Teambalans bij de Nederlandse politie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Teambalans bij de Nederlandse politie

De Nederlandse politie

Teambalans bij de Nederlandse politie

De samenstelling van het Basisteam Oost-Friesland wordt versterkt zodat deze beter aansluit bij de opgaven waar het team voor staat. Het is het eerste basisteam van de Nederlandse politie dat heeft gewerkt met de hiervoor ontwikkelde methodiek ‘Teambalans’.

De opdracht

De basisteams van de districten zijn belangrijke pijlers bij de vorming van de Nationale Politie. Deze basisteams moeten qua samenstelling en capaciteit goed aansluiten bij de externe opgaven waar ze voor staan. De eenheids- en teamleiding Noord-Nederland heeft samen met het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit aan Twynstra Gudde gevraagd een methodiek te ontwikkelen om te bepalen welke teamsamenstelling gewenst is en welke stappen een team moet zetten om die te realiseren. Voor het Basisteam Oost-Friesland zijn concrete acties gedefinieerd en in gang gezet.

Onze visie

Wij denken van buiten naar binnen. Dat wil zeggen: we vertrekken vanuit externe opgaven, het werkgebied, wat daar speelt en wat nodig is. Door van buiten naar binnen te werken blijven we nadruk leggen op de beoogde effecten en de operationele prestaties van het team. Daarbij is participatie van medewerkers cruciaal. Dat helpt bij iedere stap in het proces. Door ervaringen en opvattingen uit te wisselen, worden mensen zich bewust van eigen aannames. Het na te streven beeld wordt iets gezamenlijks.

Onze aanpak

In samenwerking met de opdrachtgever heeft Twynstra Gudde de methodiek ‘Teambalans’ ontwikkeld. Daarin staan vier stappen centraal:

  • Naar buiten kijken. In samenwerking met medewerkers analyseren we (veiligheids)kenmerken van het werkgebied en bevragen we bestuurders en maatschappelijke actoren. >Naar binnen kijken. Eveneens in samenwerking met het team bepalen we wat de externe opgaven van het team vragen. Wat is de gewenste teamsamenstelling op functieniveau? Welke mensen zijn nodig en hoeveel? En wat zijn de verschillen met het bestaande team? 
  • De opgaven en weg bepalen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen die het team wil realiseren? Per verandering werken we uit welke interventies (acties) daarbij helpen.
  • De weg bewandelen. De bedachte interventies worden uitgevoerd. Daarbij worden de effecten continu gemeten. Die kunnen leiden tot nieuwe interventies.

Het resultaat

Het Basisteam Oost-Friesland heeft de stappen 1 tot en met 3 doorlopen. Er ligt een concreet stappenplan om in een periode van vijf jaar te groeien naar de gewenste teamsamenstelling die past bij de opgaven in het district. Aan dat plan wordt nu uitvoering gegeven. Tegelijk is gebleken dat de methodiek ‘Teambalans’ goed bruikbaar is om een politieteam op basis van de externe opgaven kwantitatief en kwalitatief in balans te brengen. Daar kunnen andere basisteams van profiteren.

“In een periode waarin kwantitatieve krimp centraal staat, is kwalitatieve groei noodzakelijk om het fundament te verstevigen. Toen zich de kans voordeed om in een ‘experimenteel’ traject als Teambalans te stappen, hebben we dat met beide handen aangegrepen. Het helpt om aan onze teamopgave invulling te geven.”

Thea van den Bos Sinnema (basisteamchef Oost-Friesland) 

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde kent de wereld van de politie en is bekend met veel externe opgaven waar de basisteams mee van doen hebben. Wij zijn in staat om deze te vertalen naar onderdelen van de teamsamenstelling. Daarnaast brengen wij kennis in van verandermanagement die nodig is om de stappen te definiëren die leiden tot het gewenste beeld. Wij kunnen het hele traject begeleiden met oog voor inhoud én proces.

Markten & Sectoren

Veiligheid

Freek van der Laan

Managing partner

Neem contact op