Kaderrichtlijn Water Nieuwe Handreiking Kaderrichtlijn Water Doelen

De Kaderrichtlijn Water stelt eisen aan waterkwaliteit. Waterbeheerders moeten die vertalen in concrete doelen voor waterlichamen.

Een consortium onder leiding van Twynstra Gudde heeft een handreiking gemaakt om daarbij maatschappelijke, technische, ecologische en juridische aspecten met elkaar te kunnen afwegen.

Bestaande handreiking actualiseren

De Kaderrichtlijn Water is uitgewerkt in stroomgebiedsplannen. Inmiddels bereiden waterbeheerders de derde generatie plannen voor die van 2022 tot 2027 gaan gelden. Dat begint met het stellen van doelen per waterlichaam (meren, stromen, rivieren, kanalen). Het is een complex proces waarbij een handreiking ondersteuning biedt. De Landelijke Werkgroep Doelstellingen en de STOWA vroegen het consortium de bestaande handreiking te actualiseren.

Er zijn haalbare maatregelen nodig

Om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te realiseren, moeten waterbeheerders haalbare maatregelen treffen: goed voor bewoners, betaalbaar en bestuurlijk verankerd. Er is behoefte aan een uniforme, transparante en werkbare route die leidt tot doelstellingen en maatregelen die maatschappelijk zijn afgewogen op lokaal en regionaal niveau. De nieuwe ‘Handreiking KRW-doelen’ moet daarom vooral praktisch zijn.

Consortium zorgt voor brede input

Om de handreiking te maken is een combinatie van expertises nodig. Twynstra Gudde heeft daartoe een consortium gevormd met ecologen van Witteveen + Bos en Royal HaskoningDHV en de jurist Simon Handgraaf van Colibri Advies. Binnen deze samenwerking lag de focus van Twynstra Gudde bij maatschappelijke afwegingen en bestuurlijke beslisruimte. Wij hebben tevens het proces ingericht en waren de spil tussen het consortium en de twee opdrachtgevers.

Vijf pilots

We hebben de oude handreiking kritisch tegen het licht gehouden: wat was goed en wat zou beter moeten? Klanteisen van vertegenwoordigers van de gebruikers waren daarvoor het kader. Binnen het consortium hebben we vervolgens een prototype gemaakt. Dit hebben we in vijf pilots met bestuurders en ambtenaren in drie (deel)stroomgebieden getest. De resultaten hebben we meegenomen in de definitieve handreiking.

Het resultaat voor de opdrachtgever

De nieuwe handreiking stuurt niet alleen aan op technische en ecologische doelstellingen, maar legt voortdurend een link met bestuurlijke keuzevrijheid en een grondige juridische onderbouwing. De doelen per waterlichaam zijn daardoor realistisch te bepalen en werkbaar. In pilots is een prototype getest, zodat de handreiking bovendien tegemoet komt aan vragen die in de praktijk leven. De handreiking is besproken in alle regionale overleggen en op 4 april 2018 is de nieuwe Handreiking KRW-doelen vastgesteld door de Stuurgroep Water.

De meerwaarde van Twynstra Gudde

De adviseurs van Twynstra Gudde combineren in deze opdracht technisch-inhoudelijke kennis van het waterbeheer en bestuurlijk-maatschappelijke ervaring. Onze consortiumpartners hebben dat kennisdomein aangevuld met specifieke ecologische en juridische kennis.

Aan de slag

Veel waterschappen werken al aan de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen. Maar zijn de bestuurders betrokken bij het besluitvormingsproces? Is de opdracht aan het ambtelijk apparaat helder? De nieuwe handreiking KRW-doelen adviseert een gezamenlijke start met de betrokken bestuurder(s) en ambtenaren. Tijdens deze startbijeenkomst verkennen en bepalen bestuurders en ambtenaren gezamenlijk welke keuzes voorliggen en welke kaders de ambtelijke organisatie meekrijgt voor het invullen van de derde planperiode.

Twynstra Gudde faciliteert tijdens een dagdeel de gezamenlijke start van uw bijdrage aan het derde stroomgebiedbeheerplan door middel van het KRW-canvas. Het resultaat? Een heldere opdracht aan de ambtelijke organisatie, uitgesproken verwachtingen tussen bestuur en ambtelijke organisatie en een gedeeld beeld bij de opgave en het komende traject.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.