Visiedocument duurzame warmte in Overijssel | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Visiedocument duurzame warmte in Overijssel

Provincie Overijssel

Visiedocument duurzame warmte in Overijssel

De provincie Overijssel wil haar beleid op het gebied van duurzame energie herijken. De vraag is welke plaats duurzame warmte daarin kan krijgen. Twynstra Gudde heeft hiervoor een visie ontwikkeld die door GS is vastgesteld. De visie geeft een duidelijke richting aan verdere keuzes en stelt de provincie in staat nu te doen wat nodig is voor morgen.

De opdracht

Er bestaan veel publieke en private initiatieven op het gebied van hergebruik van industriële restwarmte, geothermie en warmte-koudeopslag. Al die initiatieven dragen bij aan provinciale doelstellingen op het gebied van duurzame energie. Maar is er niet meer uit te halen? En welke rol kan de provincie vervullen om initiatieven te bevorderen? Met het oog op herijking van de provinciale duurzame-energiedoelstellingen vroeg de provincie een visie te ontwikkelen over de samenhang tussen duurzame warmte en duurzame energie, gekoppeld aan provinciale taken.

De visie

Toepassing van duurzame warmte vereist samenwerking tussen leveranciers van warmte, afnemers van warmte, netbeheerders en de overheid. Omdat het per definitie over een samenwerking met meerdere organisaties gaat, is hiervoor een slimme strategie nodig. Als de ambities van partijen duidelijk zijn, is het mogelijk te zoeken naar gedeelde belangen om bestaande initiatieven uit te bouwen of nieuwe initiatieven te nemen. Voor de provincie is het belangrijk om niet met een ‘grand design’ te komen, maar om op regionaal niveau ambities te formuleren en te zoeken naar overlap met andere partijen die iets willen en kunnen realiseren op het gebied duurzame warmte. De rol van de provincie is om het voor partijen mogelijk te maken duurzame-warmteprojecten te realiseren. Dit kan zijn als facilitator, subsidiegever of participant en is afhankelijk van de situatie.

De aanpak

Twynstra Gudde heeft eerst de feiten in kaart gebracht: de beschikbaarheid van industriële restwarmte, geothermie en bodemwarmte, de bestaande infrastructuur en de punten waar de warmtevraag zich concentreert. Vanuit die feiten is een wensbeeld geschetst waarin duurzame warmte optimaal kan worden benut. Uiteraard doen de grootste kansen zich voor in stedelijke gebieden en tuinbouwgebieden. Om te bepalen welke rol de provincie kan vervullen om het wensbeeld te realiseren, hebben we gesprekken gevoerd met (potentiële) warmteleveranciers en netbedrijven. Ook hebben we ervaring opgehaald bij warmtebedrijven in onder meer Rotterdam en Den Haag. In overleg met gemeenten is gekeken welk beleid kan helpen om duurzame-warmte-initiatieven te faciliteren. Een werkwijze die draagvlak creëert en de betrouwbaarheid van de provincie vergroot.

Het resultaat

Het resultaat is een visiedocument ‘Duurzame Warmte’. Hierin zijn ook de mogelijke rollen van de provincie uitgewerkt: facilitator, vergunningverlener, bemiddelaar of participant. Het visiedocument is door Gedeputeerde Staten vastgesteld en biedt daarmee een basis om duurzame warmte in Overijssel verder te ontwikkelen. 

Waarom Twynstra Gudde?

Twynstra Gudde koppelt kennis van strategische samenwerking aan inhoudelijke kennis op het gebied van energie-infrastructuur en duurzame warmte. We hebben veel ervaring met provinciale en gemeentelijke beleidsprocessen en publiek-private samenwerking. In samenspraak met belangrijke stakeholders komen we daarmee tot een visiedocument waarin marktpartijen zich herkennen, maar dat ook technisch en bestuurlijk realistisch en uitvoerbaar is. Door draagvlak te creëren en de juiste tools in te zetten, wordt het project versneld en kan uiteindelijk ook daadwerkelijk iets verdiend worden.

Markten & Sectoren

Energie, Provincies en regio's

Expertises

Samenwerken