Rekenkameronderzoek beleid en praktijk verbonden partijen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Rekenkameronderzoek beleid en praktijk verbonden partijen

Randstedelijke Rekenkamer

Rekenkameronderzoek beleid en praktijk verbonden partijen

De Randstadprovincies nemen voor het aanpakken van allerlei maatschappelijke vraagstukken bestuurlijk en financieel deel in verbonden partijen, zoals Omgevingsdiensten. In een onderzoek voor de Randstedelijke Rekenkamer biedt Twynstra Gudde inzicht in waar verbeteringen mogelijk zijn in het beleid en de praktijk inzake verbonden partijen.

Al in 2007 heeft de Randstedelijke Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar verbonden partijen. Omdat het onderwerp nog steeds actueel is, hebben de vier Randstadprovincies geadviseerd een doorwerkingsonderzoek uit te voeren.

Doorwerkingsonderzoek

In het doorwerkingsonderzoek zijn het beleid en de gang van zaken in de praktijk inzake verbonden partijen in beeld gebracht. Gekeken is naar de vier aspecten van ‘good governance’: sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Daarbij is voor elk van de vier Randstadprovincies onderzocht hoe ze opvolging hebben gegeven aan de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek. De aanpak is gestroomlijnd; in samenwerking met de Randstadprovincies wordt het doorwerkingsonderzoek in korte tijd, met een versnelde wederhoorprocedure, uitgevoerd.

‘In korte tijd zijn vier mooie rapporten neergezet. De Randstadprovincies hebben alle aanbevelingen overgenomen’

Linda Thompson-Voetee, adjunct-directeur Randstedelijke Rekenkamer

Mogelijkheden voor verdere verbetering

Voor elk van de vier Randstadprovincies vatten onze adviseurs de belangrijkste mogelijkheden voor verdere verbetering samen. Denk aan het helder organiseren van de rol van opdrachtgever en eigenaar, de mogelijkheden om te variëren in sturing, de exit-strategie transparant maken en de informatiewaarde van de paragraaf verbonden partijen verhogen (realisatie provinciale doelen). Daarbij is nadrukkelijk ook gekeken naar wat de Randstadprovincies van elkaar kunnen leren. 

Wilt u ook een rekenkameronderzoek uitvoeren en/of doorpraten over verbonden partijen, neem dan contact op met onze adviseurs.

Jaap Groenendijk

Partner

Neem contact op