Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied Joint fact-finding studie IJsselmeergebied versterkt onderling vertrouwen

Het IJsselmeer en Markermeer zijn de belangrijkste zoetwaterbuffers van ons land. Doordat de zomer van 2018 uitzonderlijk droog geweest is, waren de gevolgen hiervan overal in Nederland merkbaar. Ook in het IJsselmeergebied. Tot in het voorjaar van 2019 was er bijvoorbeeld sprake van verzilting van het IJsselmeer en van lage grondwaterstanden, waardoor er voor het drinkwater en de landbouw minder zoetwater beschikbaar was. Om in de toekomst beter bestand te zijn tegen een watertekort heeft de Beleidstafel Droogte een joint fact-finding studie geadviseerd. Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied heeft dit advies overgenomen en onder andere TwynstraGudde gevraagd om deze studie uit te voeren.

Een joint fact-finding studie gaat over het delen van kennis en het verzamelen van feiten. Het doel van deze studie was om inzicht te krijgen in robuustheid van het IJsselmeergebied ten tijde van droogte, de marges daarin en de mogelijkheden om deze te verruimen. Hierbij zijn de waterbeschikbaarheid van het hoofdwatersysteem, de regionale systemen en de watervraag van gebruikers onder de loep genomen. Het IJsselmeergebied betreft de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord- Holland en delen van Overijssel, Gelderland en Utrecht.

De studie is uitgevoerd door een marktcombinatie van TwynstraGudde, Infram en HydroLogic en in samenwerking met een klankbordgroep, die bestond uit vertegenwoordigers van negen waterschappen, zes provincies, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijf PWN en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.

Een gezamenlijk belang

In een periode van watertekort wil ieder waterschap, drinkwaterbedrijf of iedere agrariër over voldoende water beschikken. Hierdoor lag het delen van kennis over elkaars systeem en bedrijfsvoering gevoelig. Om deze gevoeligheden te ondervangen is afgesproken om gebruik te maken van dezelfde definities, gezamenlijk het watersysteem inzichtelijk te maken en de feiten in deze studie te beschouwen als een momentopname. Zo ontstond een vertrouwensbasis om kennis met elkaar te delen.

Om in de toekomst beter bestand te zijn tegen een watertekort in het IJsselmeergebied is op zoek gegaan naar het gezamenlijk belang van de klankbordgroep. Hoe meer waterbeheerders de marges opzoeken in hun regionale waterbehoefte, hoe langer een tekort aan water in alle regio’s voorkomen kan worden. Daarom is het van belang om elkaars uitdagingen en mogelijkheden te kennen en hier begrip voor te hebben.

De waterbehoefte in kaart

Om te onderzoeken in hoeverre het IJsselmeergebied bestand is tegen periodes van droogte en hoe dit in de toekomst kan worden verbeterd, heeft TwynstraGudde vier bijeenkomsten georganiseerd. Eén van deze bijeenkomsten was een tweedaagse werkconferentie, waarin samen met de klankbordgroep de waterbehoefte in de regio in kaart gebracht is, knelpunten benoemd zijn en kwetsbare gebieden voor droogte zijn aangewezen. Daarnaast is er tussentijds veel contact geweest met de betreffende organisaties.

Joint fact-finding is één van de 99 interventies die uitgelicht wordt in Het Groot Interventieboek

Een breed gedragen rapport en begrip voor elkaar

Door alle partijen bij het onderzoek te betrekken heeft TwynstraGudde een breed gedragen rapport op kunnen stellen. Hierin is duidelijk geworden hoeveel water er in droge periodes de regio’s kan bereiken en of het beschikbare zoetwater op de juiste plekken terecht komt.

Daarnaast heeft het delen van kennis over systemen en bedrijfsvoering geleid tot meer begrip voor elkaars uitdagingen en is het onderlinge vertrouwen versterkt. Hierdoor is een goede basis voor een verdere samenwerking ontstaan. Bijvoorbeeld om de verdringingsreeks te actualiseren, die bij een zoetwatertekort de rangorde van de maatschappelijke behoeften aangeeft. TwynstraGudde heeft nu samen met Infram en Hydrologic ook opdracht gekregen voor de actualisatie van de regionale verdringingsreeks van het IJsselmeergebied.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Het bij elkaar brengen van partijen en het op zoek gaan naar gezamenlijke belangen is één van de expertises van TwynstraGudde, ook als kennisdeling gevoelig ligt. Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van complexe onderzoeks- en besluitvormingsprocessen, waardoor we in een aantal werksessies kunnen komen tot onderling vertrouwen tussen verschillende partijen en een breed gedragen rapport kunnen opstellen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.