Rekenkameronderzoek naar overlastgevende jongeren in de gemeente Huizen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Rekenkameronderzoek naar overlastgevende jongeren in de gemeente Huizen

Gemeente Huizen

Rekenkameronderzoek naar overlastgevende jongeren in de gemeente Huizen

Sinds het begin van deze eeuw wordt in de gemeente Huizen geklaagd over serieuze overlast van jongeren in en rondom winkelcentrum De Kostmand. Buurtbewoners ervaren naast de genoemde overlast ook gevoelens van angst, wat een negatief effect heeft op de (gepercipieerde) leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De gemeente Huizen heeft, in samenwerking met haar partners, een breed scala aan maatregelen ingezet om deze problematiek te beteugelen.

De Rekenkamercommissie Huizen heeft Twynstra Gudde gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop de gemeente omgaat met verstoring van de openbare orde i.c. overlast door jongeren. Zij vraagt zich af of de gemeente reactief optreedt of scenario’s heeft om preventief en curatief met deze vormen van overlast om te gaan. Daarnaast wil de rekenkamercommissie onderzoeken hoe met de gemeenteraad van Huizen wordt gecommuniceerd over deze thematiek.

De methode van onderzoek

In samenspraak met de rekenkamercommissie legde Twynstra Gudde vast langs welke normen het onderzoek zou plaatsvinden. Vervolgens bestudeerden wij beleidsdocumenten van de gemeente en wetenschappelijke literatuur aangaande het onderwerp. Daarna vonden interviews plaats met betrokkenen van de gemeente (vanuit het bestuur en de ambtelijke organisatie), haar partners (diverse vertegenwoordigers van de politie en de welzijnsorganisatie) alsmede overige betrokkenen (het buurtpanel, een vertegenwoordiger van het winkelcentrum en niet in de laatste plaats de jongeren zelf). Op basis van de verzamelde data vond onze analyse plaats, die leidde tot een onderzoeksrapport voor de rekenkamercommissie. Op basis van onze conclusies heeft de Rekenkamercommissie Huizen zelf aanbevelingen geformuleerd.

Beleidscyclus als uitgangspunt

In het gehele onderzoek vormde de beleidscyclus het uitgangspunt, in die zin dat gekeken werd naar de trits beleid, uitvoering van het beleid en verantwoording over beleid en uitvoering. Ook het normenkader en het rekenkamerrapport zijn op deze wijze opgebouwd. Deze opbouw biedt direct helder inzicht in de plaats in de beleidscyclus waar eventuele verbeterpunten kunnen worden doorgevoerd.

“Twynstra Gudde heeft voor ons in een kort tijdsbestek op heldere en gefundeerde wijze de verbeterpunten blootgelegd. We moeten aan de voorkant meer investeren in het beleid; niet alleen om te weten of we de doelstellingen halen, maar ook om die doelstellingen zelf goed neer te zetten en de uitvoering te monitoren.”

Pierre van de Schoor, secretaris RKC Huizen

Het resultaat

Uit het onderzoek komt naar voren dat er in Huizen veel gebeurt op het gebied van de aanpak van jongerenoverlast. De koppeling tussen beleid en uitvoering is echter niet sterk ontwikkeld; er zijn onvoldoende meetbare doelstellingen en een eenduidig verband tussen analyse, geformuleerde doelen en effecten en de in te zetten (financiële) middelen ontbreekt. De verantwoording, maar ook de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid kunnen daardoor onvoldoende scherp worden gemaakt.

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde heeft voor de uitvoering van dit onderzoek een adequate bundeling van expertises kunnen maken. Gedegen kennis van het uitvoeren van rekenkameronderzoek is gekoppeld aan expertise op het gebied van het beleidsterrein zelf. Daardoor konden wij niet alleen goed inspelen op de problematiek van de jongerenoverlast, maar daarover ook op het voor de rekenkamercommissie juiste niveau rapporteren. Een extra meerwaarde zag de Rekenkamercommissie Huizen in het feit dat Twynstra Gudde ook in gesprek ging met de overlastgevende jongeren zelf. Het gaat immers veel te vaak alleen over hen, in plaats van samen met hen.

Rutger Morée

Senior adviseur

Neem contact op