Rekenkameronderzoek herontwikkeling Poldertoren | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Rekenkameronderzoek herontwikkeling Poldertoren

Gemeente Noordoostpolder

Rekenkameronderzoek herontwikkeling Poldertoren

Sinds 2005 is de gemeente Noordoostpolder eigenaar van De Poldertoren in Emmeloord. De exploitatie verloopt echter moeizaam. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en exploitatie vraagt de gemeenteraad om een rekenkameronderzoek. Twynstra Gudde heeft dit onderzoek uitgevoerd.

De opdracht

De Poldertoren is een watertoren die het centrum van Emmeloord markeert. De toren had zijn functie als watertoren verloren. De toren, inmiddels rijksmonument, werd in 2005 eigendom van de gemeente Noordoostpolder. Samen met een projectontwikkelaar werd de toren herontwikkeld en in 2009 opgeleverd. Onder andere de VVV, de ANWB en een restaurant hebben er zich in gevestigd. De exploitatie verliep echter teleurstellend. In 2012 vroeg de gemeenteraad van Noordoostpolder om een rekenkameronderzoek naar de ontwikkeling en exploitatie van de Poldertoren. In opdracht van de rekenkamercommissie heeft Twynstra Gudde dit onderzoek gedaan.

Onze visie

Een rekenkameronderzoek is een vorm van evaluatieonderzoek met een gebalanceerde mix van constateren en leren. Hoewel het onderzoek zijn blik op het verleden richt, hebben wij gekozen voor een toekomstgerichte aanpak: welke lessen kunnen uit het proces van herontwikkeling en exploitatie worden getrokken?

De aanpak

Vanwege de inhoudelijke en bestuurlijke complexiteit is gekozen voor een intensieve aanpak. We hebben een team met inhoudelijke experts en politiekgevoelige adviseurs samengesteld om zowel de inhoud (vastgoedontwikkeling, contractering en projectmanagement) als de gemeentelijke besluitvormingsprocessen te kunnen belichten. In een proces van drie maanden hebben wij een normenkader opgesteld, dossiers geanalyseerd, betrokkenen geïnterviewd, een feitenrelaas opgesteld en de hele gang van zaken aan de hand van het normenkader geanalyseerd. Conclusies en aanbevelingen hebben we in een rapport vastgelegd. Samen met de rekenkamercommissie hebben we de uitkomsten toegelicht aan de raadscommissie, de gemeentesecretaris en het college van B&W.

Het resultaat

Voor de aankoop van de Poldertoren bestond destijds een breed draagvlak. Voor herontwikkeling, exploitatie en risicobeheersing ontbrak het echter grotendeels aan door de raad geformuleerde kaders. De projectsturing kon hierdoor op cruciale momenten niet effectief plaatsvinden. De grip vanuit de gemeentelijke organisatie op de uitvoering bleek beperkt. In het onderzoeksrapport zijn aanbevelingen gedaan voor het college en voor de gemeenteraad om de aansturing van soortgelijke complexe projecten te versterken. De raad heeft deze aanbevelingen overgenomen.

Wicher Schönau

Partner

Neem contact op