Strategische keuzes in sterk veranderende ouderenzorg | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Strategische keuzes in sterk veranderende ouderenzorg

Laurens

Strategische keuzes in sterk veranderende ouderenzorg

De ouderenzorg is sterk in beweging. Laurens, één van de grootste VVT-aanbieders in Nederland, anticipeert hierop met een visie en een strategie met 2020 als horizon, ver voorbij de veranderlijke omgeving. Twynstra Gudde heeft de ontwikkeling hiervan procesmatig en inhoudelijk begeleid.

Langere termijn

Als een sector sterk in beweging is, kiezen veel organisaties voor een korte tijdshorizon; soms niet verder dan twee of drie jaar. Vaak leidt dit tot een wispelturige koers die medewerkers, financiers en cliënten in verwarring kan brengen. Laurens wilde verder kijken. Fundamentele onderstromen in de ouderenzorg worden immers pas op langere termijn zichtbaar. Alleen door goed op die onderstromen in te spelen, is een consistente koers mogelijk.

“De ontwikkeling van een nieuwe strategie, wat verder in de toekomst, is een omvangrijk traject waar veel mensen uit de organisatie bij betrokken zijn geweest. Twynstra Gudde heeft ons goed geholpen om structuur te vinden in de aanpak en om afwisselende interactieve bijeenkomsten te organiseren”

Caroline Wuite, projectleider Strategie en manager Marketing & Communicatie, Laurens

Dromen en nachtmerries

Met behulp van droom- en nachtmerriesessies, het verkennen van de onderstromen in de ontwikkelingen rond de zorg, externe gesprekken en strategische dialogen binnen de organisatie van Laurens zijn beelden van de toekomst gemaakt. Adviseurs van Twynstra Gudde hebben hiermee een continuüm geschetst tussen twee uitersten: een zwaar negatief scenario dat zich zou voordoen als alle externe factoren zeer tegenwerken, en een ideaalsituatie als alles meezit. Binnen dit palet is gekeken hoe Laurens optimaal invulling kan geven aan haar missie: mensen helpen om zo prettig mogelijk oud te worden, op hun eigen manier, in hun eigen omgeving en met hun eigen mogelijkheden.

Drie werkvelden

Er is gezocht naar kansrijke werkvelden, ofwel combinaties van specifieke doelgroepen, behoeften en bijbehorende diensten, producten en onderscheidend vermogen. Op basis van marktaantrekkelijkheid (past het financieel en biedt Laurens op dit gebied meerwaarde voor cliënten) en intrinsieke motivatie (maakt Laurens haar missie hiermee waar) zijn uiteindelijk drie werkvelden bepaald: specialistische somatische zorg voor ouderen, specialistische psychogeriatrische zorg en ondersteuning in de buurt.

Heldere koers

Samen met mensen uit verschillende delen van de organisatie van Laurens is per werkveld een strategie ontwikkeld met een doorvertaling naar organisatiekenmerken. Tegelijk zijn de werkvelden aan elkaar verbonden zodat de diensten en producten zoveel mogelijk om de cliënt heen kunnen worden georganiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het zogenoemde Business Model Canvas: een methode om bestaande modellen te transformeren binnen veranderende marktomstandigheden.

Het resultaat

Laurens heeft nu een heldere koers met 2020 als horizon. Deze geeft in roerige tijden houvast voor management en medewerkers. Hierdoor kan Laurens makkelijker samenwerken met partners en is zij uiteindelijk beter in staat haar cliënten te helpen met een duidelijk aanbod van producten en diensten. 

Markten & Sectoren

Care

Expertises

Strategievorming

Huub Raemakers

Partner strategie en innovatie

Neem contact op