Gemeente Huizen Gemeente Huizen maakt risico’s klimaatverandering concreet

De gemeente Huizen heeft een zogenoemde stresstest uitgevoerd om te zien waar risico’s liggen qua hittestress, extreme neerslag en droogte. De volgende stap is bepalen welke risico’s acceptabel zijn en welke niet. TwynstraGudde helpt de hoofdlijnen van beleid scherp te stellen.

De stresstest is gedaan op aanbeveling van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De test heeft een serie kaartbeelden opgeleverd waarop te zien is waar zich bij extreem weer problemen kunnen voordoen. De volgende stap is om met belanghebbenden in gesprek te gaan en in een ‘risicodialoog’ te bepalen welke risico’s acceptabel zijn en wat er moet en kan gebeuren om onacceptabele risico’s te verkleinen.

Eerst een klimaatmonoloog

Deze risicodialoog staat in de gemeente Huizen voor de deur. De gemeente wil echter eerst zelf weten wat haar inzet is. Als je gaat praten met externe partijen, helpt het als je weet waar je als gemeente op wilt inzetten. Als dat op hoofdlijnen duidelijk is en bestuurlijk is vastgelegd, kun je in de dialoog met externe partijen doorpakken en veel sneller tot afspraken komen. Met dat doel vroeg de programmamanager Klimaatadaptatie van de gemeente Huizen aan TwynstraGudde te helpen bij wat we de ‘klimaatmonoloog’ hebben genoemd.

Zoeken naar politieke kaders

De klimaatmonoloog bestond concreet uit een interne workshop met managers en medewerkers van verschillende afdelingen van de gemeente. Onze adviseurs hebben deze workshop opgezet en begeleid. Tijdens de workshop zijn de resultaten van de stresstest besproken. Wat zijn de gevolgen van ondergelopen straten in de buurt van een ziekenhuis? Wat doet aanhoudende droogte met de groenvoorziening en stedelijk water? Wat kunnen we in de gebouwde omgeving doen om de gevolgen van extreme hitte te verzachten? De deelnemers hebben besproken welke mogelijke risico’s acceptabel zijn en waar tijd, geld en capaciteit moet worden ingezet om onacceptabele risico’s te verkleinen. Waar valt iets te kiezen en wat zijn dan de (politieke) kaders van die keuze?

Eerste prioritering

Risico’s van extreem weer zijn vaak abstract. Met de workshop hebben we dit onderwerp voor andere gemeentelijke beleidsterreinen relevant gemaakt. De workshop heeft geleid tot een eerste prioritering van acceptabele en onacceptabele risico’s. Ook is een beeld geschetst van de bestuurlijke vragen die daarover moeten worden beantwoord. Hiermee is een basis gelegd om verder te gaan en een effectieve (externe) risicodialoog te voeren. Uiteindelijk legt het de basis voor rationele afwegingen en een goede bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Waarom TwynstraGudde

Het instrument van de interne klimaatmonoloog is door TwynstraGudde ontwikkeld om te zorgen voor structuur en snelheid in dit complexe proces. We hebben hierbij technische kennis van de gevolgen van klimaatverandering in de gebouwde omgeving gecombineerd met de bekendheid met rollen en verantwoordelijkheden van middelgrote en kleine gemeenten.  We overzien het hele systeem: bestuurlijk, procesmatig en inhoudelijk. Lees ook ons blog over de start van klimaatadaptatie door bewustwording binnen de eigen organisatie.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.