Tussenevaluatie organisatieverandering woningcorporatie Mozaïek Wonen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Tussenevaluatie organisatieverandering woningcorporatie Mozaïek Wonen

Mozaïek Wonen

Tussenevaluatie organisatieverandering woningcorporatie Mozaïek Wonen

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in het Groene Hart met circa 9.000 woningen. In 2013 is de organisatie op een aantal punten anders ingericht. Op verzoek van Mozaïek Wonen heeft Twynstra Gudde de aanpassing tussentijds geëvalueerd.

Mozaïek Wonen wil goede en betaalbare huisvesting bieden en als corporatie middenin de samenleving staan, lokaal nauw verbonden met haar huurders en maatschappelijke omgeving. Met die visie heeft de corporatie in 2013 de inrichting van de organisatie, met name de topstructuur en de afdelingen, aangepast. Mozaïek Wonen vroeg aan Twynstra Gudde deze aanpassing te evalueren en eventuele verbeterpunten aan te wijzen.

Onze visie

Bij een organisatieverandering gaat het niet alleen om het kiezen van de juiste structuur. Het succes wordt vaak bepaald door de meer zachte aspecten zoals cultuur, managementstijl en vaardigheden van medewerkers. Om een verandering te evalueren, kijken we daarom naar drie processen:

  • Doelen stellen (richten). Missie en doelen van de organisatie vaststellen en communiceren.
  • Organiseren (inrichten). De inrichting van de organisatie vanuit de zes ontwerpvariabelen bekijken: personeel, cultuur, structuur, strategie, managementstijl en systemen.
  • Realiseren (verrichten). Het uitvoeren van het werk waartoe de organisatie is opgericht.

In het zogenoemde ‘DOR-model’ hebben we die processen met elkaar in verband gebracht. Dit model biedt handvatten om een verandering te evalueren.

De aanpak

In overleg met de opdrachtgever en op basis van de gestelde veranderdoelen en voorgenomen maatregelen hebben we een vragenlijst opgesteld. De vragen hebben we in tien interviews voorgelegd aan sleutelpersonen in de organisatie. Hiermee, en met deskresearch, hebben we in een quick-scan (binnen twee maanden) een beeld gegeven van:

  • De stand van zaken van de uitgevoerde maatregelen. 
  • Wat is er goed gegaan, wat is er nog in uitvoering en wat kan er verbeterd worden?
  • De wijze waarop eventuele verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Het blijkt dat de basis van de nieuwe organisatie-inrichting en topstructuur bij Mozaïek Wonen succesvol is gelegd. Het draagvlak is organisatiebreed aanwezig. Uiteraard is de nieuwe structuur nog niet volledig uitontwikkeld en is er nog ruimte voor verbetering. Daarvoor hebben we verschillende aanbevelingen gedaan. We hebben handvatten geboden om in de toekomst maatregelen en verbeteringen effectief en met richting door te voeren. Verdere draagvlakcreatie draagt in belangrijke mate bij aan een succesvolle organisatieherinrichting en een goed functionerende topstructuur.

‘Twynstra Gudde heeft op een correcte en toepasselijke wijze een goede diagnose gesteld van de tussenstand van onze organisatieveranderingen. Compact, verzorgd en betrouwbaar.’

Thijs Zuidam, teamleider Organisatie bij Mozaïek Wonen

Waarom Twynstra Gudde?

De adviseurs van Twynstra Gudde combineren specifieke kennis van de corporatiesector met kennis van organisatieontwikkeling en verandervraagstukken. Zij hebben veel ervaring met het doen van evaluaties en onderzoek in uiteenlopende organisaties. In een kort tijdsbestek geven zij een helder inzicht in de stand van zaken. Het DOR-model helpt om dat inzicht te structureren en praktisch toepasbaar te maken.

Ilta van der Mast

Partner

Neem contact op