We hebben de opdrachtgever op dit gebied ontzorgd.

'De adviseurs van TwynstraGudde verstaan het vak van omgevingsmanagement, daarin hebben ze mij als projectleider ontzorgd.'
Pieter van Swieten, projectleider Optimalisatie Elektriciteitsnet Rotterdam, Stedin

Waarom TwynstraGudde?

Onze adviseurs zijn in staat om te schakelen tussen de technische kant van een ingrijpend project en wat zo’n project betekent voor andere partijen, het leven van omwonenden en ondernemers in de stad. We weten welke informatie we uit de organisatie moeten ophalen om tot afstemming te komen en kunnen vandaaruit de belangen van de omgeving inschatten. Voor alle betrokkenen zijn we geloofwaardig doordat we interesse tonen en daadwerkelijk communicatieproblemen oplossen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.