Waterschap Noorderzijlvest Advies marktbenadering dijkverbetering Groningen

Waterschap Noorderzijlvest gaat bijna 12 kilometer zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven versterken. Het gebied heeft te maken met aardbevingen en bodemdaling, zodat het project versneld moet worden uitgevoerd.

TwynstraGudde heeft het waterschap Noorderzijlvest geadviseerd hoe zij hiervoor de beste marktpartij kan selecteren.

De opgave

Een deel van de primaire waterkeringen, in beheer bij het waterschap Noorderzijlvest, voldoet niet meer aan de veiligheidseisen die in de Waterwet staan. Stijging van de zeespiegel, daling van de bodem en de aardbevingsproblemen als gevolg van gaswinning spelen hierbij een rol. Als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden de afgetoetste keringen verbeterd om de veiligheid van het achterland te garanderen. Vooral de aanpak van het dijktraject tussen Delfzijl en de Eemshaven is urgent.

Koppelkansen

Het waterschap biedt ruimte aan andere overheden om parallel aan de dijkverbetering meerwaarde voor de regio te realiseren. Voorbeelden zijn recreatieve voorzieningen, kansen voor natuur en de aanleg van een fietspad over de versterkte dijk. De realisatie van deze koppelprojecten mag echter niet ten koste gaan van het tempo van de dijkversterking. Dat maakt het project complex: veiligheid, tijd, natuur en maatschappelijk draagvlak spelen een grote rol.

Afwegingsmodel contracteren

TwynstraGudde heeft in opdracht van het waterschap een marktbenaderingsstrategie opgesteld voor het uitbesteden van de werkzaamheden. Hiervoor hebben we het Afwegingsmodel Contracteren toegepast. In dit model onderscheiden we enkele stappen. Allereerst hebben we een bureaustudie gedaan, onder andere om de voordelen en risico’s van verschillende koppelkansen in beeld te krijgen. Daarnaast hebben we interviews gehouden met onder andere het projectteam en bestuurders van het waterschap. De ontstane ideeën hebben we vervolgens in twee iteratieve werksessies besproken met de direct betrokkenen.

Het advies

Na de interviews en de werksessies hebben we een advies opgesteld. We hebben een contracteringsstrategie (wat vragen we van de markt) voorgesteld met onder andere de scope van het project, de koppelkansen die wel en niet benut kunnen worden en de vorm van het beoogde contract. Vervolgens hebben we in een aanbestedingsstrategie (hoe vragen we het aan de markt) voorgesteld op welke manier de beste marktpartij hiervoor binnen de Europese aanbestedingsregels kan worden geselecteerd. We hebben expliciet aandacht besteed aan de zeer hoge tijdsdruk.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Het adviesrapport is binnen enkele maanden tot stand gekomen. Doordat het projectteam van het waterschap bij de voorbereiding van het advies betrokken is geweest, is dit advies ook gedragen en weet iedereen precies wat de contracteringsstrategie inhoudt en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het advies is door het bestuur van het waterschap overgenomen. Volgens dit advies wordt de aanbesteding momenteel voorbereid.

De meerwaarde van TwynstraGudde

De adviseurs van TwynstraGudde kunnen als buitenstaander een relatief objectieve keuze maken uit voorliggende opties. Onze ervaring met complexe infrastructurele projecten in combinatie met onze kennis van contractering en aanbesteding brengen we daarbij in. We kunnen hierdoor in een kort tijdsbestek tot een goed en gedragen advies komen.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.