Review governance Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Review governance Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

De Nationale Politie

Review governance Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

De CIO Nationale Politie heeft Twynstra Gudde eind 2014 gevraagd een review te verrichten van de governance van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (AVP).

De opdracht

Een complex onderwerp met veel publicitaire aandacht dat om een speciale aanpak vroeg. Op het snijvlak van programmamanagement, het herinrichten van de bedrijfsvoering in een dienstencentrum (SSC) en het professionaliseren van de informatiehuishouding. En dat alles in de context van het samensmelten van 25 regiokorpsen naar 11 eenheden binnen één concern. Het aandeel van veranderen en samenwerken moest hier wel groot zijn. Voor de Minister van Veiligheid en Justitie een reden om een aparte Review Board in te stellen voor onafhankelijk advies over het AVP. Allemaal unieke onderdelen voor de governance op een programma met een fors palet aan doelstellingen.

De methode van onderzoek

Een klassieke audit-aanpak voor deze review vereist een expliciet normenkader. Een normenkader dat waar mogelijk uitgaat van de streefsituatie die op termijn bereikt kan worden. Kiezen voor een situatiebeschrijvende aanpak, waarbij waarnemingen gestructureerd en herleidbaar worden vastgelegd, biedt de mogelijkheid om te analyseren welke veranderingen in de governance een bijdrage hebben geleverd aan grip op de doelrealisatie van het programma. Onderliggend boden opgestelde causale verbanden voor de aspecten van governance daarbij houvast. Op basis van deze verbanden konden de opgetekende effecten, die samenhingen met de aangebrachte en onderzochte veranderingen in de governance, worden gerangschikt en verklaard.

Het resultaat

Het onderzoeksresultaat bood de opdrachtgever een terugblik, een doorkijk en concrete aanbevelingen hoe te acteren bij het inpassen van het programma in de reguliere bedrijfsvoering. Ook werden het oplijnen van werkprocessen en de IV-functie waar ICT als innoverend en als ondersteunend instrument wordt benut nader gespecificeerd.

“De analyse van TG bestrijkt de volle breedte van de governance van het Aanvalsprogramma IV van de politie. Het rapport heeft ons scherp inzicht gegeven in de wijze waarop wij het standaard beheersingsinstrumentarium toepassen binnen dit complexe programma. Door dit inzicht te combineren met een krachtige veranderkundige analyse van de context waarbinnen het programma zich beweegt, is het voor ons een bijzonder leerzaam rapport geworden van hoge kwaliteit.” Jan Jansen, directeur stafdirectie IV Nationale Politie

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde heeft voor de uitvoering van dit onderzoek een adequate bundeling van de expertises binnen het bureau kunnen maken. Gedegen kennis en expertise op het gebied van Informatievoorziening in, governance, de politieorganisatie en het politiebestel, programmamanagement, veranderkunde en samenwerkingskunde. Voor de continue kwaliteitstoets werkte Twynstra Gudde hierbij zelf ook met een QA-raad, die bestond uit een viertal hoogleraren.

Rutger Morée

Senior adviseur

Neem contact op