Versterking Afsluitdijk: omgevingsmanagement in bijzondere omgeving | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Versterking Afsluitdijk: omgevingsmanagement in bijzondere omgeving

Rijkswaterstaat

Versterking Afsluitdijk: omgevingsmanagement in bijzondere omgeving

De 85 jaar oude Afsluitdijk wordt versterkt. Tegelijk is er plaats voor initiatieven op het gebied van duurzame energie, economische ontwikkeling en ecologie. Twynstra Gudde ondersteunt het omgevingsteam van Rijkswaterstaat. Doel: in gesprek blijven met alle omgevingspartijen en blijven inspelen op lopende issues.

De dijkversterking

Zeespiegelstijging en grotere pieken in de afvoer van rivierwater vragen om versterking van de Afsluitdijk en meer spuicapaciteit. De dijk wordt overslagbestendig en er komen extra spuisluizen en pompen die voldoende afvoer van rivierwater ook bij hoge zeewaterstand mogelijk maken. Rijkswaterstaat heeft het ontwerp, de uitvoering, de financiering en het onderhoud van de dijkversterking in een geïntegreerd contract voor 25 jaar in de markt gezet. Tussen 2019 tot 2022 wordt het werk uitgevoerd.

Koppelen van regionale ambities

Rijkswaterstaat en de betrokken provincies en gemeenten combineren de dijkversterking met tal van nieuwe initiatieven op het gebied van recreatie, toerisme, natuurontwikkeling en duurzame energie. Zo komt er een nieuw fietspad aan de Waddenzeezijde, drijvende zonnepanelen, nieuwe wandelpaden en wordt er een gat door de dijk gemaakt ten behoeve van de vismigratierivier.

Afstemming blijft nodig

In de voorbereiding heeft Rijkswaterstaat met omgevingspartijen, initiatiefnemers van het project windpark Fryslân en het project vismigratierivier een goede relatie opgebouwd. Twynstra Gudde heeft tijdens de aanbestedingsfase het contact met de omgeving en met de beheerder (Rijkswaterstaat) tijdelijk waargenomen, de bestuurlijke stuurgroep ondersteund en een impuls gegeven aan het omgevingsteam. In de realisatiefase ondersteunt Twynstra Gudde het proces om de plannen van de aannemer te valideren aan de opgehaalde eisen en wensen van de omgevingspartijen. Ook coördineert Twynstra Gudde de samenwerking tussen de aannemer en het project windpark Fryslân en het project Vismigratierivier.

Wat is het resultaat?

Partijen vroegtijdig betrekken, afspraken nakomen en altijd aanspreekbaar zijn, versterkt draagvlak en geeft vertrouwen. Door onze nieuwsgierigheid in de omgeving herkennen we kansen en potentiële knelpunten (issues). Zo helpen we Rijkswaterstaat een duurzame relatie met de omgeving op te bouwen. De tevredenheid van omgevingspartijen en de beheerder is maatgevend voor ons resultaat.

Waarom Twynstra Gudde?

Strategisch omgevingsmanagement is één van de kerncompetenties van Twynstra Gudde. Bovendien zijn onze adviseurs bekend met Rijkswaterstaat en met de aanbesteding en realisatie van grote infrastructurele projecten. Met het andere been staan we in de omgeving waardoor we effectief het contact kunnen leggen tussen de projectorganisatie en de andere initiatiefnemers en partijen. We nemen partijen en hun belangen serieus en leggen afspraken vast.

Markten & Sectoren

Water, Ruimte

Wytse Dassen

Strategisch Adviseur Water en Omgevingsmanager

Neem contact op